Overgang til digital trygghetsalarm og sentral

Tekniske hjemmetjenester har fra 2015 ledet en prosjektgruppe som planlegger overgangen fra analoge til digitale trygghetsalarmer i Stavanger kommune. Velferdsteknologi og telemedisin vektlegges, og det skal arbeides frem et løsningsforslag som er i stand til å håndtere alle disse teknologiene. Prosjektet har fått kompetanse- og innovasjonsmidler fra Fylkesmannen, og skal være ferdig i 2016.

Velferdsteknologi

Tekniske hjemmetjenester har vært deltaker i og vært observatør på flere velferdsteknologiske prosjekter gjennom året. Det har gitt økt innsikt i og kunnskap om temaet. Prosjektene har blant annet omfattet testing og utprøving av Trygghetspakke 1 (fallsensor, trekksnor og røykvarsler direkte til brannvakten), testing av varsling og lyssti ved Trekanten bofellesskap, og mobil trygghetsalarm med GPS.

Bemanning og responstid

Bemanningen ble i 2015 styrket midlertidig. Arbeidsmengden ble noe redusert i andre halvdel av 2015. Dette førte til at virksomheten igjen var i stand til å opprettholde normal responstid og kvalitet på tjenesten.

Samarbeid med Nav Hjelpemiddelsentral

Det har vært nødvendig for Stavanger kommune å få til en ordning som sikrer rask og effektiv hjelpemiddelformidling til brukere som er utskrivningsklare fra Stavanger Universitetssjukehus. Det har vært en utfordring å komme frem til en rutine som Stavanger kommune og Nav Hjelpemiddelsentral i Rogaland kunne enes om, men i løpet av sommeren 2015 kom dette på plass. Rutinen har bidratt til at brukerne ikke må vente på hjelpemidler, men kommer raskere hjem fra sykehus og ulike typer sykehjemsopphold.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 0,26 mill. av en budsjettramme på kr 1,2 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 127,1. Hovedårsaken til merforbruket er et større innkjøp av trygghetsalarmer som følge av økt etterspørsel og utskifting av defekte alarmer.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

5.18 Tekniske hjemmetjenester 5.18 Tekniske hjemmetjenester