Kommunens samlede driftsinntekter eksklusive finansinntekter i 2015 ble kr 9 265 mill. Dette er en økning på kr 440 mill. tilsvarende 5,0 % fra 2014. Sett mot justert budsjett 2015 viser regnskapet merinntekter på kr 145 mill. I 2015 er kr 98 mill. av driftsinntektene overført til 2016 i form av øremerkede midler som ikke fullt ut er benyttet i 2015.
Figur 3.10 viser de ulike kildene til inntekter og deres andel av driftsinntektene. Inntekts- og formuesskatt er den største inntektskilden og utgjør om lag 53 % av de totale driftsinntektene i 2015.

Figur 3.10 Forholdet mellom de ulike artene av driftsinntekter for Stavanger kommune 2015
LinjeDriftsinntekterRegnskap 2015Justert budsjettAvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2014
1Brukerbetalinger-454 444-452 7581 686100,4-440 870
2Andre salgs- og leieinntekter-824 101-791 71032 391104-798 376
3Overføringer med krav til motytelse-900 166-864 38735 779104,1-838 675
4Rammetilskudd-1 694 046-1 741 803-47 75797-1 638 854
5Andre statlige overføringer-149 558-135 52814 030110,4-149 849
6Andre overføringer-31 426-56 262-24 83656-22 117
7Skatt på inntekt og formue-4 930 508-4 799 400131 108102,7-4 775 566
8Eiendomsskatt-280 872-278 5002 372101-160 859
9Sum driftsinntekter-9 265 121-9 120 348144 773102-8 825 166
Tabell 3.8 Driftsinntekter 2015. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Brukerbetalingene (linje 1) hadde en vekst på 3,1 % sammenlignet med regnskapet 2014. Sammenlignet med justert budsjett 2015 viser brukerbetalingene en merinntekt på kr 1,7 mill.

Andre salgs- og leieinntekter (linje 2) viser en vekst på 3,2 % mot regnskapet i  2014. Her inngår billettinntekter, husleieinntekter, gebyrinntekter og annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester. Sammenlignet med justert budsjett 2015 viser andre salgs- og leieinntekter en merinntekt på kr 32,4 mill. Avviket skyldes mer husleieinntekter hos Stavanger Eiendom enn budsjettert. Det fremkommer høyere gebyrinntekter på renovasjon, utbygging og geodata enn budsjettert. De sistnevnte inntektene har en tilsvarende utgiftsside og er dermed ikke reelle netto avvik.

Overføringene (linje 3,5 og 6) viser en økning på 7,0 % sammenlignet med 2014 og kr 25,0 mill. mer enn budsjettert for 2015. Dette skyldes i all hovedsak inntekter tilknyttet ressurskrevende brukere, noe høyere sykefraværsrefusjoner enn budsjettert og merinntekter tilknyttet lærlingeordningen. Disse inntektene er i realiteten benyttet på utgiftssiden, med unntak av sistnevnte som er en del av forklaringen på mindreforbruket på rådmannen, stab og støttefunksjoner.

Eiendomsskatt (linje 8) er brutto eiendomsskatt, kr 280,9 mill. Fratrukket eiendommer med fritak utgjorde netto eiendomsskatt i 2015 kr 230,1 mill. noe som er kr 1,6 mill. høyere enn justert budsjett. Økningen fra 2014 skyldes økte promillesatser i henhold til budsjettvedtaket.

Frie inntekter (linje 4 og 7)

Kommunens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Inntektene kan disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene til kommunene og til fylkeskommunene.

