Økonomisk sosialhjelp

I 2015 mottok i underkant av 3 400 personer økonomisk sosialhjelp. Brutto utbetaling av økonomisk sosialhjelp økte med 11 prosent, mens antall mottakere har økt med 5 prosent sammenlignet med 2014. Antall langtidsmottakere har økt med 10 prosent. Veksten i mottakere og utbetalinger har sammenheng med utviklingen i arbeidsmarkedet i regionen; ved utgangen av 2015 var arbeidsledigheten i kommunen økt med 107 prosent sammenlignet med 2014.

Samtidig har utviklingen i arbeidsmarkedet i vår region påvirket bolig- og leiemarkedet og ført til at husleieprisene har gått ned. Tilgangen til ledige utleieboliger på det private markedet har økt. Dette sammen med Nav-kontorenes prioritering av arbeid med bostedsløse, har redusert utgiftene til midlertidige boliger med 24 prosent.

Helseavklaring for langtidsmottakere av sosialhjelp

I 2015 har Nav-kontorene i et tett samarbeid med bruker og helsetjenesten arbeidet målrettet med helseavklaring av langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt. Drøyt 120 brukere har fått avklart sine rettigheter etter folketrygdloven. Dette er flere enn måltallet på 100. Av disse har 32 prosent fått innvilget uføretrygd, og 46 prosent fått innvilget arbeidsavklaringspenger. De resterende brukerne har søknad om trygd under behandling.

Barn i vanskeligstilte familier

Barn i familier som er i kontakt med Nav-kontorene har fått økt oppmerksomhet. Stavanger kommune har mottatt statlige fattigdomsmidler til to årsverk fordelt på tre Nav-kontorer for å følge opp barn som lever i familier med lav inntekt. Det er foretatt en kartlegging av hvordan barneperspektivet i Nav-kontorene ivaretas for å måle effekten av iverksatte tiltak. Det er også utarbeidet egne retningslinjer for hvordan arbeid med barn i Nav-kontorene skal ivaretas. Bruken av aktivitetstilskudd til dekning av fritidsaktiviteter er økt med 26 prosent, og det er betalt ut kr 0,8 mill. til vel 170 familier, en økning på 20 prosent fra 2014.

Innsats rettet mot unge under 25 år

Nye mottakere under 25 år har økt med 26 prosent. Økningen kommer på tross av ulike Nav-tiltak, og har sammenheng med en stor økning i ungdomsledigheten det siste året.

Ungdom er en prioritert målgruppe i Nav-kontorene. Nye ungdommer som søker sosialhjelp følges tett opp, og det stilles vilkår om deltakelse i tiltaket Jobbverksted i regi av Arbeidstreningsseksjonen, eller andre relevante tiltak for å motta sosialhjelp.

Kvalifiseringsprogrammet

Ved utgangen av 2015 var det i underkant av 220 deltakere i Kvalifiseringsprogrammet i Stavanger. Gjennomsnittlig antall deltakere i løpet av året har vært 205, som er noe over måltallet på 200. Det ble betalt ut kr 33 mill. i kvalifiseringsstønad (inkludert barnetillegg) i løpet av året til om lag 330 deltakere, og dette er det høyeste antall deltakere siden innføringen av Kvalifiseringsprogrammet i 2008.

I løpet av 2015 ble programmet planmessig avsluttet for 100 deltakere. Av disse gikk 36 prosent videre til arbeid eller ordinært arbeid med lønnstilskudd. Medregnet personer med arbeidsmarkedstiltak, skolegang og arbeidsavklaringspenger hadde 63 prosent av deltakerne i kvalifiseringsprogrammet gått videre i aktivitet, en oppgang fra 59 prosent i 2014. Kun 10 prosent av deltakerne var tilbake på sosialhjelp uten videre avklaring, mot 14 prosent året før.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 19,1 mill. av en budsjettramme på kr 232,5 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 108,2. Merforbruket skyldes i hovedsak ytelser til livsopphold, som isolert sett hadde et merforbruk på kr 11,3 mill. Sammenlignet med 2014 har Stavanger kommune hatt en økning i disse utbetalingene på kr 11,2 mill. Veksten i utbetalinger til økonomisk sosialhjelp er forventet å vedvare inn i 2016 og vil kunne medføre et betydelig budsjettavvik.

Utgifter til lønn og drift av NAV kontorene hadde et merforbruk på kr 0,7 mill., årsaken til merforbruket skyldes økt behov for saksbehandlerressurs som følge av stor pågang av klienter siste tertial. Kvalifiseringsordningen hadde i 2015 det høyeste antallet deltakere noensinne, og tilbudet har som følge av økningen et merforbruk på kr 4,4 mill.

Virksomhetsområdet NAV omfatter også kjøp av behandlingsplasser til personer med rusproblemer, denne tjenesten viste et avvik på kr 2,7 mill.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

5.21 Nav – kontorene 5.21 Nav – kontorene