I det følgende presenteres driftsregnskapet for 2015 i form av utdrag fra hovedoversiktene og tilhørende analyser. Vesentlige avvik mellom regnskapet og budsjettet er kommentert.

Økonomistyring for virksomhetene

 I tråd med gjeldende budsjettreglement er kravet til økonomistyring for virksomhetene at de skal styre innenfor den til enhver tid gjeldende netto driftsramme. Dette innebærer at det kan framkomme mer- og mindreforbruk på utgiftsarter samtidig som det da kan fremkomme mer- og mindreinntekter på inntektsarter, mens totalresultatet er innenfor virksomhetens netto driftsrammer. Dette påvirker oversiktene som følger videre i dette kapitlet med hensyn til avvik på delelementene i oversiktene.

Avvik som relateres til virksomhetsområdene omtales i tjenestekapitlene i årsrapportens kapittel 5-7.
Over tid har driftsutgiftene hatt en relativt høyere vekst enn driftsinntektene i Stavanger kommune. Kun tre av de siste ti år har inntektsveksten vært relativt høyere enn utgiftsveksten. Dette skisseres i figur 3.9. Driftsutgiftene i 2015 ble ytterligere nedjustert grunnet fall i inntektsveksten. Samlet ble utgiftsveksten lavere enn veksten i driftsinntektene og bidro til å skape et bedre økonomisk handlingsrom.

Figur 3.9 Prosentvis vekst i brutto driftsinntekter og i brutto driftskostnader de siste 10 år i Stavanger kommune

3.3.1 Driftsinntekter

Kommunens samlede driftsinntekter eksklusive finansinntekter i 2015 ble kr 9 265 mill. Dette er en økning på kr 440 mill. tilsvarende 5,0 % fra 2014. Sett mot justert budsjett 2015 viser regnskapet merinntekter på kr 145 mill. I 2015 er kr 98 mill. av driftsinntektene overført til 2016 i form av øremerkede midler som ikke fullt ut er benyttet i 2015.
Figur 3.10 viser de ulike kildene til inntekter og deres andel av driftsinntektene. Inntekts- og formuesskatt er den største inntektskilden og utgjør om lag 53 % av de totale driftsinntektene i 2015.

Figur 3.10 Forholdet mellom de ulike artene av driftsinntekter for Stavanger kommune 2015
LinjeDriftsinntekterRegnskap 2015Justert budsjettAvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2014
1Brukerbetalinger-454 444-452 7581 686100,4-440 870
2Andre salgs- og leieinntekter-824 101-791 71032 391104-798 376
3Overføringer med krav til motytelse-900 166-864 38735 779104,1-838 675
4Rammetilskudd-1 694 046-1 741 803-47 75797-1 638 854
5Andre statlige overføringer-149 558-135 52814 030110,4-149 849
6Andre overføringer-31 426-56 262-24 83656-22 117
7Skatt på inntekt og formue-4 930 508-4 799 400131 108102,7-4 775 566
8Eiendomsskatt-280 872-278 5002 372101-160 859
9Sum driftsinntekter-9 265 121-9 120 348144 773102-8 825 166
Tabell 3.8 Driftsinntekter 2015. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Brukerbetalingene (linje 1) hadde en vekst på 3,1 % sammenlignet med regnskapet 2014. Sammenlignet med justert budsjett 2015 viser brukerbetalingene en merinntekt på kr 1,7 mill.

Andre salgs- og leieinntekter (linje 2) viser en vekst på 3,2 % mot regnskapet i  2014. Her inngår billettinntekter, husleieinntekter, gebyrinntekter og annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester. Sammenlignet med justert budsjett 2015 viser andre salgs- og leieinntekter en merinntekt på kr 32,4 mill. Avviket skyldes mer husleieinntekter hos Stavanger Eiendom enn budsjettert. Det fremkommer høyere gebyrinntekter på renovasjon, utbygging og geodata enn budsjettert. De sistnevnte inntektene har en tilsvarende utgiftsside og er dermed ikke reelle netto avvik.

Overføringene (linje 3,5 og 6) viser en økning på 7,0 % sammenlignet med 2014 og kr 25,0 mill. mer enn budsjettert for 2015. Dette skyldes i all hovedsak inntekter tilknyttet ressurskrevende brukere, noe høyere sykefraværsrefusjoner enn budsjettert og merinntekter tilknyttet lærlingeordningen. Disse inntektene er i realiteten benyttet på utgiftssiden, med unntak av sistnevnte som er en del av forklaringen på mindreforbruket på rådmannen, stab og støttefunksjoner.