Frie inntekter
(skatt og rammetilskudd)
Regnskap
2015
Opprinnelig
vedtatt budsjett
2015
Justert
budsjett
2015
Avvik
justert budsjett
- regnskap
Vekst fra 2014
Stavanger
Vekst fra 2014
landet
Skatt på inntekt og formue−4 930 508−4 989 800−4 799 400131 1083,2 %6,0 %
Rammetilskudd inkl inntektsutjevn.
Rammetilskudd −2 596 149−2 561 000−2 596 300−151
Inntektsutjevning904 871954 700856 500−48 371
Prosjektskjønn−2 7680−2 003765
Sum rammetilskudd−1 694 046−1 606 300−1 741 803−47 7573,4 %
Sum frie inntekter−6 624 554−6 596 100−6 541 20383 3513,3 %
Tabell 3.9 Sum frie inntekter 2015. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger kommunes frie inntekter (skatt og rammetilskudd) ble i 2015 på kr 6 624,6 mill. Dette er kr 83,4 mill. høyere enn justert budsjett.

Samlet skatteinngang til Stavanger kommune ble kr 4 930,5 mill. i 2015 og innebærer en vekst på 3,2 % i forhold til 2014. Inngangen er kr 131,1 mill. over justert årsbudsjett. Budsjetterte skatteinntekter ble nedjustert med kr 190,4 mill. i 2015.

Alle skatteartene bidro til vekst i skatteinntektene i Stavanger kommune. Veksten i forskuddstrekket ble imidlertid 3,3 prosentpoeng lavere enn resten av kommune-Norge grunnet pågående omstilling i det lokale næringslivet og økende arbeidsledighet blant kommunens innbyggere. Økte innbetalinger av restskatter (restanseoppgjør) og tilleggsforskudd (forskuddsskatt) i desember medførte vekst utover budsjettert nivå.

Skatteinngangen for kommunene i Norge ble på kr 136,6 mrd., tilsvarende en skattevekst på 6,0 %. Anslaget for skattevekst for kommunene i 2015 ble nedjustert i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett fra 5,6 % til 4,6 %. Årets vekst ble høyere grunnet flere forhold: Høyere forskuddstrekk, høyere restskatter og ekstra innbetalinger av forskuddsskatt i desember. Figur 3.11 viser akkumulert skattevekst per måned i 2015 for Stavanger kommune og for kommunene samlet.

Figur 3.11 Akkumulert skattevekst per måned i 2015

Inntektsutjevningen ble kr 904,9 mill. for Stavanger kommune. Dette innebærer at trekket ble kr 48,4 mill. høyere enn budsjettert.

Stavanger kommune hadde skatteinntekter på kr 37 323 per innbygger i 2015, en økning på 2,2 % fra 2014. På landsbasis økte skatteinntektene per innbygger med 4,8 % til kr 26 443 per innbygger. Dette ga Stavanger kommune skatteinntekter på 141,1 % av landsgjennomsnittet og innebærer en nedgang fra nivået på 144,8 % i 2014. Figur 3.12 viser skatt i prosent av landsgjennomsnittet over tid.

Figur 3.12 Skatteinntekt per innbygger i Stavanger i prosent av landsgjennomsnittet. Utvikling over tid

Figur 3.13 viser skattevekst i ASSS-kommunene og nabokommunene. Skatteveksten i Stavanger ble på 3,2 %. Randaberg kommune fikk 1,8 % og Sandnes kommune 2,9 % skattevekst. Øvrige åtte ASSS-kommuner hadde vekstrater i intervallet 5,4 % til 8,3 %. Snittet for ASSS-kommunene ble 6,2 %.

Figur 3.13 Skattevekst ASSS-kommuner, nabokommuner og landsgjennomsnittet 2015

Figur 3.14 viser frie inntekter (skatt og rammetilskudd) per innbygger i 2014 og foreløpige regnskapstall for 2015 i ASSS-kommunene og gjennomsnitt for landet. I inntektssystemet blir skatteinntektene utjevnet. I tillegg foregår en tildeling av øvrige elementer i rammetilskuddet etter nærmere bestemte kriterier. Samlet medfører dette at snittet i Stavanger kommune er tredje størst av ASSS-kommunene samtidig som det er rett i underkant av landsgjennomsnittet. Oslo ligger høyest på skalaen og utgjør en vesentlig andel inn i landsgjennomsnittet.

Figur 3.14 Frie inntekter per innbygger i ASSS-kommunenne 2014-2015

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

3.3.1 Driftsinntekter 3.3.1 Driftsinntekter