Balanseregnskapet viser den bokførte verdien av kommunens eiendeler per 31.12.2015, og hvordan eiendelene er finansiert med egenkapital og gjeld. Hovedoversikt over balanseregnskapet er vist i tabell 3.21.

Hovedoversikt - BalanseNoterRegnskap 2015Regnskap 2014
EIENDELER
1Anleggsmidler24 179 29922 907 437
2Faste eiendommer og anlegg712 666 30412 033 172
3Utstyr, maskiner og transportmidler7454 663415 601
4Utlån112 669 4142 629 689
5Konserninterne langsiktige fordringer1129 25533 725
6Aksjer og andeler12949 131953 992
7Pensjonsmidler57 410 5316 841 258
8Omløpsmidler2 364 3472 021 564
9Kortsiktige fordringer13696 569674 483
10Premieavvik5410 950528 271
11Aksjer og andeler978968
12Obligasjoner14425 161422 362
13Kasse, postgiro, bankinnskudd830 689395 480
14SUM EIENDELER26 543 64724 929 001
EGENKAPITAL OG GJELD
15Egenkapital8 296 0917 733 862
16Disposisjonsfond10105 03545 152
17Bundne driftsfond10123 058107 938
18Ubundne investeringsfond1011 85021 900
19Bundne investeringsfond1050 88954 313
20Regnskapsmessig mindreforbruk18149 6780
21Kapitalkonto247 895 4227 544 400
22Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift15-39 841-39 841
23Langsiktig gjeld16 634 38915 639 302
24Pensjonsforpliktelser59 217 0258 730 003
25Ihendehaverobligasjonslån92 840 0001 130 000
26Sertifikatlån9875 0002 078 770
27Andre lån93 663 3643 661 528
28Konsernintern langsiktig gjeld9,1639 00039 000
29Kortsiktig gjeld1 613 1671 555 837
30Annen kortsiktig gjeld1 613 1671 555 837
31SUM EGENKAPITAL OG GJELD26 543 64724 929 001
MEMORIAKONTI
32Memoriakonto406 712335 668
33Ubrukte lånemidler373 580299 811
34Andre memoriakonti33 13235 857
35Motkonto til memoriakontiene-406 712-335 668
Tabell 3.21 Hovedoversikt balanse. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

 

3.4.1 Eiendeler

Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var på kr 26,5 mrd. per 31.12.2015, dvs. kr 1,6 mrd. (6,5 %) høyere enn per 31.12.2014.

Anleggsmidler

Anleggsmidler er de eiendelene kommunen har til varig eie eller bruk. Anleggsmidlene består av faste eiendommer, anlegg, utstyr, maskiner, transportmidler o.l.

Bokført verdi av anleggsmidlene var på kr 24,2 mrd. ved utgangen av 2015. Dette er en økning på kr 1,3 mrd. (5,6 %) fra kr 2014. Økningen i aktiverte investeringer i faste eiendommer og anlegg med fradrag for avgang og avskrivninger utgjør kr 672 mill. I tillegg kommer økning i pensjonsmidler med kr 569 mill. og økt utlån med kr 40 mill. Aksjer og andeler samt konserninterne langsiktige fordringer er redusert med henholdsvis kr 5 mill. og 4,5 mill. Det vises til notene til årsregnskapet for ytterligere informasjon.

Kommunens utlån består hovedsakelig av ansvarlige lån til Lyse AS og startlån. Per 31.12.2015 var ansvarlig lån til Lyse AS på kr 1,0 mrd. og startlånene på kr 1,6 mrd.

Omløpsmidler

Omløpsmidlene omfatter kortsiktige fordringer, premieavvik, aksjer og andeler, obligasjoner, bankinnskudd o.l. Samlede omløpsmidler økte med ca. kr 343 mill. (17 %) fra 2014 til 2015.

Akkumulert premieavvik var per 31.12.2015 på kr 411 mill. Dette er framtidige pensjonskostnader som skal utgiftsføres de neste 7-11 år. Akkumulert premieavvik er redusert med kr 117 mill. fra 2014 som følge av amortisering av tidligere års premieavvik og at årets premieavvik var negativt. Premieavviket er nærmere omtalt i avsnitt 3.3.3 og note 5.