Eiendomsskatt (linje 8) er brutto eiendomsskatt, kr 280,9 mill. Fratrukket eiendommer med fritak utgjorde netto eiendomsskatt i 2015 kr 230,1 mill. noe som er kr 1,6 mill. høyere enn justert budsjett. Økningen fra 2014 skyldes økte promillesatser i henhold til budsjettvedtaket.

Frie inntekter (linje 4 og 7)

Kommunens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Inntektene kan disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene til kommunene og til fylkeskommunene.

Frie inntekter
(skatt og rammetilskudd)
Regnskap
2015
Opprinnelig
vedtatt budsjett
2015
Justert
budsjett
2015
Avvik
justert budsjett
- regnskap
Vekst fra 2014
Stavanger
Vekst fra 2014
landet
Skatt på inntekt og formue−4 930 508−4 989 800−4 799 400131 1083,2 %6,0 %
Rammetilskudd inkl inntektsutjevn.
Rammetilskudd −2 596 149−2 561 000−2 596 300−151
Inntektsutjevning904 871954 700856 500−48 371
Prosjektskjønn−2 7680−2 003765
Sum rammetilskudd−1 694 046−1 606 300−1 741 803−47 7573,4 %
Sum frie inntekter−6 624 554−6 596 100−6 541 20383 3513,3 %
Tabell 3.9 Sum frie inntekter 2015. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger kommunes frie inntekter (skatt og rammetilskudd) ble i 2015 på kr 6 624,6 mill. Dette er kr 83,4 mill. høyere enn justert budsjett.

Samlet skatteinngang til Stavanger kommune ble kr 4 930,5 mill. i 2015 og innebærer en vekst på 3,2 % i forhold til 2014. Inngangen er kr 131,1 mill. over justert årsbudsjett. Budsjetterte skatteinntekter ble nedjustert med kr 190,4 mill. i 2015.

Alle skatteartene bidro til vekst i skatteinntektene i Stavanger kommune. Veksten i forskuddstrekket ble imidlertid 3,3 prosentpoeng lavere enn resten av kommune-Norge grunnet pågående omstilling i det lokale næringslivet og økende arbeidsledighet blant kommunens innbyggere. Økte innbetalinger av restskatter (restanseoppgjør) og tilleggsforskudd (forskuddsskatt) i desember medførte vekst utover budsjettert nivå.

Skatteinngangen for kommunene i Norge ble på kr 136,6 mrd., tilsvarende en skattevekst på 6,0 %. Anslaget for skattevekst for kommunene i 2015 ble nedjustert i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett fra 5,6 % til 4,6 %. Årets vekst ble høyere grunnet flere forhold: Høyere forskuddstrekk, høyere restskatter og ekstra innbetalinger av forskuddsskatt i desember. Figur 3.11 viser akkumulert skattevekst per måned i 2015 for Stavanger kommune og for kommunene samlet.

Figur 3.11 Akkumulert skattevekst per måned i 2015

Inntektsutjevningen ble kr 904,9 mill. for Stavanger kommune. Dette innebærer at trekket ble kr 48,4 mill. høyere enn budsjettert.

Stavanger kommune hadde skatteinntekter på kr 37 323 per innbygger i 2015, en økning på 2,2 % fra 2014. På landsbasis økte skatteinntektene per innbygger med 4,8 % til kr 26 443 per innbygger. Dette ga Stavanger kommune skatteinntekter på 141,1 % av landsgjennomsnittet og innebærer en nedgang fra nivået på 144,8 % i 2014. Figur 3.12 viser skatt i prosent av landsgjennomsnittet over tid.

Figur 3.12 Skatteinntekt per innbygger i Stavanger i prosent av landsgjennomsnittet. Utvikling over tid

Figur 3.13 viser skattevekst i ASSS-kommunene og nabokommunene. Skatteveksten i Stavanger ble på 3,2 %. Randaberg kommune fikk 1,8 % og Sandnes kommune 2,9 % skattevekst. Øvrige åtte ASSS-kommuner hadde vekstrater i intervallet 5,4 % til 8,3 %. Snittet for ASSS-kommunene ble 6,2 %.

