Individuell tilpasning av tiltakene

Arbeidstreningsseksjonen har i 2015 gitt tilbud om arbeidstrening i gruppe til om lag 90 personer, fordelt på fem grupper. I tillegg har nesten 60 personer mottatt oppfølging fra Arbeidstreningsseksjon mens de har vært utplassert i tiltaksplasser i kommunale eller private virksomheter. Kapasitetsutnyttelsen har vært god i alle arbeidsgruppene. Det er til sammen gitt tilbud til nær 340 personer inkludert tiltakene START og Jobbverksted.

Arbeidstreningsseksjonen tilrettelegger for individuelt tilpasset arbeidstrening i tråd med den enkeltes aktivitetsplan. Fra høsten 2015 ble norskundervisning som tilbys for minoritetsspråklige deltakere lagt om, og er nå i stor grad arbeidsrettet og nivådelt. Undervisningen foregår både i klasserom og ute på den enkeltes praksissted. Tilgangen på arbeidsoppdrag til gruppene har vært meget god, noe som har gitt varierte arbeidsoppgaver og har bidratt til å avklare deltakere mot ordinært arbeid.

Samarbeid med Nav

Virksomheten fikk i 2015 refundert deler av oppfølgingsutgiftene fra Nav for personer som mottar kvalifiseringsstønad eller statlige livsoppholdsytelser. Samarbeidet og samhandlingen med Nav-kontorene fungerer bra, og avtalen som regulerer dette ble revidert i 2015.

Bedre utnyttelse av START og Jobbverksted

START som er et oppstarts- og avklaringstiltak, benyttes for brukere i oppstarten av et kvalifiseringsprogram og som et avklaringstiltak for sosialhjelpsmottakere. Ca. 70 personer har fått dette tilbudet i 2015. Tiltaket benyttes fleksibelt, både når det gjelder oppholdstid og varighet, og brukes for å avklare helse- og rusproblematikk, oppmøtekompetanse, avklaring av norskferdigheter med mer.

Antall ungdommer som er blitt henvist til Jobbverksted er noe redusert de siste årene. Samtidig har ungdommene i snitt vært lenger i tiltaket. I 2015 gikk ventetiden for deltakelse på Jobbverksted ned. Antall ungdommer som har gått videre til arbeid, skole og andre tiltak er på nivå med tallene for 2014, omtrent 120 personer. Tilbudet er bedre utnyttet og er utvidet for deltakere som ikke når målsettingen om jobb etter den første kursperioden på fire uker. Det viser seg at noen trenger annen type oppfølging, og ungdommene får fortsette i tiltaket frem til de er i gang med arbeid, skole eller andre arbeidsmarkedstiltak.

Praksisplasser for funksjonshemmede

Arbeidstreningsseksjonens 42 praksisplasser ble brukt av 44 personer. 13 av disse plassene utløser statlig refusjon og bidrar til at virksomheten kan finansiere oppfølgingen av personer i praksisplassordningen.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,5 mill. av en budsjettramme på kr 10,7 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 95,5 prosent. Mindreforbruket skyldes i hovedsak høyere refusjonsinntekter fra NAV enn budsjettert nivå.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

5.22 Arbeidstreningsseksjonen 5.22 Arbeidstreningsseksjonen