Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var på kr 26,5 mrd. per 31.12.2015, dvs. kr 1,6 mrd. (6,5 %) høyere enn per 31.12.2014.

Anleggsmidler

Anleggsmidler er de eiendelene kommunen har til varig eie eller bruk. Anleggsmidlene består av faste eiendommer, anlegg, utstyr, maskiner, transportmidler o.l.

Bokført verdi av anleggsmidlene var på kr 24,2 mrd. ved utgangen av 2015. Dette er en økning på kr 1,3 mrd. (5,6 %) fra kr 2014. Økningen i aktiverte investeringer i faste eiendommer og anlegg med fradrag for avgang og avskrivninger utgjør kr 672 mill. I tillegg kommer økning i pensjonsmidler med kr 569 mill. og økt utlån med kr 40 mill. Aksjer og andeler samt konserninterne langsiktige fordringer er redusert med henholdsvis kr 5 mill. og 4,5 mill. Det vises til notene til årsregnskapet for ytterligere informasjon.

Kommunens utlån består hovedsakelig av ansvarlige lån til Lyse AS og startlån. Per 31.12.2015 var ansvarlig lån til Lyse AS på kr 1,0 mrd. og startlånene på kr 1,6 mrd.

Omløpsmidler

Omløpsmidlene omfatter kortsiktige fordringer, premieavvik, aksjer og andeler, obligasjoner, bankinnskudd o.l. Samlede omløpsmidler økte med ca. kr 343 mill. (17 %) fra 2014 til 2015.

Akkumulert premieavvik var per 31.12.2015 på kr 411 mill. Dette er framtidige pensjonskostnader som skal utgiftsføres de neste 7-11 år. Akkumulert premieavvik er redusert med kr 117 mill. fra 2014 som følge av amortisering av tidligere års premieavvik og at årets premieavvik var negativt. Premieavviket er nærmere omtalt i avsnitt 3.3.3 og note 5.

Bokført verdi av kommunens obligasjoner per 31.12.2015 var på kr 425 mill., mens kommunens kasse og bankinnskudd var på kr 831 mill. Dette innebærer en økning fra 2014 til 2015 på henholdsvis kr 3 og 435 mill. Økt bankinnskudd er et resultat av blant annet økning i ubrukte lånemidler.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

3.4.1 Eiendeler 3.4.1 Eiendeler