Figur 3.13 Skattevekst ASSS-kommuner, nabokommuner og landsgjennomsnittet 2015

Figur 3.14 viser frie inntekter (skatt og rammetilskudd) per innbygger i 2014 og foreløpige regnskapstall for 2015 i ASSS-kommunene og gjennomsnitt for landet. I inntektssystemet blir skatteinntektene utjevnet. I tillegg foregår en tildeling av øvrige elementer i rammetilskuddet etter nærmere bestemte kriterier. Samlet medfører dette at snittet i Stavanger kommune er tredje størst av ASSS-kommunene samtidig som det er rett i underkant av landsgjennomsnittet. Oslo ligger høyest på skalaen og utgjør en vesentlig andel inn i landsgjennomsnittet.

Figur 3.14 Frie inntekter per innbygger i ASSS-kommunenne 2014-2015

3.3.2 Driftsutgifter

Figur 3.15 viser forholdet mellom de ulike utgiftsartene og de totale driftsutgifter eksklusiv finansutgifter og avskrivninger. Lønn og sosiale utgifter utgjør 57 % av de totale utgiftene i 2015. Andelene er tilnærmet uendret fra 2014.

Figur 3.15 Forholdet mellom ulike typer utgifter i 2015

Kommunens samlede driftsutgifter, eksklusive finansutgifter og avskrivninger, ble i 2015 kr 8 827 mill. og kr 115 mill. lavere enn budsjettert. Sammenlignet med 2014 utgjør driftsutgiftene en økning på kr 82 mill. (+ 0,9 %).

LinjeDriftsutgifterRegnskap 2015Justert budsjettAvvikRegskap i % av budsjettRegnskap 2014
1Lønnsutgifter og sosiale utgifter5 057 6325 107 54949 917994 946 959
2Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon minus fordelte utgifter1 004 8141 031 71826 90497,41 038 740
3Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon1 899 3091 883 579-15 730100,81 885 194
4Overføringer865 274919 20753 93394,1873 773
5Sum driftsutgifter8 827 0298 942 053115 02498,78 744 666
Tabell 3.10 Sum driftsutgifter eksklusiv avskrivninger 2015. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Lønn og sosiale utgifter har økt med 2,2 % sammenlignet med 2014. Avviket på lønn og sosiale utgifter (linje 1) på kr 49,9 mill. og skyldes i all hovedsak lavere pensjonsutgifter enn forventet (kr 46,3 mill.). Dette omtales særskilt under kapittel 3.3.3.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon (linje 2 og 3) viser kun et avvik på kr 12 mill. Dette skyldes et mindreforbruk på Stavanger Eiendom vedrørende vedlikehold av bygninger. Mindreforbruket på overføringer (linje 4) gjelder lønnsreserven. Årslønnsveksten inkl. overheng og lønnsglidning ble lavere enn forutsatt. Det resterende avviket skyldes ubrukte prosjektmidler som er regnskapsmessig avsatt på bundne fond.

3.3.3 Pensjonsutgifter

Endringer i flere beregningsforutsetninger for 2015 medførte betydelige svingninger i prognosene fra kommunens pensjonsleverandører. Redusert grunnlagsrente og endret dødelighetstariff økte pensjonspremiene betydelig ved inngangen av 2015, samtidig som ny uføretariff² medførte lavere premiebelastning. Lavere lønnsvekst har gitt betydelig lavere reguleringspremie enn opprinnelig forutsatt. I tillegg har endringer i bestand-data og utviklingen i grunnlagsdata medført at både premiekravene og pensjonskostnaden har vært for høye både i 2014 og 2015.

Innlemming av nye forutsetninger (se note 5) både med hensyn til premie, pensjonskostnad og omregning av historisk pensjonsforpliktelse har skjedd på ulike tidspunkt og med ulike metoder hos kommunens pensjonsleverandører. Resultatet er en netto besparelse i kommunens regnskap sammenlignet med budsjett i størrelsesorden kr 46 mill. (inklusiv arbeidsgiveravgift).

Pensjonspremier på kr 560,5 mill. er i 2015 tilført pensjonsleverandørene til kommunen, herav er kr 100,5 mill. kroner betalt av premiefond. I 2015 ble pensjonskostnadene i Stavanger kommune beregnet til å være kr 41,0 mill. høyere enn netto pensjonspremier. Differansen som kalles negativt premieavvik er kostnadsført i regnskapet. Amortisering av tidligere års premieavvik utgjør kr 61,8 mill. og er kostnadsført i henhold til budsjett. Samlet kostnadsføring av premieavvik i 2015 er kr 117,3 mill. Til sammenligning ga ordningen i 2014 en netto inntektsføring av premieavvik i regnskapet med en positiv resultateffekt på kr 108,7 mill.

