Rådmann, stab og støttefunksjoner

For rådmannen, stab og støttefunksjoner viser regnskapsresultatet et mindreforbruk på kr 10,4 mill. av en total budsjettramme på kr 307,3 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 96,6. Årsakene til dette er litt varierende fra avdeling til avdeling. Det er utsettelser knyttet til innføring av nye systemløsning som nytt arkiv system og nytt styringssystem. Det har gjennom året vært ubesatte stillinger og ubenyttede driftsmidler. Næringsfondet har ikke vært benyttet fullt ut.

Det ble vedtatt omstillings- og effektiviseringstiltak tilsvarende kr 7,2 mill., og ytterligere saldering i tertialrapporteringen per 30.4 på kr 5,4 mill. Dette har vært håndtert med ikke å ansette i ledige stillinger som har medført at enkelte utviklingsoppgaver har blitt forskjøvet.

Rådmann, stab og støttefunksjonerRegnskap 2015Justert budsjettAvvik i krForbruk i %Regnskap 2014
Rådmann6 6658 2941 62980,46 856
Økonomi145 087148 1943 10797,9144 383
Personal og organisasjon114 539116 2281 68998,5116 586
Kommunikasjonsavdeling6 6677 7671 10085,86 546
Næring6 6958 4641 76979,15 680
Kommuneadvokat6 7616 88912898,17 144
Politisk sekretariat10 55511 50494991,710 756
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner296 969307 34010 37196,6297 951
Tabell 3.13 Rådmann, stab og støttefunksjoner. Alle tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Barnehage

Barnehageområdet har et mindreforbruk på kr 2,2 mill. av en samlet budsjettramme på kr 1 139,4 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,8. Resultatet for barnehagene viser et mindreforbruk på kr 6,8 mill., mens resultatet på ressurssenteret for styrket barnehage viser et merforbruk på kr 4,6 mill. Hovedårsaken til mindreforbruket er færre barn i barnehagene og alderssammensetningen mellom disse, mens årsaken til merforbruket på ressurssenteret skyldes at det tar lenger tid enn forventet å innhente effekten av vedtatte omstillingstiltak.

I Handlings- og økonomiplan 2015-2018 ble det vedtatt omstillings- og effektiviseringstiltak tilsvarende kr 13 mill. og ytterligere kr 7,9 mill. i tertialrapportering per 30.4. Av sistnevnte er kr 4,7 mill. et effektiviseringskrav på ressurssenteret for styrket barnehagetilbud. Det er gjort endringer i ledelsesstruktur og administrasjon på barnehageområdet med effekt fra 1. april 2015.

Virksomhetenes ressurser til administrasjon er redusert med om lag ti prosent. I tillegg er ressurs til kjøkkenassistent og ordning for delvis kompensasjon av feriepenger for foreldrepermisjon fjernet.

BarnehageRegnskap 2015Justert budsjettAvvik i krForbruk i %Regnskap 2014
Barnehage1 068 9461 075 7516 80599,41 082 151
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud68 22563 642-4 583107,258 790
Sum barnehage1 137 1711 139 3932 22299,81 140 942
Tabell 3.14 Barnehage. Alle tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Skole

Innenfor skoleområdet viser regnskapsresultatet et samlet merforbruk på kr 5,9 mill. av en samlet budsjettramme på kr 1 548,9 mill. Dette tilsvarer 100,4 prosent.

Regnskapsresultatet for grunnskolene i Stavanger viser et merforbruk på kr 2,2 mill. av en budsjettramme på kr 1 355 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 100,2. Avviket skyldes at det har vært utfordrende for noen av skolene å tilpasse driften til reduserte rammer.

Regnskapsresultatet for Johannes læringssenter viser et merforbruk på kr 5,4 mill. av en budsjettramme på kr 117,8 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 104,5. Hovedårsaken til dette er lavere inntekter enn forutsatt som følge av endringer i inntektstildelingen fra å gjelde i 5 år til å gjelde for 3 år. Blant tiltakene som er gjennomført for å redusere utgiftsnivået er nedbemanning og omlegging til større grupper i undervisning og andre aktiviteter.

Det ble vedtatt omstillings- og effektiviseringstiltak på skole og SFO med kr 25,2 mill., og ytterligere kr 1 mill. i tertialrapporteringen per 30.4 som gjaldt Lenden skole og ressurssenter.  I tillegg ble budsjettmidler tilsvarende kr 17 mill. omfordelt fra skolenes budsjettramme til finansiering av undervisning for Stavanger-elever i private skoler og i andre kommuner.

For å oppnå innsparingskravene har skolene redusert antallet ansatte i 2015. Tall fra Grunnskolens informasjonssystem viser at den samlede reduksjonen har vært på 87,5 årsverk i Stavangerskolen fra 2014 til 2015. Av disse er 21 reduksjon i undervisningsårsverk på ungdomstrinnet, mens 6 er reduksjon i undervisningsårsverk på 1.-4. trinn. Den øvrige årsverksreduksjonen er tatt i administrasjon og ledelse, læreres oppgaver utenom undervisning og årsverk utført av annet personale.

