Avlastningstjenestene

Avlastningsboligene har en kapasitet på totalt 9 000 døgn per år og i tillegg 4 kriseplasser. Ved utgangen av 2015 hadde om lag 120 familier vedtak om avlastning i bolig. I tillegg var to av kriseplassene i bruk. Brukerne er i alderen 3 til 67 år. 55 prosent av brukerne i avlastningsboligene har diagnosen psykisk utviklingshemmet.

Summert for 2015 hadde avlastningsboligene 990 ledige døgn. Dette tilsvarer 2,75 plasser. Den ledige kapasiteten har sammenheng med at mange har fått plass i nye bofellesskap som er etablert de senere årene. I tillegg har en del brukere valgt avlastning fra privat leverandør etter at fritt brukervalg ble innført.

Tjenesten Avlastningsturer for fysisk funksjonshemmede (AVF) fikk redusert budsjett for 2015. Antall turer ble derfor redusert fra seks helgeturer og en sommerferietur til tre helgeturer og sommerferietur. Til sammen sju brukere deltok på ulike helgeturer og sommerturen.

Våren 2015 gjennomførte Stavanger kommune en pårørendeundersøkelse for tjenesten avlastning i bolig. Svarprosenten i undersøkelsen ble 57 prosent, og hovedinntrykket er at de pårørende er godt fornøyd med tilbudet. De kommunale avlastningsboligene fikk en skår på 81 av 100 poeng som helhetlig vurdering.

Botilbud

I desember 2015 var nye Austbø bofellesskap ferdig bygget, og det ble markert med åpning ved ordføreren. Austbø bofellesskap er bygget med tanke på personer med diagnoser innen autismespekteret og for personer med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser.

Dagtilbud

Det gis i dag dagtilbud/aktivitetstilbud fra fem ulike steder i byen. Det var ved utgangen av 2015 ingen personer på venteliste for dagtilbud. Brukere som bor hjemme hos foreldre, har tilbud fem dager i uken, og brukere i bofellesskap har tilbud om tre eller fire dager i uken.

Aktivitetshuset Hjalmar Johansens gate er et lavterskel aktivitetstilbud. For å øke antall besøkende tok aktivitetshuset i bruk nye aktiviteter i 2015. Det ble månedlig sendt ut aktivitetsplaner til alle bofellesskap for personer med utviklingshemming, sammen med informasjon om aktivitetshuset. En kunstgruppe for brukere med utviklingshemming har nå ukentlig kursdag i huset, mens andre brukere er med på å lage lunsj som selges til de besøkende. En arbeidsgruppe fra et annet dagsenter kommer fast en dag i uken og gjør forefallende arbeid som blant annet innebærer å plukke søppel rundt blokka.

Kompetanseutvikling

Veiledningsteamet har som oppdrag å veilede ansatte som arbeider med utviklingshemmede brukere med utfordrende atferd. Teamet ble i 2015 brukt i utviklingen av en 4-årig rullerende kompetanseplan for ansatte som arbeider med utviklingshemmede og ansatte som arbeider med brukere som motsetter seg hjelp, og har blant annet kurset ansatte som jobber med disse brukergruppene.

Veiledningsteamet har til sammen tre årsverk der to er forbeholdt veiledning i Dagsenter og avlastning, og det tredje årsverket er bydekkende. I 2015 ble ressursen fordelt med omtrent like mye tid brukt i andre virksomheter som i egen virksomhet.

I 2015 hadde Veiledningsteamet 32 brukersaker som gjaldt andre kommunale virksomheter og 38 brukersaker i egen virksomhet der de veiledet direkte ute i avdelingene. I flere av brukersakene er det levert individuelt tilpassede kurs for ansatte i den enkelte avdeling.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 0,6 mill. av en budsjettramme på kr 180,7 mill., inkludert aktivitetsbaserte inntekter. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 100,3.

Merforbruket er sammensatt av resultatet til de 16 avdelingene som virksomheten leverte tjenester fra i 2015. Dagsenter og avlastningsseksjonen tilbyr et spekter av pleie- og omsorgstjenester til ulike brukergrupper. Det er spesielt kostnader knyttet til boligene som tilbyr tjenester til brukere med omfattende behov for pleie- og omsorg som er høye. Kostnader på disse enhetene er ofte høye i startfasen men stabiliseres og etterhvert reduseres når brukerne har bodd i boligene en stund.

Avlastningsboligene har tidligere år hatt høye merforbruk som delvis har vært tilknyttet tilpasning til ny finansieringsmodell. I løpet av 2015 har boligene hatt grundig gjennomgang av turnusene sine med sikte på optimalisering av driften.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

5.20 Dagsenter og avlastning 5.20 Dagsenter og avlastning