Premieavvik

Avviket mellom pensjonspremien og beregnede pensjonskostnader føres som premieavvik. Dersom pensjonspremien er høyere enn pensjonskostnader, betyr dette et positivt premieavvik som inntektsføres i det aktuelle regnskapsåret og utgiftsføres deretter med like store årlige beløp over 7 år.

Negativt premieavvik framkommer når premien er lavere enn pensjonskostnadene. Negativt premieavvik utgiftsføres i det aktuelle regnskapsåret og inntektsføres deretter over 7 år.

Hensikten med ordningen er å sikre jevnere belastning av pensjonsutgifter i regnskapene. På kort sikt er det beregnet pensjonskostnad som får resultateffekt, mens det på lang sikt er pensjonspremien som får resultateffekt.

Regelverket er de senere årene endret for antall år et premieavvik kan tilbakeføres på. Premieavvik som har oppstått før 2011 amortiseres over 15 år. Premieavvik opparbeidet fra og med 2014 tilbakeføres over 7 år mens avvik i årene mellom skal føres over 10 år.

Føringsprinsippene ble innført med effekt fra 2002.

I Stavanger kommune har pensjonspremiene vært gjennomgående høyere enn de beregnede pensjonskostnadene de siste årene, med unntak av 2015. Dette har medført betydelige inntektsføringer av premieavvik over flere år og tilsvarende finansiering av tjenestene i driften.

Per 31.12.2015 utgjør akkumulert premieavvik for Stavanger bykasse kr 411,0 mill. Disse utgiftene må tilbakebetales og dekkes inn i driftsbudsjettene over de neste 11 årene. Figur 3.16 viser utviklingen i premieavviket, både den årlige tilbakeføringen av tidligere premieavvik, samt netto resultateffekt av denne amortiseringen og føringen av årets nye premieavvik. I tillegg viser figuren akkumulert premieavvik for Stavanger kommune siden ordningen ble innført og fram til 2015. Stavanger kommune sitt frie disposisjonsfond dekker minimalt av denne forpliktelsen.

Akkumulert premieavvik er samlet for kommunesektoren kr 29,0 mrd.

Figur 3.16 Utvikling av premieavvik 2002-2015 i hele millioner kroner.

Pensjonspremie til AFP 62-64 (hvor kommunen er selvassurandør) har økt til kr 15,3 mill. fra kr 11,9 mill. i 2014. Uttaket på AFP utgjør 259 personer per 31.12.2015 mot 255 året før.

²Jf. omlegging ved å redusere uførepensjon til fordel for uføretrygd og dette innebærer en større statlig finansiering fra 01.01.2015.

3.3.4 Eksterne finanstransaksjoner

Tabell 3.11 gir en oversikt over kommunens finansinntekter og -utgifter, som består av rente- og avdragsutgifter, renteinntekter, utbytte og avkastning fra finansforvaltningen. Summen av eksterne finanstransaksjoner utgjør en merutgift på kr 11,2 mill. mot justert budsjett 2015. Merutgiften er i stor grad knyttet til kostnadsføringen av urealiserte tap.

LinjeEksterne finanstransaksjonerRegnskap 2015Justert budsjett 2015AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2014
1Renteinntekter, utbytte og mottatte avdrag-408 923-387 60621 317105 %-402 586
2Rente- og avdragsutgifter og andre finansutgifter611 905579 34732 558106 %661 772
3Sum eksterne finanstransaksjoner202 982191 74111 241259 186
Tabell 3.11 Eksterne finanstransaksjoner. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Renteutgifter på kommunens innlån inkludert nettoeffekt av rentebytteavtaler ble kr 2,3 mill. lavere enn budsjettert. Avdragsutgifter på kommunens innlån ble kr 0,4 mill. høyere enn budsjett. Netto renteutgifter knyttet til startlån ble kr 0,1 mill. lavere enn budsjett.

Overføringer fra Forus Næringspark AS ble kr 7,5 mill. lavere enn budsjettert, som følge av at utdelinger fra selskapet blir foretatt først i 2016. Renteinntekter på ansvarlig lån i Lyse AS ble kr 0,6 mill. lavere enn budsjett. Utbytte fra Lyse AS utgjorde kr 188,7 mill. i 2015 (eierandel på 43,68 %), og dette er i tråd med justert budsjett. Stavanger kommune har videre mottatt kr 6,0 mill. i utbytte fra SF Kino Stavanger/Sandnes AS og kr 0,5 mill. i utbytte fra Renovasjonen IKS.

