Bruk av plassene i sykehjem

Målrettet opptrening og tidlig innsats fra fysio- og ergoterapitjenesten har vært en prioritert oppgave for å øke sirkulasjonen i korttidsplassene i sykehjem. Samtidig har det vært oppmerksomhet på å få ned antallet langtidsvedtak som fattes av helse- og sosialkontorene for å redusere ventelistene og sikre at flere korttidsplasser er tilgjengelige for hjemmeboende med behov for opptrening og rehabilitering.

Fra midten av april ble første etasje på Mosheim sykehjem, med 20 ordinære korttidsplasser, omgjort til plasser for utskrivingsklare pasienter fra sykehuset med liggetid på inntil 14 dager. Dette ble gjort for å imøtekomme økningen i antall utskrivingsklare pasienter fra sykehuset i 2014 og første del av 2015. Avdelingen fikk samtidig økte ressurser til renhold, sykepleier og til lege.

Plasser til øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Stavanger kommune har valgt å utvide antallet øyeblikkelig hjelp-plasser (ØHD) ved Stokka sykehjem gradvis i takt med økningen i belegget. Målet er å ha et belegg på cirka 80 prosent. De første månedene i 2015 viste både en økning i belegget og en økning i antallet pasienter som ble avvist, fordi ØHD-plassene var fullt belagt. Fra april økte Stavanger kommune derfor antallet øyeblikkelig hjelp-plasser på Stokka sykehjem fra fire til seks.

I 2015 har Stavanger kommune vært vertskommune for Sola og Randaberg kommuner som til sammen har disponert tre ØHD-plasser. Fra oktober måned avtalte de tre kommunene fleksibel bruk av alle ØHD-plassene etter «først til mølla»-prinsippet.

Ny finansieringsmodell i sykehjem

Fra januar 2015 ble det innført en ny og forenklet finansieringsmodell for alle sykehjemmene i Stavanger, både kommunale og private. Hovedendringen kan kort beskrives ved at abi-finansiering ble erstattet av mer ordinær rammefinansiering med en langtids- og en korttidspris. I tillegg mottar sykehjemmene budsjettmidler i helt spesielle situasjoner dersom beboeren har meget omfattende pleiebehov. Rådmannen har hatt stor oppmerksomhet på konsekvensene av den nye modellen. Tidlige erfaringer fra modellen tyder på at finansieringsmodellen har medført forenkling og større forutsigbarhet for planlegging av driften på sykehjemmene. Finansieringsmodellen vil bli evaluert etter et fullt driftsår.

Rådmannen har hatt tett oppfølging av de kommunale sykehjemmene i 2015 for å bidra til at de tilpasser seg de økonomiske rammene. Regnskap 2015 viser nå gode økonomiske resultater blant kommunale alders- og sykehjem.

Mellomlederopplæring

Høsten 2015 ble en tilpasset lederutvikling for lederne i de kommunale sykehjemmene satt i gang. Programmet skal bidra til å gi ledelseskraft i omstilling og skal avsluttes og evalueres våren 2016.

Omsorg 2025 revideres til Omsorg 2030

Når Lervig sykehjem står ferdig, skal Vålandstunet og Mosheim sykehjem og St. Petri Aldershjem avvikles. I løpet av 2015 ble det politisk avklart at Vålands-tomten skal detaljreguleres til boligformål og selges etter gjennomført prosjektkonkurranse. Det er en forutsetning at kommunen kan inngå en privatrettslig avtale som sikrer at dette blir seniorboliger med tilhørende fellesfunksjoner. St. Petri aldershjem og Feierbadet skal detaljreguleres til boligformål, rives og erstattes med et nytt bofellesskap for eldre. Det frittliggende bygget som i dag er kontorer for Stavanger hjemmehjelp, skal opprettholdes som kontorbygg. Det er foreløpig uavklart hva Mosheim-tomten skal brukes til, men sykehjemmet skal rives og tomten disponeres til formål innenfor levekårsområdet. Alle tre områdene vil bli innarbeidet i Plan for omsorgsbygg 2030.

I løpet av høsten forberedte rådmannen en sak om lokalisering av en demenslandsby i Stavanger. Det ble gjennomført en studietur til Oslo og Bærum kommune, for å se hvordan andre kommuner legger til rette for demenslandsby. Nye aktuelle utbyggingsområder i Stavanger har blitt vurdert, og eksisterende sykehjem som kan være aktuelle for ombygging er kartlagt. Saken ble lagt fram til politisk behandling i januar 2016.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 3,9 mill. av en budsjettramme på 845 mill., inkludert aktivitetsbaserte inntekter. Det tilsvarer en forbruksprosent på 99,5. Budsjettrammen omfatter kommunale og private ideelle alders- og sykehjem, samt ett konkurranseutsatt sykehjem som driftes av Aleris omsorg.

Samlet regnskapsresultat for de kommunale alders- og sykehjemmene viser et mindreforbruk på kr 1,1 mill. Av de kommunale alders- og sykehjemmene har 5 mindreforbruk tilsvarende kr 4,2 mill. mens de resterende 6 har merforbruk på kr 3,1 mill. Til sammenligning var merforbruket i 2014 på hele kr 19 mill.

Det ble allerede i 2014 iverksatt omfattende kostnadsreduserende tiltak i de kommunale alders- og sykehjemmene som er videreført med full effekt i 2015. Dette fremkommer tydelig ved redusert bruk av innleie av vikarer, redusert bruk av overtid samt nedbemanning. Sammenliknet med regnskap 2014 er samlede lønnsutgifter som en følge av dette redusert med kr 12,3 mill.

Ny forenklet finansieringsmodell i sykehjem ble innført i januar 2015 og legger i større grad opp til faste budsjettrammer. En større budsjettmessig forutsigbarhet tilrettelegger for god økonomistyring gjennom året og vurderes som en medvirkende årsak til det gode økonomiske resultatet.

Resterende mindreforbruk på kr 2,8 mill. skyldes at de faktiske inntektene knyttet til egenbetaling for langtidsopphold ved sykehjem ble høyere enn budsjettert i 2015. En oppjustering av inntektsbudsjettet er innarbeidet i budsjett 2016.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

5.13 Alders- og sykehjem 5.13 Alders- og sykehjem