Bokført verdi av kommunens obligasjoner per 31.12.2015 var på kr 425 mill., mens kommunens kasse og bankinnskudd var på kr 831 mill. Dette innebærer en økning fra 2014 til 2015 på henholdsvis kr 3 og 435 mill. Økt bankinnskudd er et resultat av blant annet økning i ubrukte lånemidler.

3.4.2 Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Bokført egenkapital var per 31.12.2015 på totalt kr 8,3 mrd., som er kr 562 mill. (7,3 %) høyere enn ved utgangen av 2014. Av den samlede egenkapitalen utgjorde disposisjonsfond kr 105 mill., bundne driftsfond kr 123 mill., samt bundne og ubundne investeringsfond på henholdsvis kr 51 og kr 12 mill. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 149,7 mill. er tilført egenkapitalen. Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk vedtas av bystyret ved behandling av årsregnskap 2015.

Den resterende egenkapitalen representeres av kapitalkonto. Aktivering av fast eiendom og anlegg samt av- og nedskrivninger føres mot kapitalkonto. I tillegg føres kjøp/salg av aksjer og andeler, avdrag på lån, netto endring i pensjonsforpliktelse mv. Kapitalkonto var per 31.12.2015 på kr 7,9 mrd., noe som utgjør en økning på kr 351 mill. fra 2014. For nærmere spesifikasjon av kapitalkonto henvises det til note 24 i årsregnskapet.

Fond

Samlede fond er i løpet av 2015 økt med netto kr 61,5 mill. Investeringsfondene er redusert med kr 13,5 mill., mens bundet driftsfond og disposisjonsfondet er økt med henholdsvis kr 15,1mill. og kr 59,9 mill. Saldo og bevegelser i løpet av året vises i tabell 3.22 og i note 10.

FondDisposisjons-fondBundet driftsfondUbundet investerings-fondBundet investerings-fondSum fond
Inngående balanse 1.1.45 152107 93821 90054 313229 303
Avsetninger87 40197 81005 093190 304
Bruk av fondsmidler i driftsregnskapet-27 518-81 84400-109 362
Bruk av fondsmidler i investeringsregnskapet0−847-10 050-8 517-19 414
Utgående balanse 31.12.105 035123 05711 85050 889290 831
Tabell 3.22 Oversikt over de ulike fond som Stavanger kommune har i 2015 og årets bevegelser. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Disposisjonsfond

Samlede disposisjonsfond utgjør 1,1 % av driftsinntektene i 2015 mot 0,5 % i 2014. Disposisjonsfond kan benyttes til drifts- og investeringsformål etter vedtak av bystyret eller ved delegert fullmakt. Per 31.12.2015 består fondene av kr 51,8 mill. til kursreguleringsfond som sikringsfond til kommunens finansforvaltning og kr 53,2 mill. til udisponert disposisjonsfond.

Det frie disposisjonsfondet reduseres med kr 7,9 mill. i 2016 med bakgrunn i netto tilbakeføring til virksomhetene grunnet +- 3 % i 2015. Fondene samlet vil deretter ha en saldo på kr 97,1 mill.

Øvrige fond

Bundne drifts- og investeringsfond har midler knyttet til bestemte formål som ikke kan endres. Ved utgangen av 2015 utgjør bundne driftsfond kr 123,1 mill., herav selvkostfond på om lag kr 42,5 mill.

Ubundet investeringsfond er til fri disposisjon til investeringsformål. Ved nyttår står kr 11,85 mill. igjen som ubrukte ubundne investeringsmidler.

Gjeld

Langsiktig gjeld har økt med kr 995 mill. (6,4 %) fra 2014 til 2015. Pensjonsforpliktelser og annen langsiktig gjeld utgjør henholdsvis kr 487 mill. og kr 508 mill. av denne økningen. Det vises til note 5 i regnskapet hva gjelder økningen i netto pensjonsforpliktelser. Det bemerkes at pensjonsforpliktelsene per 31.12.2015 var kr 1,8 mrd. høyere enn pensjonsmidlene. Kortsiktig gjeld økte med kr 57 mill. fra 2014 til 2015.

Det gjenstod kr 374 mill. i ubrukte lånemidler per 31.12.2015. Dette omfatter både udisponerte startlån og investeringslån.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

3.4 Analyser av balanseregnskapet 3.4 Analyser av balanseregnskapet