Renteinntekter fra bankinnskudd ble kr 9,6 mill. høyere enn budsjettert. Urealiserte tap på kr 31,7 mill., netto realiserte gevinster på kr 16,3 mill. og direkteavkastning på kr 21,4 mill. ga en samlet netto avkastning fra finansforvaltningen på kr 6 mill. i 2015. For en nærmere omtale av finansforvaltningen vises det til avsnitt 3.6 og Årsrapport 2015 – Likviditets- og låneforvaltning.

3.3.5 Netto driftsresultat og regnskapsmessig årsresultat

Netto driftsresultat framkommer med kr 302,5 mill. Dette kr 255,3 mill. bedre enn justert budsjett. Se linje 1 i tabell 3.18. Midlene er benyttet til egenfinansiering av årets investeringer (jf. overføring) med kr 77,0 mill., langsiktig oppbygging av disposisjonsfond med kr 52,0 mill., samt en netto avsetning av bundne, ubrukte driftsmidler til fond med kr 16,0 mill. Justert for føring av +-3 % (mer- og mindreforbruk) på virksomhetene i 2015 over til 2016, gir dette et regnskapsmessig overskudd med kr 149,7 mill. i 2015.

Regnskapsmessig resultat

Når alle finanskostnadene og -inntektene er trukket fra driftskostnadene og –inntektene, framkommer netto driftsresultat. Disse midlene brukes til å sette av midler til senere års bruk (fond) eller til egenfinansiering av investeringer. Til motpost kommer bruk av tidligere oppsparte fondsmidler. Når alt dette er summert, får man et regnskapsmessig resultat.

LinjeNetto driftsresultat og årsresultat - driftsregnskapetRegnskap 2015Justert budsjett 2015AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2014
1Netto driftsresultat302 52647 256255 270640 %-106 565
2Bruk av tidligere års mindreforbruk000100 %7 763
3Bruk av disposisjonsfond27 517027 51794 152
4Bruk av bundne fond81 84481 76480100 %88 228
5Sum bruk av avsetninger109 36181 76427 597134 %190 143
6Overført til investeringsregnskapet76 99876 9980100 %4 648
7Avsetning til disposisjonsfond87 40152 022-35 379168 %0
8Avsetninger til bundne fond97 8100-97 81078 931
9Sum avsetninger262 209129 020-133 189203 %83 579
10Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk149 6780149 6780
Tabell 3.12 Årsresultat 2015 - driftsregnskapet. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Samlet bruk av tidligere oppsparte midler var på kr 109,4 mill. i 2015 (linje 5) mens de samlede avsetningene til fond og overføring til investeringsregnskapet ble kr 262,2 mill. (linje 9).

Avviket i bruk av disposisjonsfond (linje 3) og avsetning til disposisjonsfond (linje 7) sammenlignet med budsjett skyldes at årets mer- og mindreforbruk fra virksomhetene inntil 3 % er ført uten tilsvarende budsjettjustering. Budsjettet er justert for bystyrets vedtak i tertialrapportene om å styrke disposisjonsfondet.

Ubrukte øremerkede midler er avsatt til bundne driftsfond, jf. regelverket, med kr 97,8 mill. (linje 8).

Årets regnskapsmessige mindreforbruk disponeres av bystyret ved behandling av årsregnskapet og årsrapporten for 2015.

3.3.6 Resultat per tjenesteområde

Rådmann, stab og støttefunksjoner

For rådmannen, stab og støttefunksjoner viser regnskapsresultatet et mindreforbruk på kr 10,4 mill. av en total budsjettramme på kr 307,3 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 96,6. Årsakene til dette er litt varierende fra avdeling til avdeling. Det er utsettelser knyttet til innføring av nye systemløsning som nytt arkiv system og nytt styringssystem. Det har gjennom året vært ubesatte stillinger og ubenyttede driftsmidler. Næringsfondet har ikke vært benyttet fullt ut.

Det ble vedtatt omstillings- og effektiviseringstiltak tilsvarende kr 7,2 mill., og ytterligere saldering i tertialrapporteringen per 30.4 på kr 5,4 mill. Dette har vært håndtert med ikke å ansette i ledige stillinger som har medført at enkelte utviklingsoppgaver har blitt forskjøvet.