Det ble vedtatt reduksjoner i budsjettrammene til Johannes læringssenter, kulturskole og PPT på kr 6,1 mill., og ytterligere kr 1,25 mill. i tertialrapportering per 30.4. Det har vært arbeidet målrettet med omstilling også i disse virksomhetene.

SkoleRegnskap 2015Justert budsjettAvvik i krForbruk i %Regnskap 2014
Grunnskole1 357 3391 355 164-2 175100,21 346 278
Johannes læringssenter123 172117 816-5 356104,5115 061
Stavanger kulturskole33 36635 1771 81194,933 293
Pedagogisk-psykologisk tjeneste40 89040 717−173100,439 552
Sum skole1 554 7671 548 874-5 893100,41 534 184
Tabell 3.15 Skole. Alle tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Barn og unge

Innenfor fagområdet barn og unge er det et samlet merforbruk på kr 10,6 mill. av en budsjettramme på kr 350,4 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 103. Merforbruk skyldes i all hovedsak endringer i statlige refusjonsordninger og økte kommunale egenandeler tilknyttet klientutgifter i barnevern, inkludert enslige mindreårige flyktninger, jf. kapittel 5.

I tillegg til statlige endringer i refusjonsordninger ble det vedtatt omstillings- og effektiviseringstiltak på til sammen kr 5,6 mill., og ytterligere kr 1 mill. i tertialrapporteringen per 30.4. Total budsjettreduksjon på kr 0,7 mill. på virksomheten EMbo innebærer på grunn av finansieringsordningen i realiteten et omstillingskrav på kr 3,5 mill. Omstillingskravet på ungdom og fritid, og administrasjonen i barnevernet, er håndtert med ikke å ansette i ledige stillinger, redusere overtidsbruk og redusere reiseutgiftene.

Som følge av at nivået på klientutgiftene i 2014 var høyere enn tildelte rammer inn i 2015 ble det igangsatt et prosjekt for i større grad å få kontroll på kostnadsutviklingen innen barnevernet. Dette prosjektet har vist resultater, jf. kapittel 5.

Barn og ungeRegnskap 2015Justert budsjettAvvik i krForbruk i %Regnskap 2014
Ungdom og fritid66 94270 2743 33295,370 377
Helsestasjon og skolehelsetjenesten65 36365 98662399,163 515
Barnevernstjenesten214 366204 269-10 097104,9211 611
EMbo14 3639 894-4 469145,28 329
Sum barn og unge361 034350 423-10 611103353 833
Tabell 3.16 Barn og unge. Alle tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Levekår

Regnskapsresultatet for levekår totalt viser et merforbruk på kr 22,5 mill. av en budsjettramme på kr 2 297,6 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 101. Merforbruket fremkommer i all hovedsak tilknyttet helse-, omsorg- og sosiale tjenester.

Det ble vedtatt omstillings- og effektiviseringskrav tilsvarende kr 35,7 mill., og ytterligere kr 3,12 mill. i tertialrapportering per 30.4.

Sosialhjelpsutgiftene steg betydelig de siste månedene av 2015. Innen tradisjonelle hjemmebaserte tjenester, hvor de økonomiske utfordringene er størst, har antall vedtakstimer gått betydelig ned i løpet av året, men ikke tilstrekkelig til å oppnå budsjettmessig balanse. Som følge av reduksjonene i antall vedtakstimer må utfører-leddet blant annet legge om turnuser og dette fører til forsinkelse av økonomisk effekt. Det har vært arbeidet aktivt gjennom hele året med kostnadsreduserende tiltak som viser resultater.

LevekårRegnskap 2015Justert budsjettAvvik i krForbruk i %Regnskap 2014
Helse- og sosialkontor697 988685 739-12 249101,81 607 155
NAV251 576232 468-19 108108,2239 761
Fysio- og ergoterapitjenesten57 33158 12379298,659 002
Helsehuset i Stavanger9 34810 8531 50586,18 736
Hjemmebaserte tjenester435 612423 014-12 598103166 077
Alders- og sykehjem779 116783 0183 90299,5120 466
Rehabiliteringsseksjonen44 48644 338−148100,342 337
Arbeidstreningsseksjonen10 22710 70948295,510 693
Flyktningseksjonen9 9959 967−28100,39 641
Dagsenter og avlastningsseksjonen127 923128 14422199,8114 512
Tekniske hjemmetjenester1 229967−262127,1890
Krisesenteret i Stavanger11 06711 39232597,110 270
Sentrale midler levekår-115 801-101 10214 699114,56 830
Sum levekår2 320 0962 297 630-22 4661012 396 369
Tabell 3.17 Levekår. Alle tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Samfunnsmedisin

Regnskapsresultatet for samfunnsmedisin viser et mindreforbruk på kr 0,08 mill. av en budsjettramme på kr 97,6 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,9. Merforbruket på Stavanger legevakt skyldes etablering av nasjonalt nødnett og mindreforbruket på sentrale midler legetjeneste skyldes en merinntekt i forhold til interkommunalt oppgjør på gjesteinnbyggere på fastlegeordningen.

