Bosetting

Etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) skulle kommunen bosette 20 enslige mindreårige i 2015. Ved utgangen av 2015 var alle 20 bosatt i EMbo.

Utviklingstiltak

På grunn av økt behov for antall plasser og for et mer differensiert botilbud til bosetting av enslige mindreårige flyktninger ble det i 2015 iverksatt ulike omstillingstiltak i EMbo. Etter omleggingen består EMbo nå av barneverninstitusjonen med 5 avdelinger, 1 bofellesskap og 3 bokollektiv.

Den ene av totalt seks avdelinger i barneverninstitusjonen EMbo ble omgjort til et bofellesskap, med plass til 4 ungdommer. Antall plasser i bokollektivet ble utvidet fra 2 til 6 plasser. EMbo har i dag plass til å bosette 16 ungdommer, fordelt på 3 boliger, i bokollektiv.

Oppfølgingsteamet med 4 miljøarbeidere/terapeuter ble etablert i 2015. Teamet følger opp ungdommene som bor i bokollektivene. EMbo har de siste årene hatt stort faglig oppmerksomhet på å gi god omsorg og støtte til ungdommene som flytter fra barneverninstitusjonen til botiltak med oppfølging av oppfølgingsteamet.

EMbo Stavanger og Flyktningseksjonen ble høsten 2015 samlokalisert i Kvitsøygaten 3, hvor også Johannes læringssenter har lokaler. Dette har bidratt til å samle fagkompetansen på flyktninger, mottak og integrering på samme sted.

EMbo inngikk i 2015 et tett samarbeid med Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Vest) om et kompetansehevingsprogram for traumebevisst omsorg (TBO). Kompetansehevingsprogrammet strekker seg over 2 år og er obligatorisk for alle fast ansatte i EMbo.

Tilsyn og kontroll

I 2015 gjennomførte Fylkesmannen to tilsyn, et anmeldt og et uanmeldt, i barneverninstitusjonen i EMbo. I tillegg hadde Bufetat sin årlige revisjon. Ingen avvik eller grunnlag for bemerkninger ble funnet.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 4,5 mill. av en budsjettramme (brutto) på kr 53,3 mill. Dette gir en forbruksprosent på 108,4. Merforbruket skyldes at virksomheten ikke har klart å tilpasse driften raskt nok til endringen i statlige refusjonsordningene, som trådte i kraft fra og med 01.04.2015, innsparingskravene vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2015 – 2018 og ytterligere innsparingskrav i tertialrapporteringen per 30.4. 2015. Endringen i statlige refusjonsordninger innebar blant annet at ingen utgifter til merkantile stillinger utenom fagsjef ble refundert, dette utgjorde kr 1,7 mill.  I tillegg ble miljøarbeiderteamet opprettet og bemanningen ble dimensjonert mot et gitt antall brukere. I en opptrappingsfase førte dette til at utgiftsnivået ble høyere enn inntektssiden da denne følges av tidspunktet brukeren mottar tjenesten fra. I Handlings- og økonomiplan 2015-2018 og tertialrapporteringen per 30.april 2015 ble det samlet vedtatt en saldering på kr 0,7 mill. Dette innebærer, på grunn av finansieringsordningen, i realiteten en omstilling på kr 3,5 mill. for denne virksomheten.

Fra 2016 øker antall enslige mindreårige flyktninger fra 20 til 80 og tilpasninger til de økonomiske rammene vil skje i form av effektivisering av driftsformen i de nye bofellesskapene.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

5.11 EMbo Stavanger (botilbud for enslige mindreårige flyktninger) 5.11 EMbo Stavanger (botilbud for enslige mindreårige flyktninger)