Bosetting av flyktninger

I henhold til formannskapets vedtak for perioden 2014-2016 skulle Stavanger kommune bosette 120 flyktninger i 2015, herav 20 enslige mindreårige (EM). I tillegg fattet bystyret i forbindelse med tertialrapporten i september 2015 vedtak om at Stavanger er positive til å bosette 250 syriske kvoteflyktninger i 2015 og 2016.

Ved utgangen av året var i alt 136 personer blitt bosatt, inklusiv 20 enslige mindreårige flyktninger. Kun seks syriske kvoteflyktningene av vedtaket på 250 ble bosatt i 2015, ettersom statlige myndigheter hadde få klarerte personer å fordele til aktuelle kommuner. Siden Flyktningseksjonen hadde ledige boliger, valgte kommunen å bosette 10 personer fra norske mottak utover vedtatt antall for 2015.

I alt var 36 av de bosatte i 2015 kvoteflyktninger som kom direkte til kommunen fra flyktningleire i utlandet.

Flyktningseksjonen tildelte i alt 41 kommunale boliger til nyankomne flyktninger i løpet av 2015. 10 av boligene ble tildelt enslige mindreårige etter planlagt utflytting av barneverninstitusjonen for enslige mindreårige.

Flere kommunale boliger har blitt frigjort ved fraflytting i 2015 enn det som har vært vanlig, og det har dermed vært lettere å bosette planlagt antall flyktninger. Endringer i boligmarkedet, med lettere tilgang til å leie og kjøpe bolig, kombinert med veiledning fra kommunens boligkonsulenter, antas å være grunnen.

28 flyktninger ble bosatt ved at de selv skaffet privat bolig i Stavanger.

Forberedelse til økt bosetting i 2016

Flyktningseksjonen flyttet inn i nye lokaler i september 2015, samlokalisert med Johannes læringssenter.

På grunnlag av formannskapets vedtak i oktober 2015 om ressursbehov ved bosetting av 250 syriske kvoteflyktninger, startet Flyktningseksjonen forberedelser for å håndtere den store aktivitetsøkningen. Arbeidet med ansettelsesprosess for å doble antall ansatte, samt å leie inn ekstra kontorlokaler kom godt i gang før årsskiftet, for gradvis å få opp kapasiteten utover våren 2016.

Introduksjonsprogram og samarbeid med Nav

Introduksjonsprogram for flyktninger drives i tett samarbeid mellom Johannes læringssenter, Nav og Flyktningseksjonen. Seksjonen er ansvarlig for forvaltning, programveiledning og deler av innholdet. 72 personer avsluttet programmet i 2015. Av disse gikk 40 prosent videre til arbeid eller utdanning, med fordeling på henholdsvis 16 prosent til arbeid og 24 prosent til utdanning. I tillegg gikk 14 prosent fra introduksjonsprogrammet videre til grunnskoleopplæring (gjerne påbegynt som en del av introduksjonsprogrammet).

Samarbeidet med Nav ble gjennomført i henhold til samarbeidsavtalen mellom Nav Rogaland og introduksjonsprogrammet i Stavanger kommune. Årlig evaluering og revidering av samarbeidsavtalen ble forskjøvet til 2016.

Gjennomgang og dokumentasjon av oppgave- og ansvarfordeling mellom Johannes læringssenter og Flyktningseksjonen i introduksjonsprogrammet ble fullført i 2015. Dette danner grunnlag for videre arbeid med å optimalisere oppfølging og resultat for deltakerne.

Psykisk helse

Arbeidet med oppfølging av psykisk helsehjelp til flyktninger har vært prioritert i 2015.  Flyktningseksjonen har etablert godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten i enkeltsaker, og konsulterer psykiatrisk ekspertise for egen oppfølging av enkeltpersoner ved behov. De ansatte har økt sin kunnskap om traumebevisst omsorg, for å møte flyktninger med traumeerfaring på best mulig måte.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser ikke vesentlige avvik i henhold til budsjettrammen.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

5.23 Flyktningseksjonen 5.23 Flyktningseksjonen