Netto driftsresultat framkommer med kr 302,5 mill. Dette kr 255,3 mill. bedre enn justert budsjett. Se linje 1 i tabell 3.18. Midlene er benyttet til egenfinansiering av årets investeringer (jf. overføring) med kr 77,0 mill., langsiktig oppbygging av disposisjonsfond med kr 52,0 mill., samt en netto avsetning av bundne, ubrukte driftsmidler til fond med kr 16,0 mill. Justert for føring av +-3 % (mer- og mindreforbruk) på virksomhetene i 2015 over til 2016, gir dette et regnskapsmessig overskudd med kr 149,7 mill. i 2015.

Regnskapsmessig resultat

Når alle finanskostnadene og -inntektene er trukket fra driftskostnadene og –inntektene, framkommer netto driftsresultat. Disse midlene brukes til å sette av midler til senere års bruk (fond) eller til egenfinansiering av investeringer. Til motpost kommer bruk av tidligere oppsparte fondsmidler. Når alt dette er summert, får man et regnskapsmessig resultat.

LinjeNetto driftsresultat og årsresultat - driftsregnskapetRegnskap 2015Justert budsjett 2015AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2014
1Netto driftsresultat302 52647 256255 270640 %-106 565
2Bruk av tidligere års mindreforbruk000100 %7 763
3Bruk av disposisjonsfond27 517027 51794 152
4Bruk av bundne fond81 84481 76480100 %88 228
5Sum bruk av avsetninger109 36181 76427 597134 %190 143
6Overført til investeringsregnskapet76 99876 9980100 %4 648
7Avsetning til disposisjonsfond87 40152 022-35 379168 %0
8Avsetninger til bundne fond97 8100-97 81078 931
9Sum avsetninger262 209129 020-133 189203 %83 579
10Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk149 6780149 6780
Tabell 3.12 Årsresultat 2015 - driftsregnskapet. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Samlet bruk av tidligere oppsparte midler var på kr 109,4 mill. i 2015 (linje 5) mens de samlede avsetningene til fond og overføring til investeringsregnskapet ble kr 262,2 mill. (linje 9).

Avviket i bruk av disposisjonsfond (linje 3) og avsetning til disposisjonsfond (linje 7) sammenlignet med budsjett skyldes at årets mer- og mindreforbruk fra virksomhetene inntil 3 % er ført uten tilsvarende budsjettjustering. Budsjettet er justert for bystyrets vedtak i tertialrapportene om å styrke disposisjonsfondet.

Ubrukte øremerkede midler er avsatt til bundne driftsfond, jf. regelverket, med kr 97,8 mill. (linje 8).

Årets regnskapsmessige mindreforbruk disponeres av bystyret ved behandling av årsregnskapet og årsrapporten for 2015.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

3.3.5 Netto driftsresultat og regnskapsmessig årsresultat 3.3.5 Netto driftsresultat og regnskapsmessig årsresultat