Rådmann, stab og støttefunksjonerRegnskap 2015Justert budsjettAvvik i krForbruk i %Regnskap 2014
Rådmann6 6658 2941 62980,46 856
Økonomi145 087148 1943 10797,9144 383
Personal og organisasjon114 539116 2281 68998,5116 586
Kommunikasjonsavdeling6 6677 7671 10085,86 546
Næring6 6958 4641 76979,15 680
Kommuneadvokat6 7616 88912898,17 144
Politisk sekretariat10 55511 50494991,710 756
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner296 969307 34010 37196,6297 951
Tabell 3.13 Rådmann, stab og støttefunksjoner. Alle tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Barnehage

Barnehageområdet har et mindreforbruk på kr 2,2 mill. av en samlet budsjettramme på kr 1 139,4 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,8. Resultatet for barnehagene viser et mindreforbruk på kr 6,8 mill., mens resultatet på ressurssenteret for styrket barnehage viser et merforbruk på kr 4,6 mill. Hovedårsaken til mindreforbruket er færre barn i barnehagene og alderssammensetningen mellom disse, mens årsaken til merforbruket på ressurssenteret skyldes at det tar lenger tid enn forventet å innhente effekten av vedtatte omstillingstiltak.

I Handlings- og økonomiplan 2015-2018 ble det vedtatt omstillings- og effektiviseringstiltak tilsvarende kr 13 mill. og ytterligere kr 7,9 mill. i tertialrapportering per 30.4. Av sistnevnte er kr 4,7 mill. et effektiviseringskrav på ressurssenteret for styrket barnehagetilbud. Det er gjort endringer i ledelsesstruktur og administrasjon på barnehageområdet med effekt fra 1. april 2015.

Virksomhetenes ressurser til administrasjon er redusert med om lag ti prosent. I tillegg er ressurs til kjøkkenassistent og ordning for delvis kompensasjon av feriepenger for foreldrepermisjon fjernet.

BarnehageRegnskap 2015Justert budsjettAvvik i krForbruk i %Regnskap 2014
Barnehage1 068 9461 075 7516 80599,41 082 151
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud68 22563 642-4 583107,258 790
Sum barnehage1 137 1711 139 3932 22299,81 140 942
Tabell 3.14 Barnehage. Alle tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Skole

Innenfor skoleområdet viser regnskapsresultatet et samlet merforbruk på kr 5,9 mill. av en samlet budsjettramme på kr 1 548,9 mill. Dette tilsvarer 100,4 prosent.

Regnskapsresultatet for grunnskolene i Stavanger viser et merforbruk på kr 2,2 mill. av en budsjettramme på kr 1 355 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 100,2. Avviket skyldes at det har vært utfordrende for noen av skolene å tilpasse driften til reduserte rammer.

Regnskapsresultatet for Johannes læringssenter viser et merforbruk på kr 5,4 mill. av en budsjettramme på kr 117,8 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 104,5. Hovedårsaken til dette er lavere inntekter enn forutsatt som følge av endringer i inntektstildelingen fra å gjelde i 5 år til å gjelde for 3 år. Blant tiltakene som er gjennomført for å redusere utgiftsnivået er nedbemanning og omlegging til større grupper i undervisning og andre aktiviteter.

Det ble vedtatt omstillings- og effektiviseringstiltak på skole og SFO med kr 25,2 mill., og ytterligere kr 1 mill. i tertialrapporteringen per 30.4 som gjaldt Lenden skole og ressurssenter.  I tillegg ble budsjettmidler tilsvarende kr 17 mill. omfordelt fra skolenes budsjettramme til finansiering av undervisning for Stavanger-elever i private skoler og i andre kommuner.

For å oppnå innsparingskravene har skolene redusert antallet ansatte i 2015. Tall fra Grunnskolens informasjonssystem viser at den samlede reduksjonen har vært på 87,5 årsverk i Stavangerskolen fra 2014 til 2015. Av disse er 21 reduksjon i undervisningsårsverk på ungdomstrinnet, mens 6 er reduksjon i undervisningsårsverk på 1.-4. trinn. Den øvrige årsverksreduksjonen er tatt i administrasjon og ledelse, læreres oppgaver utenom undervisning og årsverk utført av annet personale.

Det ble vedtatt reduksjoner i budsjettrammene til Johannes læringssenter, kulturskole og PPT på kr 6,1 mill., og ytterligere kr 1,25 mill. i tertialrapportering per 30.4. Det har vært arbeidet målrettet med omstilling også i disse virksomhetene.