Det ble vedtatt reduksjoner i budsjettrammene tilsvarende kr 0,7 mill., og ytterligere kr 1,1 mill. i tertialrapporteringen pr 30.4. For å oppnå disse innsparingskravene har det vært holdt to stillinger ledig henholdsvis ved Stavanger legevakt og ved samfunnsmedisinsk stab. Det er videre ikke igangsatt aktivitet for deler av avsatte midler til kvalitetsutvikling legetjenesten.

SamfunnsmedisinRegnskap 2015Justert budsjettAvvik i krForbruk i %Regnskap 2014
Stavanger legevakt33 61932 868−751102,331 605
Sentrale midler legetjeneste63 93164 75782698,761 962
Sum samfunnsmedisin97 55097 6257599,993 567
Tabell 3.18 Samfunnsmedisin. Alle tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Bymiljø og utbygging

Regnskapsresultatet for Bymiljø og utbygging samlet viser et mindreforbruk på kr 30,3 mill. Dette skyldes i all hovedsak et mindreforbruk på Stavanger eiendom og Utbygging. Oppussingskostnadene i forbindelse med inn/utflytting av kommunale leiligheter i 2015 ble redusert. I tillegg ble det kjørt en stram prioritering på vedlikehold av administrasjons- og formålsbygg. Det ble også i større grad avsatt midler til uforutsette kostnader til akutt vedlikehold som for eksempel skader og hærverk etc. Mindreforbruket hos Utbygging skyldes i stor grad større netto inntekter på prosjektet «Stavanger forum, ny energisentral» enn hva som var budsjettert.

Det ble vedtatt omstillings- og effektiviseringskrav tilsvarende kr 44,15 mill., og ytterligere kr 8,14 mill. i tertialrapportering per 30.4. Tiltakene er gjennomført i henhold til forutsetningene.

Bymiljø og utbyggingRegnskap 2015Justert budsjettAvvik i krForbruk i %Regnskap 2014
Stab Bymiljø og utbygging5 7605 99623696,15 265
Miljø4 1804 96578584,24 745
utbygging1 4155 2793 86426,82 208
Stavanger Eiendom-327 799-295 16732 632111,1-283 235
Park og vei134 401134 91251199,6143 720
Idrett122 747122 98323699,8112 324
Vannverket−86086461
Avløpsverket-1 246-9 681-8 43512,9-10 142
Renovasjon152140−12108,8102
Plan og anlegg−42404240
Sum Bymiljø og utbygging-60 900-30 57330 327199,2-24 551
Tabell 3.19 Bymiljø og utbygging. Alle tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Kultur og byutvikling

Regnskapsresultatet for kultur og byutvikling samlet viser et merforbruk på kr 1,1 mill. av en budsjettramme på kr 200,8 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 100,6. Merforbruket skyldes mindre aktivitet i byggebransjen i Stavanger. Det har av denne grunn vært sviktende inntekter på byggesaksbehandlingen. Byggesaksavdelingen drives til selvkost, men byggesaksfondet er ikke tilstrekkelig til å dekke merforbruket. Dette innebærer at bykassen i 2015 må dekke et merforbruk på kr 3,4 mill. som må inndekkes av økte byggesaksgebyrer over kommende fem års periode.

Det ble vedtatt omstillings- og effektiviseringskrav tilsvarende kr 3,7 mill., herav kr 2,1 mill. på planavdelingene og kr 0,6 mill. på kulturavdelingen. Det ble vedtatt ytterligere innsparingskrav i tertialrapporteringen per 30.4 på kr 1,98 mill., inkludert kr 1 mill. i reduserte overføringer til Sølvberget KF. For å redusere kostnader har avdelingene utsatt prosjekter og stoppet ansettelse til ledige stillinger.

Kultur og byutviklingRegnskap 2015Justert budsjettAvvik i krForbruk i %Regnskap 2014
Stab Kultur og byutvikling12 05013 2991 24990,612 421
Byggesaksavdelingen3 47584-3 3914 137,2−36
Planavdelinger33 92733 694−233100,736 531
Kulturavdelingen152 486153 7191 23399,2149 152
Sum Kultur og byutvikling201 937200 796-1 141100,6198 068
Tabell 3.20 Kultur og byutvikling. Alle tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

3.3.6 Resultat per tjenesteområde 3.3.6 Resultat per tjenesteområde