Kommunen må ha en viss likvid beholdning siden inn- og utbetalinger ikke kommer på samme tidspunkt. Størrelsen på denne beholdningen vil være avhengig av størrelsen på inn- og utbetalinger. Likviditeten til kommunen er preget av store variasjoner gjennom året. Kommunen benytter likviditetsbudsjettering for å styre likviditeten så optimalt som mulig gjennom året. I perioder med god likviditet kan likvide midler plasseres eksempelvis i verdipapirmarkedet med ulik tidshorisont

Differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld (arbeidskapitalen) i balanseregnskapet gir også uttrykk for kommunens likvide situasjon. I tabell 3.26 vises endringen i omløpsmidler fra 2006-2015 og endringen i kortsiktig gjeld i samme tidsrom. Summen av disse to endringene viser hvor mye arbeidskapitalen har endret seg fra år til år. Dette framkommer av den nederste linjen i tabellen.

Arbeidskapitalen ble styrket med kr 285 mill. i 2015. Dette betyr at omløpsmidlene økte mer enn den kortsiktige gjelden i 2015. Økningen i omløpsmidlene er hovedsakelig knyttet til økte bankinnskudd.

Endring i arbeidskapital2006200720082009201020112012201320142015
Omløpsmidler 01.01.1 154 3081 489 7541 774 6871 880 3091 563 6051 488 4101 808 8591 967 7851 830 6692 021 564
Omløpsmidler 31.121 489 7541 774 6871 880 3091 563 6051 488 4101 808 8591 967 7851 830 6692 021 5642 364 347
Endring omløpsmidler335 446284 933105 622-316 704-75 195320 449158 926-137 116190 895342 783
Kortsiktig gjeld 01.01.748 0781 080 5861 164 8331 317 3341 266 0141 183 0271 469 1301 545 4401 484 9481 555 837
Kortsiktig gjeld 31.121 080 5861 164 8331 317 3341 266 0141 183 0271 469 1301 545 4401 484 9481 555 8371 613 167
Endring i kortsiktig gjeld-332 508-84 248-152 50051 32082 987-286 103-76 31060 49270 88957 329
Endring i arbeidskapital2 938200 654-46 878-265 3847 79234 34682 616-76 624120 006285 454
Tabell 3.26 Endring i arbeidskapital 2006-2015. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Siden ordningen med premieavvik ble innført i 2002, har de innbetalte pensjonspremiene gjennomgående vært høyere enn de beregnede pensjonskostnadene. Differansen betegnes som premieavvik. Som følge av at det er pensjonskostnadene som utgiftsføres i regnskapene, har regnskapsresultatene de senere år gjennomgående vist for positive beløp. Akkumulert premieavvik balanseføres som omløpsmidler. Som følge av at premieavviket ikke representerer reelle verdier, har utviklingen i arbeidskapital/likviditet også vist for gunstige tall de senere år.

Arbeidskapitalen per 31.12.2015 var på kr 340 mill. dersom det korrigeres for premieavviket på kr 411 mill. Den korrigert arbeidskapitalen er styrket med kr 403 mill. fra 2014 til 2015, hovedsakelig som følge av redusert akkumulert premieavvik på kr 117 mill. og økning i bankinnskudd på kr 435 mill. Per 31.12.2015 var premieavviket ca. 17 % av omløpsmidlene, noe som er en reduksjon på 9 prosentpoeng fra 2014. I tabell 3.27 vises utviklingen i korrigert arbeidskapital i perioden 2006-2015.

Arbeidskapital 2006–201531.12.200631.12.200731.12.200831.12.200931.12.201031.12.201131.12.201231.12.201331.12.201431.12.2015
Omløpsmidler 31.121 489 7541 774 6871 880 3091 563 6051 488 4101 808 8601 967 7851 830 6692 021 5642 364 347
Kortsiktig gjeld 31.121 080 5861 164 8331 317 3351 266 0141 183 0271 469 1301 545 4401 484 9481 555 8371 613 167
Arbeidskapital409 168609 854562 974297 591305 383339 730422 345345 721465 727751 181
Herav premieavvik124 915144 210219 004253 430285 507271 538395 791407 617528 271410 950
Korrigert arbeidskapital284 253465 644343 97044 16119 87668 19226 554-61 896-62 544340 230
Endring i arbeidskapital ihht. regnskap2 938200 686-46 880-265 3837 79234 34782 615-76 624120 006285 454
Endring / korrigert arbeidskapital-6 347181 391-121 674-299 809-24 28548 316-41 638-88 450−648402 774
Tabell 3.27 Arbeidskapital 2006-2015, korrigert for premieavvik. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

3.5.3 Arbeidskapital 3.5.3 Arbeidskapital