Utdeling av medisiner til LAR-brukere

LAR-Helse Stavanger overtok 1. juni 2015 ansvaret for utdeling av medisiner til LAR-brukere (legemiddelassistert rehabilitering) i Stavanger kommune. Fra samme dato ble avdeling LARiS i Rehabiliteringsseksjonen avviklet.

Alle som mottar legemiddelassistert rehabilitering i Stavanger kommune, skal ha en LAR-koordinator, i tillegg til koordinator ved helse- og sosialkontoret. I forbindelse med avvikling av LARiS vil det i løpet av våren 2016 bli en gjennomgang av organiseringen av LAR-koordinatortjenesten.

Stasjonen

Fra 1. september 2015 åpnet Rehabiliteringsseksjonen et nytt tilbud: Stasjonen. Her kombineres de tjenestene som tidligere var knyttet til Helsestasjonen for rusmiddelmisbrukere sammen med et «værested». Det serveres mat og tas opp aktuelle temaer ved «værestedet». Tilbudet har siden oppstarten raskt blitt populært og brukerne gir gode tilbakemeldinger. Dette tilbudet er finansiert via tilskuddsmidler.

Boliger med oppfølgingstjenester

Miljøtjenesten ved Rehabiliteringsseksjonen gir oppfølging til ca. 200 personer i kommunale boliger spredt rundt i hele Stavanger. En sentral suksessfaktor i dette oppfølgingsarbeidet er å tilby individuelt tilpasset boligoppfølging. Erfaringsmessig har mange av beboerne i målgruppen erfaringer fra å bo i egen leilighet, men har av ulike årsaker hatt problemer med å mestre en selvstendig bosituasjon. Enkelte beboere kan tidvis utvise svært normbrytende og krevende atferd. Dette har medført utfordringer i enkelte nabolag. Stavanger kommune ønsker å legge til rette for god sameksistens og trivsel for alle byens borgere, inkludert personer med rusproblemer. Det har derfor i 2015 vært arbeidet spesielt med å bedre oppfølgingen i enkelte områder, og dette arbeidet vil fortsette i 2016.

Prosjekt Miljøterapeut – rus har etter at det ble samlokalisert ved Rehabiliteringsseksjonen, fått en økt innsøking av brukere som har behov for oppfølging i bolig. I 2015 har det vært venteliste for denne tjenesten. Flere brukere har klart å beholde bolig og jobb, og tilbakemeldinger fra brukergruppen viser at tiltaket er ønsket.

Prosjekt Bomiljøtiltak på Midjord startet 1. september 2015. Bomiljøtiltaket er etablert i Midjord-husene som består av totalt 57 kommunale utleieboliger. En leilighet er tatt i bruk som personalbase. Hensikten er at tilstedeværelse i området skal dempe konflikter, og bomiljøet for beboere og nærområde skal bli bedre. Det er etablert samarbeid med lag og organisasjoner, og det er inngått formelt samarbeid med Levekårsløftet på Storhaug. I desember ble det arrangert «Jul på Midjord» i gårdsrommet til Midjord-husene. Over hundre beboere fra Midjord-husene og nabolag deltok.

Tilskuddsfinansierte tiltak

Prosjektet ved sysselsettingstiltaket LØA ble avsluttet i 2015. Det har i prosjektperioden vært jobbet med å få på plass bedre system for helse, miljø og sikkerhet for brukerne og de ansatte. Antall brukere av sysselsettingstiltaket har også økt, som følge av at tilbudet er gjort bedre kjent for blant annet ansatte ved helse- og sosialkontorene som har kontakt med målgruppen. Per desember 2015 var det 14 sysselsatte og 5 hadde fått tilbud om LØA. Til sammen er det 20 sysselsettingshjemler.

Handlingsplan for forebygging av overdoser og overdosedødsfall

Stavanger kommune har fått midler i forbindelse med den nasjonale overdosestrategien til å kartlegge overdoser og overdosedødsfall. Dette arbeidet er blitt gjennomført i 2015. Ulike arbeidsgrupper har vært nedsatt, blant annet med representanter fra Helsestasjonen for rusmiddelmisbrukere, som har kommet med innspill til en handlingsplan. Denne handlingsplanen skal gjøres ferdig og behandles politisk i 2016. Fra 2015 meldes alle kjente overdosedødsfall til direktørens kvalitetsutvalg, med sikte på gjennomgang, læring og forbedring av tjenestetilbudet til personer som er i risiko for overdose.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 0,148 mill. av en budsjettramme på kr 44,3 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 100 prosent, og et driftsnivå i henhold til økonomisk ramme.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

5.19 Rehabiliteringsseksjonen 5.19 Rehabiliteringsseksjonen