SkoleRegnskap 2015Justert budsjettAvvik i krForbruk i %Regnskap 2014
Grunnskole1 357 3391 355 164-2 175100,21 346 278
Johannes læringssenter123 172117 816-5 356104,5115 061
Stavanger kulturskole33 36635 1771 81194,933 293
Pedagogisk-psykologisk tjeneste40 89040 717−173100,439 552
Sum skole1 554 7671 548 874-5 893100,41 534 184
Tabell 3.15 Skole. Alle tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Barn og unge

Innenfor fagområdet barn og unge er det et samlet merforbruk på kr 10,6 mill. av en budsjettramme på kr 350,4 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 103. Merforbruk skyldes i all hovedsak endringer i statlige refusjonsordninger og økte kommunale egenandeler tilknyttet klientutgifter i barnevern, inkludert enslige mindreårige flyktninger, jf. kapittel 5.

I tillegg til statlige endringer i refusjonsordninger ble det vedtatt omstillings- og effektiviseringstiltak på til sammen kr 5,6 mill., og ytterligere kr 1 mill. i tertialrapporteringen per 30.4. Total budsjettreduksjon på kr 0,7 mill. på virksomheten EMbo innebærer på grunn av finansieringsordningen i realiteten et omstillingskrav på kr 3,5 mill. Omstillingskravet på ungdom og fritid, og administrasjonen i barnevernet, er håndtert med ikke å ansette i ledige stillinger, redusere overtidsbruk og redusere reiseutgiftene.

Som følge av at nivået på klientutgiftene i 2014 var høyere enn tildelte rammer inn i 2015 ble det igangsatt et prosjekt for i større grad å få kontroll på kostnadsutviklingen innen barnevernet. Dette prosjektet har vist resultater, jf. kapittel 5.

Barn og ungeRegnskap 2015Justert budsjettAvvik i krForbruk i %Regnskap 2014
Ungdom og fritid66 94270 2743 33295,370 377
Helsestasjon og skolehelsetjenesten65 36365 98662399,163 515
Barnevernstjenesten214 366204 269-10 097104,9211 611
EMbo14 3639 894-4 469145,28 329
Sum barn og unge361 034350 423-10 611103353 833
Tabell 3.16 Barn og unge. Alle tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Levekår

Regnskapsresultatet for levekår totalt viser et merforbruk på kr 22,5 mill. av en budsjettramme på kr 2 297,6 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 101. Merforbruket fremkommer i all hovedsak tilknyttet helse-, omsorg- og sosiale tjenester.

Det ble vedtatt omstillings- og effektiviseringskrav tilsvarende kr 35,7 mill., og ytterligere kr 3,12 mill. i tertialrapportering per 30.4.

Sosialhjelpsutgiftene steg betydelig de siste månedene av 2015. Innen tradisjonelle hjemmebaserte tjenester, hvor de økonomiske utfordringene er størst, har antall vedtakstimer gått betydelig ned i løpet av året, men ikke tilstrekkelig til å oppnå budsjettmessig balanse. Som følge av reduksjonene i antall vedtakstimer må utfører-leddet blant annet legge om turnuser og dette fører til forsinkelse av økonomisk effekt. Det har vært arbeidet aktivt gjennom hele året med kostnadsreduserende tiltak som viser resultater.

LevekårRegnskap 2015Justert budsjettAvvik i krForbruk i %Regnskap 2014
Helse- og sosialkontor697 988685 739-12 249101,81 607 155
NAV251 576232 468-19 108108,2239 761
Fysio- og ergoterapitjenesten57 33158 12379298,659 002
Helsehuset i Stavanger9 34810 8531 50586,18 736
Hjemmebaserte tjenester435 612423 014-12 598103166 077
Alders- og sykehjem779 116783 0183 90299,5120 466
Rehabiliteringsseksjonen44 48644 338−148100,342 337
Arbeidstreningsseksjonen10 22710 70948295,510 693
Flyktningseksjonen9 9959 967−28100,39 641
Dagsenter og avlastningsseksjonen127 923128 14422199,8114 512
Tekniske hjemmetjenester1 229967−262127,1890
Krisesenteret i Stavanger11 06711 39232597,110 270
Sentrale midler levekår-115 801-101 10214 699114,56 830
Sum levekår2 320 0962 297 630-22 4661012 396 369
Tabell 3.17 Levekår. Alle tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Samfunnsmedisin

Regnskapsresultatet for samfunnsmedisin viser et mindreforbruk på kr 0,08 mill. av en budsjettramme på kr 97,6 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,9. Merforbruket på Stavanger legevakt skyldes etablering av nasjonalt nødnett og mindreforbruket på sentrale midler legetjeneste skyldes en merinntekt i forhold til interkommunalt oppgjør på gjesteinnbyggere på fastlegeordningen.

