De siste ti årene har kommunen hatt et gjennomsnittlig investeringsnivå på i overkant av kr 1 mrd. per år. Egenfinansieringen av investeringene har i denne perioden vært lavere enn målsettingen på 50 %. Det har samtidig vært en betydelig økning i opptak av startlån. Dette har medført at brutto lånegjeld har økt markant de siste årene. I 2015 har lavere betalte avdrag, grunnet endret avdragstid fra 25 til 30 år, også bidratt til en raskere oppbygging av gjelden. Tabell 3.28 gir en oversikt over utviklingen i langsiktig lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, startlån og lån der staten yter kompensasjon for renter/avdrag.

Utvikling i lånegjeld, tall i mill. kr2006200720082009201020112012201320142015
Langsiktig lånegjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser2 9443 0573 5354 0444 8025 3475 7436 2346 9097 417
- Videre utlån / startlån23628137763089310141231140015711784
- Ubrukte lånemidler212972677713690211176300374
- Lån ifm. Eldre - og psykiatriplanen356342328314301287273259245231
- Lån ifm. Reform 9753492723201612962
- Lån skolebygg (staten betjener rentene)263245239222473456438421403372
- Lån kirkebygg (staten betjener rentene)93646467979858380140
Korrigert sum lånegjeld i mill. kroner2 0061 8072 2512 7322 9003 4053 4933 8864 3044 514
Tabell 3.28 Utvikling i lånegjeld. Alle tall i mill. kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Det mottas kompensasjon fra staten som dekker renter og avdrag på en relativt stor andel av kommunens lånegjeld. Det ytes kompensasjon for renter og avdrag på lån knyttet til Eldre – og psykiatriplanen og Reform 97, samt kompensasjon for renter på lån knyttet til investeringer i skole- og kirkebygg.

Brutto lånegjeld økte med kr 508 mill. fra 2014 til 2015. Økningen utgjør differansen mellom nye lån og betalte avdrag det aktuelle året. Lånegjelden økte med kr 210 mill. fra 2014 til 2015 dersom det korrigeres for startlån og lån der staten dekker kapitalutgiftene.

Figur 3.17 viser utviklingen i brutto lånegjeld per innbygger (ekskl. startlån) i perioden 2006-2015.

Figur 3.17 Utvikling i brutto lånegjeld per innbygger 2006-2015

Lånegjelden per innbygger (ekskl. startlån) har økt betydelig i perioden 2006-2015. De senere årene har et redusert rentenivå bidratt til å holde kapitalkostnadene relativt stabile. En høy lånegjeld vil fram i tid kunne medføre at en stadig større andel av driftsinntektene medgår til å dekke kapitalutgifter. Lånegjeld per innbygger (ekskl. startlån) var per 31.12.2015 på kr 42 472.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

3.5.4 Utvikling i kommunens lånegjeld 3.5.4 Utvikling i kommunens lånegjeld