Egenkapital

Bokført egenkapital var per 31.12.2015 på totalt kr 8,3 mrd., som er kr 562 mill. (7,3 %) høyere enn ved utgangen av 2014. Av den samlede egenkapitalen utgjorde disposisjonsfond kr 105 mill., bundne driftsfond kr 123 mill., samt bundne og ubundne investeringsfond på henholdsvis kr 51 og kr 12 mill. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 149,7 mill. er tilført egenkapitalen. Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk vedtas av bystyret ved behandling av årsregnskap 2015.

Den resterende egenkapitalen representeres av kapitalkonto. Aktivering av fast eiendom og anlegg samt av- og nedskrivninger føres mot kapitalkonto. I tillegg føres kjøp/salg av aksjer og andeler, avdrag på lån, netto endring i pensjonsforpliktelse mv. Kapitalkonto var per 31.12.2015 på kr 7,9 mrd., noe som utgjør en økning på kr 351 mill. fra 2014. For nærmere spesifikasjon av kapitalkonto henvises det til note 24 i årsregnskapet.

Fond

Samlede fond er i løpet av 2015 økt med netto kr 61,5 mill. Investeringsfondene er redusert med kr 13,5 mill., mens bundet driftsfond og disposisjonsfondet er økt med henholdsvis kr 15,1mill. og kr 59,9 mill. Saldo og bevegelser i løpet av året vises i tabell 3.22 og i note 10.

FondDisposisjons-fondBundet driftsfondUbundet investerings-fondBundet investerings-fondSum fond
Inngående balanse 1.1.45 152107 93821 90054 313229 303
Avsetninger87 40197 81005 093190 304
Bruk av fondsmidler i driftsregnskapet-27 518-81 84400-109 362
Bruk av fondsmidler i investeringsregnskapet0−847-10 050-8 517-19 414
Utgående balanse 31.12.105 035123 05711 85050 889290 831
Tabell 3.22 Oversikt over de ulike fond som Stavanger kommune har i 2015 og årets bevegelser. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Disposisjonsfond

Samlede disposisjonsfond utgjør 1,1 % av driftsinntektene i 2015 mot 0,5 % i 2014. Disposisjonsfond kan benyttes til drifts- og investeringsformål etter vedtak av bystyret eller ved delegert fullmakt. Per 31.12.2015 består fondene av kr 51,8 mill. til kursreguleringsfond som sikringsfond til kommunens finansforvaltning og kr 53,2 mill. til udisponert disposisjonsfond.

Det frie disposisjonsfondet reduseres med kr 7,9 mill. i 2016 med bakgrunn i netto tilbakeføring til virksomhetene grunnet +- 3 % i 2015. Fondene samlet vil deretter ha en saldo på kr 97,1 mill.

Øvrige fond

Bundne drifts- og investeringsfond har midler knyttet til bestemte formål som ikke kan endres. Ved utgangen av 2015 utgjør bundne driftsfond kr 123,1 mill., herav selvkostfond på om lag kr 42,5 mill.

Ubundet investeringsfond er til fri disposisjon til investeringsformål. Ved nyttår står kr 11,85 mill. igjen som ubrukte ubundne investeringsmidler.

Gjeld

Langsiktig gjeld har økt med kr 995 mill. (6,4 %) fra 2014 til 2015. Pensjonsforpliktelser og annen langsiktig gjeld utgjør henholdsvis kr 487 mill. og kr 508 mill. av denne økningen. Det vises til note 5 i regnskapet hva gjelder økningen i netto pensjonsforpliktelser. Det bemerkes at pensjonsforpliktelsene per 31.12.2015 var kr 1,8 mrd. høyere enn pensjonsmidlene. Kortsiktig gjeld økte med kr 57 mill. fra 2014 til 2015.

Det gjenstod kr 374 mill. i ubrukte lånemidler per 31.12.2015. Dette omfatter både udisponerte startlån og investeringslån.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

3.4.2 Egenkapital og gjeld 3.4.2 Egenkapital og gjeld