KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som samler inn, registrerer og publiserer styringsinformasjon om kommunal virksomhet.

I dette avsnittet presenteres utvalgte KOSTRA-tall fra Stavanger kommune for årene 2013, 2014 og foreløpige tall for 2015 (tall pr. 15. mars). Reviderte og offisielle tall publiseres 15 juni.

I tillegg til tall for Stavanger er det tatt med foreløpige tall for de fem kommunene i ASSS-samarbeidet som det er mest relevant å sammenligne seg med, samt det foreløpige gjennomsnittet for alle ti ASSS-kommunene.

ASSS er forkortelse for Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner. Stavanger kommune har i en årrekke deltatt i ASSS-samarbeidet som består av de ti største kommunene, dvs. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum, Kristiansand, Tromsø, Sandnes, Drammen og Fredrikstad. Hensikten med samarbeidet er å finne fram til styringsdata, blant annet fra KOSTRA-rapporteringen, som er egnet for sammenligning av ressursbruken som grunnlag for effektivisering og videreutvikling av tjenesteproduksjonen i de ti kommunene.

Barnehager

Figur 3.19 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. korrigert oppholdstime i kommunale barnehager

Stavanger kommunes driftsutgifter for ordinært barnehagetilbud ligger på snittet av ASSS i 2015, noe som er i tråd med forventningene.

Rådmannen påpekte i 2014 en svakhet med nevneren i dette nøkkeltallet. Mens telleren omfatter alle utgifter gjennom hele året, benyttes kun faktisk aktivitet i desember som nevner. Dersom denne da ikke representerer snittet gjennom året vil nøkkeltallet vise urettmessig høy eller lav verdi.

Barnetallet gjennom 2015 var forholdsvis stabilt, og rådmannen mener at nivået på kr 46 er representativt. I 2014 var derimot ikke barnetallet jevnt fordelt gjennom året og dermed ble indikatoren unaturlig høy, kr 48. Dersom en foretar en justering av barnetallet i 2014 viser resultatet at 2014 og 2015 er tilnærmet lik, kr 46.

Dette kan forklares ved at effekt av ordinær lønnsvekst tilsvarer nedgang i kommunens pensjonsforpliktelser og effektiviserings- og omstillingskrav i Handlings- og økonomiplanen 2015-2018.

Grunnskole

Figur 3.20 Netto driftsutgifter grunnskole per innbygger 6-15 år

Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning og spesialskoler i Stavanger utgjør kr 76 553 per innbygger fra 6 til 15 år i 2015, en nedgang på 1,0 % sammenlignet med 2014.

Dette er rett over gjennomsnittet for sammenlignbare ASSS-kommuner. De siste tre foregående årene har Stavanger kommune ligget over gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Nedgangen i 2015 skyldes reduserte budsjettrammer på grunnskoleområdet i 2015.

Barnevern

Figur 3.21 Netto driftsutgifter barnevern per innbygger 0-17 år

Netto driftsutgifter til barnevern per innbygger fra 0 til 17 år er kr 8 000 i 2015. Dette er stabilt sammenlignet med 2014. Det er likevel en økning i kostnader tilknyttet barneverntiltak hvor barnet er plassert. Samtidig er det en reduksjon både i utgifter til administrasjon av barnevernet, inkludert nedgang i pensjonsutgifter, og til utgifter tilknyttet barnevernstiltak når barnet ikke er plassert. Totalt gir dette et stabilt bilde, hvor Stavanger ligger under gjennomsnittet for ASSS-kommunene.

Kommunehelsetjeneste

Figur 3.22 Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten per innbygger

Netto driftsutgifter for kommunehelsetjenesten i Stavanger utgjør kr 2 093 kr per innbygger i 2015. Dette er en svak økning fra 2014 som utgjør 2,8 %, og som er omtrent på gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Netto driftsutgifter omfatter forebyggende arbeid, helsestasjon- og skolehelsetjeneste diagnose, behandling og rehabilitering.

Sosialtjenesten

Figur 3.23 Netto driftsutgifter til økonomisk sosialtjeneste pr innbygger 20-66 år

Netto driftsutgifter til økonomisk sosialtjeneste i Stavanger utgjør kr 1 831 per innbygger fra 22-66 år i 2015, dette er en økning på 8,3 % sammenlignet med 2014. Økningen skyldes i hovedsak høyere nivå på utbetalingene, men det er også en økning i antall mottakere. Veksten i driftsutgifter til økonomisk sosialtjeneste har sammenheng med utviklingen i arbeidsmarkedet i  regionen; ved utgangen av 2015 var arbeidsledigheten i kommunen økt med 107 % sammenlignet med 2014.

Pleie og omsorg

Figur 3.24 Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter

Andelen av netto driftsutgifter som går til pleie- og omsorgstjenester i Stavanger kommune, utgjør 28,7 % av samlede netto driftsutgifter i 2015. Dette er en reduksjon på 0,4 % i forhold til 2014 og 0,3 % mindre enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Dette skyldes blant annet en dempet kostnadsvekst som er oppnådd gjennom effektivisering og omstilling.

Figur 3.25 Fordeling institusjon (f253+261) og tjenester til hjemmeboende (f254)

Av de samlede netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester bruker Stavanger kommune 49 % på institusjoner (f253+261), noe som er 1 % lavere i forhold til 2014. Sammenlignet med ASSS-kommunene bruker Stavanger fortsatt en høyere andel til institusjonsplasser. Samtidig er andelen av netto driftsutgifter til hjemmeboende (f254) økt fra 45 % i 2014 til 46 % i 2015. Dette er i samsvar med etablering av nye botiltak, Leve HELE LIVET samt økningen i kjøp av heldøgns bo- og omsorgstjenester.

Kultur

Figur 3.26 Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger

Netto driftsutgifter til kultursektoren, idrett, tiltak barn og unge samt kulturskolen er kr 3 197 per innbygger i 2015. Dette er en økning på 5,6 % i forhold til 2014, og fortsatt høyere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Det var en økning i driftstilskuddet til kommunale og interkommunale foretak, og til lag, organisasjoner og private institusjoner. Tilskuddet til Stavanger svømmehall gikk opp med kr 2,0 mill., samt at det ble gitt tilskudd til sykkelrittet Tour des fjord på kr 2,5 mill.

Eiendomsforvaltning

Figur 3.27 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i Stavanger utgjør kr 4 829 per innbygger i 2015. Dette er 3,0 % mindre enn gjennomsnittet for ASSS kommunene. Til sammenligning hadde Stavanger 0,7 % høyere netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene i 2014. Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF). Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning omfatter forvaltningsutgifter knyttet til eiendomsforvaltning og formålsbyggene (administrasjonslokaler, førskolelokaler og skyss, skolelokaler, institusjonslokaler, kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg samt kommunale kulturbygg).

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

3.7 KOSTRA – sammenligning av økonomiske nøkkeltall 3.7 KOSTRA – sammenligning av økonomiske nøkkeltall