Tilpasning til økonomiske rammer

Fysio- og ergoterapitjenesten ble i 2015 redusert med 6 årsverk. Reduksjonen var et resultat av overføring av stillinger til avdeling for hverdagsrehabilitering og helse- og sosialkontor i forbindelse med Leve HELE LIVET-satsingen, samt reduserte rammer. Som et resultat av dette har virksomheten arbeidet med ansvars-, rolle- og oppgaveavklaring overfor helse- og sosialkontorene og avdeling for hverdagsrehabilitering.

Tverrfaglig vurdering

Alle søknader om fysio- og/eller ergoterapibehandling sendes nå direkte til helse- og sosialkontoret for vurdering. Ordningen gjør at innbyggerne i Stavanger kommune har ”én dør inn” når de skal søke om tjenester og får en tverrfaglig vurdering tidlig i forløpet.

Overføring av oppgaven fra fysio- og ergoterapitjenesten til helse- og sosialkontorene ble høsten 2015 gjennomført med bruk av endringsagenter i virksomhetene. Endringsagentene bidro gjennom hospitering og casegjennomgang til overføring av god praksis, og etablering av lik praksis, på de fire helse- og sosialkontorene.

For å sikre et målrettet tilbud med høy kvalitet gjennom hele pasientforløpet er det innført felles kartleggingsverktøy. Kartleggingsverktøyene brukes nå for pasienter på korttidsopphold i sykehjem og hjemmeboende. Fysio- og ergoterapitjenesten har i tillegg hatt kurs og opplæring i verktøyene for helse- og sosialkontorene.

Et pilotprosjekt mellom fysio- og ergoterapitjenesten og Hillevåg hjemmebaserte tjenester som handler om å gjennomføre tverrfaglige vurderinger av felles brukere, startet opp mot slutten av 2015. Prosjektet har fått støtte fra Fylkesmannen.

Aktiv skole

Aktiv skole har i løpet av 2015 blitt implementert på seks barneskoler i Stavanger kommune. Samarbeidet mellom Universitetet i Stavanger, fysio- og ergoterapitjenesten og de involverte skolene har fungert godt, og effekten av prosjektet har vært positiv. Resultater fra prosjektet er under publisering, men erfaringen er at barn som deltar i Aktiv skole, skårer gjennomsnittlig høyere på nasjonale prøver enn barn som ikke har deltatt.

Prosjektet har i 2015 fått støtte fra Fylkesmannen og Regionalt forskningsfond Vestlandet (RFF Vest).

Helsefremmende og forebyggende arbeid

Det er i 2015 startet opp fem treningsgrupper for seniorer som tar sikte på å forebygge funksjonssvikt og fall hos eldre. Dette er grupper som ledes av frivillige instruktører som læres opp og får oppfølging av fysioterapeut fra fysio- og ergoterapitjenesten. Gruppene baseres på en nasjonal modell for fallforebyggende gruppetrening, og har fått navnet Sterk og stødig.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,8 mill. av en budsjettramme på kr 58,1 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 98,6. Seksjonen har tilpasset den økonomiske situasjonen fra et betydelig merforbruk i 2014 til et mindreforbruk i 2015. Reduksjonen er gjennomført ved ikke å erstatte ledige stillinger hverken ved avgang eller ved permisjoner. Seksjonen er har redusert med 6 årsverk i løpet av 2015. Fysio- og ergoterapitjenesten har effektivisert driften i 2015. Selv med reduksjon i årsverk ser man en liten økning i antall brukere og antall konsultasjoner fra 2014 til 2015. Hovedårsaken til økningen antas å være økt bruk av gruppebehandling og kvalitetssikring av arbeidsprosesser og dokumentasjon i journalsystemet Cosdoc. Ventelisten for å motta tjenester har økt med 59 % fra utgangen av 2014 til utgangen av 2015, og 297 personer stod på vent for fysio- og/eller ergoterapitjenester pr. 31.desember.2015.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

5.17 Fysio- og ergoterapitjenesten 5.17 Fysio- og ergoterapitjenesten