Barnehagedekningen – dimensjonering

Kommunen skal sørge for at det er tilstrekkelig antall barnehageplasser til alle barn med lovfestet rett jf. barnehageloven § 12 a. Barnehagetilbudet dimensjoneres i samsvar med loven.

Alle barn med rett til plass fikk tilbud om barnehageplass i hovedopptaket i 2015 og har i så stor grad som mulig fått tilbud ut fra ønsket plassering.

Stavanger kommune har som langsiktig mål at alle ønsker om barnehageplass i egen bydel blir innfridd. Det er per i dag ubalanse mellom kapasitet og behov i enkelte bydeler slik at kommunen ikke er i stand til å imøtekomme alle ønsker om barnehageplass i egen bydel. I 2015 var det overkapasitet av barnehageplasser i Hinna, Hillevåg og Madla bydeler. Det var underkapasitet i de sentrumsnære bydelene Storhaug og Eiganes/Våland, spesielt i Våland-området. Det var også underdekning i Tasta bydel.

I september 2015 gikk 185 barn uten rett på plass i barnehage i Stavanger, av disse gikk 144 i private barnehager og 41 i kommunale.

I 2015 ble opptaksreglene justert slik at små søsken og 5-åringer uten barnehagetilbud får en høyere prioritet enn tidligere.

Opprettholde og videreutvikle kvalitet

De ansattes kompetanse er avgjørende for kvaliteten på det pedagogiske innholdet i barnehagen. I 2015 prioriterte rådmannen å opprettholde og videreutvikle de ansattes faglige kompetanse for å øke kvaliteten i barnehagene.

Økningen i kompetansemidlene på kr 500 000 i 2015 ble prioritert benyttet til pedagogisk utviklingsarbeid og lokal barnehagelederskole.

2000 barnehageansatte har deltatt på grunnkurs i relasjonskompetanse. Pedagogiske ledere og styrere har deltatt på fordypningskurs innen samme satsingsområde.

Det ble tildelt prosjektmidler til å gjennomføre pedagogisk utviklingsarbeid i ca. 30 barnehager basert på kriterier i satsingsområdene i Stavangerbarnehagen.

Styrking av budsjettet i 2015 gjorde det mulig å fortsette arbeidet med å øke antall ansatte med formell kompetanse. Fagarbeidereksamen ble avlagt av 37 ansatte og andelen ufaglærte i Stavangerbarnehagen ble redusert fra 41 % til 37 %.

Antall pedagoger med dispensasjon fra utdanningskravet om barnehagelærerutdanning i både private og kommunale barnehager ble redusert fra 77 årsverk til 55 årsverk i 2015. De fleste dispensasjoner er gitt for ansatte i vikariater, et mindretall for ansatte i vakante stillinger.

Lederutvikling har vært høyt prioritert, 10 virksomhetsledere i kommunale barnehager har deltatt på nasjonal styrerutdanning og 20 barnehagelærere i lederfunksjoner har fullført lokal barnehagelederskole.

Barnehagene gjennomførte brukerundersøkelse i november 2015. Stavanger deltok i en pilotundersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet, uten budsjettmessige kostnader. Resultatene fra undersøkelsen indikerer at de foresatte er fornøyde med tilbudet barnehagene gir.

Endringer i fordelingsmodellen av administrative ressurser ble gjennomført i 2015. De minste barnehagene fikk en økning i ressursene og de største en reduksjon.

Sykefravær

Barnehageområdet har hatt en økning i sykefraværet de siste 10 årene og ligger nå på 10,2 % som er er 2,7 prosentpoeng over målkravet på 7,5 %. Det er tendenser til at økningen har stoppet opp. Sykefraværet i de kommunale barnehagene (foruten ressurssenteret) var på 10,2 % i 2015 og 10,1 % i 2014. Barnehager med høyt sykefravær eller arbeidsmiljøutfordringer følges opp av arbeidsgiver.

 

Styrket barnehagetilbud

I 2015 startet en helhetlig gjennomgang av styrket barnehagetilbud. Formålet med gjennomgangen var todelt:

  1. Påse at alle leddene i tiltakskjeden sammen bidrar til et likeverdig og inkluderende   barnehagetilbud.
  2. Sikre at Styrket barnehage-tilbud er organisert på en måte som gir mest mulig effektiv og formålstjenlig drift.

Styrket barnehagetilbud består av flere tiltak. I løpet av 2015 er det, basert på gjennomgangen, iverksatt endringer av flere av tiltakene.

PPT har endret sin praksis, og gir nå systemveiledning til barnehagene parallelt med utredning av barnet slik at barnet får hjelp tidligere, og tiltakene i barnehagen blir mer målrettede.

