Fritt brukervalg

Stavanger kommune har fritt brukervalg innen tjenesten praktisk bistand (rengjøring), og har avtale med én ekstern leverandør. Stavanger hjemmehjelp er den kommunale leverandøren, mens Seniorstøtten er den eksterne. Andelen brukere som har valgt ekstern leverandør, ligger stabilt på 15 prosent. Kun et fåtall brukere valgte å bytte leverandør i løpet av 2015.

Endringer i brukerbehov

Antall brukere som mottar hjemmehjelp sank med drøyt 6 prosent i 2015. Samtidig økte antall brukere med behov for omfattende tjenester, brukere med rus- og psykiske problemer og brukere med demens. Flere brukere enn før har dermed behov for større vedtak og hyppigere hjelp til praktisk bistand og rengjøring. Stavanger hjemmehjelp iverksatte flere opplæringstiltak for å øke hjemmehjelpernes kompetanse innen rus, psykiatri og demens.

Virksomheten rettet i 2015 spesiell oppmerksomhet mot hverdagsmestring og det å hjelpe brukerne i å være aktive deltakere i eget liv. Holdningsskapende arbeid og bevisstgjøring av ansatte om hvordan hverdagsmestring kan implementeres i arbeidet rundt hjemmehjelpsbrukerne har vært en viktig del av dette arbeidet.

Oppfølging av arbeidsmiljø

Stavanger hjemmehjelp hadde et gjennomsnittlig sykefravær på 13 prosent i 2015. Bedriftshelsetjenesten gjennomførte i mai 2015 en helse- og arbeidsmiljøundersøkelse i virksomheten. I tillegg til å se på sammenhengen mellom arbeid og sykdom, ble forhold i arbeidsmiljøet kartlagt. Stavanger hjemmehjelp satte i gang tiltak i henhold til det som kom fram i kartleggingen.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 0,4 mill. av en samlet budsjettramme på kr 16,4 mill., inklusiv aktivitetsbaserte inntekter. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 102,4. Virksomheten hadde med seg et merforbruk på kr 0,5 mill. fra 2014.

Dette viser at Stavanger hjemmehjelp har satt i gang tiltak som snur utviklingen og tiltakene vil gi ytterligere effekt i 2016.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

5.15 Stavanger hjemmehjelp 5.15 Stavanger hjemmehjelp