Investeringsutgifter ble hovedsakelig finansiert gjennom låneopptak som utgjorde 55 % av finansieringen. De største egenfinansieringskildene var relatert til mottatt momskompensasjon, overføring fra drift, salg av eiendommer, samt diverse overføringer fra private hvorav den største andelen var tilknyttet regnskapsmessig bokføring av justeringsavtaler mellom kommunen og private utbyggere. Figur 3.7 viser forholdet mellom de ulike finansieringskildene av investeringer ekskl. mottatte avdrag tilknyttet startlån.

Figur 3.7 Finansiering av investeringer

Regnskapet viser at bruk av lånemidler i 2015 korrigert for startlån og justeringsavtaler var på kr 634,8 mill. Dette er om lag kr 170 mill. lavere enn justert budsjett som følge av endret finansiell framdrift i gjennomføringen av flere investeringsprosjekter enn tidligere forutsatt. Udisponerte lånemidler fra 2015 er forventet brukt i løpet av 2016.

Mottatt momskompensasjon var den største kilden til egenfinansiering av investeringene i 2015. Den utgjorde 14 % av finansieringen og var på kr 159,5 mill. hvorav kr 7,2 mill. er relatert til justeringsavtaler.

Mottatte avdrag på utlån føres i investeringsregnskapet. Utenom mottatte avdrag relatert til startlån mottok kommunen avdrag fra Lyse på kr 43,7 mill., avdrag fra Studentsamskipnaden i Stavanger på kr 25,8 mill., samt avdrag på konsern lån på kr 4,5 mill. hvorav kr 2,7 mill. er relatert til Sølvberget KF og kr 1,8 til Natur og Idrettsservice KF.

Diverse tilskudd, inntekter og overføringer ble kr 136 mill. og utgjorde 12 % av finansiering av investeringer. Regnskapsførte overføringer fra private utbyggere jamfør justeringsavtaler var på kr 83,4 mill. I tillegg kommer spillemidler til Stavanger Forum ishall på kr 12 mill., ekstraordinære spillemidler til svømmehallene Kvernevik og Hundvåg på kr 10 mill., spillemidler til Tastahellen på kr 5,5 mill.

Overføringene fra driftsregnskap ble kr 77 mill. og er i tråd med justert budsjett.

Figur 3.8 viser utviklingen i brutto investeringsutgifter i perioden 2006-2015, og finansieringen med henholdsvis lån og egenkapital. Målsetningen om egenfinansieringsandel på minimum 50 % ble oppnådd i årene 2006, 2007 og 2012.

Figur 3.8 Utvikling i investeringsutgifter m/finansiering

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

3.2.3 Finansiering av investeringer 3.2.3 Finansiering av investeringer