Språktiltaket fikk nytt mandat i 2015 og har justert innsatsen. Ved utgangen av 2015 har 56 barnehager mottatt tilbudet.

Skyssordning for barn med spesialpedagogisk hjelp fikk i 2015 nye retningslinjer.

Det ble gjennomført tilpasninger når det gjelder omfanget av spesielt tilrettelagte avdelinger (STA). Oppstart av Stokkatunet barnehage høsten 2015 innebar økt kapasitet for barn med store og sammensatte vansker. Behovet for STA er redusert de siste årene og derfor ble to STA-tilbud avviklet og Auglend barnehage for hørselshemmede redusert med 3 plasser. Ved gjennomgangen ble behov for et tilrettelagt tilbud for barn med reguleringsvansker, tilknyttingsproblematikk og traumer kartlagt. Det er foretatt organisatoriske endringer for å ivareta denne målgruppen.

For å gjøre hele prosessen fra bekymring til tiltak for det enkelte barn raskere og enklere, og for å bidra til å sikre kvalitet på tilbudet, er det lagt en struktur for koordinering av tiltakskjeden. Hvert enkelt bekymringsbarn får en egen Plan for barnehagetilbudet som omfatter hele tiltakskjeden.

Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte i 2015 tilsyn i Stavanger knyttet til § 5.7 i opplæringsloven. Kommunen fikk pålegg om retting av to forhold; malen for sakkyndig vurdering og malen for enkeltvedtak tilfredsstilte ikke lovens krav fullt ut. Påleggene er rettet og tilsynet er lukket.

Flerspråklige barn

Comenius-prosjektet, som fire kommunale barnehager har deltatt i, ble avsluttet høsten 2015. Prosjektet har hatt som mål å styrke samarbeidet mellom foreldre med flerkulturell bakgrunn og barnehagen, og bidra til forskning og kunnskapsbasert praksis.

I 2015 ble et flerspråklig veilederkorps opprettet i innføringsbarnehagen ved Johannes læringssenter. Noen av ressursene som har finansiert morsmålsassistenter ble omprioritet for å styrke innsatsen fra veiledningskorpset. Korpset har drevet utadrettet veiledning til barnehagene.

Finansiering av helsesøster som arbeidet målrettet med rekruttering av flerspråklige barn i barnehage ble avviklet i 2015.

Tre barnehager og to skoler i Stavanger er i løpet av 2015 blitt tilknyttet prosjektet Kompetanse for mangfold.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et samlet mindreforbruk på kr 6,8 mill. av en budsjettramme på kr 1,1 mrd. for 2015. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,4.

De kommunale barnehagene hadde et samlet merforbruk på kun kr 0,4 mill. av en budsjettramme på kr 750 mill. Dette er tilnærmet balanse mellom regnskap og budsjett.

Kapasiteten i barnehagene er i all hovedsak fullt utnyttet. Ledig kapasitet benyttes til barn uten rett til barnehageplass. Like fullt er kullene 2010 til 2012, som nå regnes som store barn, en del større enn kullene av små barn. Dette gjør at driften av barnehagene er noe billigere for kommunen, og ubenyttede midler til aktivitet i barnehager utgjør derfor kr 16,2 mill. ved utgangen av 2015, herav kr 3,7 mill. til private barnehager.

I Handlings- og økonomiplan 2015-2018 ble det vedtatt å gjøre endringer i ledelsesstruktur og administrasjon på barnehageområdet med effekt fra 1. april 2015. Totalt utgjorde dette et omstillingsbehov på kr 8 mill. Dette ble effektuert ved at virksomhetenes ressurser til administrasjon ble redusert med om lag ti prosent. I tillegg ble ressurs til kjøkkenassistent og ordning for delvis kompensasjon av feriepenger for foreldrepermisjon fjernet. Effektiviseringskravet ble jevnt fordelt mellom barnehagene.

En trend de siste årene er at flere barn med bostedsadresse i Stavanger går i private barnehager i våre nabokommuner. I tillegg er det færre barn fra andre kommuner som har barnehageplass i Stavanger kommune. Merkostnaden for denne aktiviteten er kr 6,9 mill. i 2015.

I Handlings- og økonomiplan 2015-2018 ble det vedtatt endringer i beregningen av foreldrebetaling og moderasjoner. Stavanger kommunes modell har tidligere gitt moderasjon til langt flere enn kravet i forskrift om foreldrebetaling i barnehage krever. Ny vedtatt modell er mer i samsvar med forskriften. Ettersom en del av disse endringene ikke kunne gjennomføres på et like tidlig tidspunkt som først antatt, viser regnskapet en mindreinntekt på foreldrebetaling på kr 2,1 mill. av forventet kr 113,7 mill.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

5.2 Barnehage 5.2 Barnehage