Det ble vedtatt reduksjoner i budsjettrammene tilsvarende kr 0,7 mill., og ytterligere kr 1,1 mill. i tertialrapporteringen pr 30.4. For å oppnå disse innsparingskravene har det vært holdt to stillinger ledig henholdsvis ved Stavanger legevakt og ved samfunnsmedisinsk stab. Det er videre ikke igangsatt aktivitet for deler av avsatte midler til kvalitetsutvikling legetjenesten.

SamfunnsmedisinRegnskap 2015Justert budsjettAvvik i krForbruk i %Regnskap 2014
Stavanger legevakt33 61932 868−751102,331 605
Sentrale midler legetjeneste63 93164 75782698,761 962
Sum samfunnsmedisin97 55097 6257599,993 567
Tabell 3.18 Samfunnsmedisin. Alle tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Bymiljø og utbygging

Regnskapsresultatet for Bymiljø og utbygging samlet viser et mindreforbruk på kr 30,3 mill. Dette skyldes i all hovedsak et mindreforbruk på Stavanger eiendom og Utbygging. Oppussingskostnadene i forbindelse med inn/utflytting av kommunale leiligheter i 2015 ble redusert. I tillegg ble det kjørt en stram prioritering på vedlikehold av administrasjons- og formålsbygg. Det ble også i større grad avsatt midler til uforutsette kostnader til akutt vedlikehold som for eksempel skader og hærverk etc. Mindreforbruket hos Utbygging skyldes i stor grad større netto inntekter på prosjektet «Stavanger forum, ny energisentral» enn hva som var budsjettert.

Det ble vedtatt omstillings- og effektiviseringskrav tilsvarende kr 44,15 mill., og ytterligere kr 8,14 mill. i tertialrapportering per 30.4. Tiltakene er gjennomført i henhold til forutsetningene.

Bymiljø og utbyggingRegnskap 2015Justert budsjettAvvik i krForbruk i %Regnskap 2014
Stab Bymiljø og utbygging5 7605 99623696,15 265
Miljø4 1804 96578584,24 745
utbygging1 4155 2793 86426,82 208
Stavanger Eiendom-327 799-295 16732 632111,1-283 235
Park og vei134 401134 91251199,6143 720
Idrett122 747122 98323699,8112 324
Vannverket−86086461
Avløpsverket-1 246-9 681-8 43512,9-10 142
Renovasjon152140−12108,8102
Plan og anlegg−42404240
Sum Bymiljø og utbygging-60 900-30 57330 327199,2-24 551
Tabell 3.19 Bymiljø og utbygging. Alle tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Kultur og byutvikling

Regnskapsresultatet for kultur og byutvikling samlet viser et merforbruk på kr 1,1 mill. av en budsjettramme på kr 200,8 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 100,6. Merforbruket skyldes mindre aktivitet i byggebransjen i Stavanger. Det har av denne grunn vært sviktende inntekter på byggesaksbehandlingen. Byggesaksavdelingen drives til selvkost, men byggesaksfondet er ikke tilstrekkelig til å dekke merforbruket. Dette innebærer at bykassen i 2015 må dekke et merforbruk på kr 3,4 mill. som må inndekkes av økte byggesaksgebyrer over kommende fem års periode.

Det ble vedtatt omstillings- og effektiviseringskrav tilsvarende kr 3,7 mill., herav kr 2,1 mill. på planavdelingene og kr 0,6 mill. på kulturavdelingen. Det ble vedtatt ytterligere innsparingskrav i tertialrapporteringen per 30.4 på kr 1,98 mill., inkludert kr 1 mill. i reduserte overføringer til Sølvberget KF. For å redusere kostnader har avdelingene utsatt prosjekter og stoppet ansettelse til ledige stillinger.

Kultur og byutviklingRegnskap 2015Justert budsjettAvvik i krForbruk i %Regnskap 2014
Stab Kultur og byutvikling12 05013 2991 24990,612 421
Byggesaksavdelingen3 47584-3 3914 137,2−36
Planavdelinger33 92733 694−233100,736 531
Kulturavdelingen152 486153 7191 23399,2149 152
Sum Kultur og byutvikling201 937200 796-1 141100,6198 068
Tabell 3.20 Kultur og byutvikling. Alle tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

3.3 Analyser av driftsregnskapet 3.3 Analyser av driftsregnskapet