Brutto investeringsutgifter i 2015 ble kr 1 148 mill. (eksklusiv finanstransaksjoner og interne kjøp/salg), som er kr 80 mill. lavere enn justert budsjett. Korrigert for justeringsavtaler utgjør mindreforbruk på investeringsprosjekter kr 180 mill.

Investeringsprosjekter pågår ofte over mer enn ett kalenderår, slik at budsjett – og regnskapstall må ses samlet over en periode på 2-3 år, idet avvikene mellom budsjett og regnskap hovedsakelig skyldes tidsforskyvninger, dvs. endret finansiell framdrift. Forsinkelser/tidsforskyvinger kan ha ulike årsaker, for eksempel uforutsette forhold i forbindelse med grunnerverv, endrede vedtak knyttet til reguleringsplaner, omfattende kontraktsforhandlinger, endret finansieringstidspunkt enn tidligere forutsatt etc.

Følgende prosjekter hadde vesentlige avvik på grunn av finansiell framdrift:

Byggeprosjekter som hadde størst mindreforbruk sammenlignet med budsjett i 2015, var Eiganes skole (kr 32,5 mill.), Jåttåvågen områdeutvikling (kr 10,7 mill.), kulvert over motorveien (kr 10,2 mill.), utvendig tak på Hetlandshallen (kr 9,3 mill.), nye Gamlingen (kr 8,9 mill.) og energitiltak på kommunale bygg (kr 7,9 mill.).

Byggeprosjektet som hadde størst merforbruk jamført årsbudsjett var Lervig sykehjem (kr 37,9 mill.).

Brutto investeringer de siste 5 årene framgår av figur 3.4. Gjennomsnittlig årlig investeringsnivå de siste 5 årene har vært på kr 1 097 mill., og er vist med en vannrett strek i figuren under.

Investeringsnivået i 2015 er dermed noe høyere enn gjennomsnittet for de siste 5 årene.

Figur 3.4 Brutto investeringer 2011-2015. Alle tall i hele mill. kr.

Figuren under viser fordeling av bruttoinvesteringsutgifter etter formål, både budsjett- og regnskapsmessig. Av figuren framgår det at de største avvikene mellom budsjett og regnskap framkommer under kategoriene kjøp/opparbeidelse av arealer og eiendommer samt Inventar/utstyr/diverse utgifter.

Figur 3.5 Sum investeringer fordelt etter hovedformål

Justeringsavtaler mellom kommunen og private utbyggere ble regnskapsmessig bokført i tråd med notat fra GKRS. Siden justeringsavtaler ikke er innarbeidet i kommunens budsjett er dette hovedårsaken til merforbruket innenfor kategorien inventar/utstyr/diverse utgifter.

I sak 211/15 vedtok bystyret kjøp av lokaler i Løkkeveien 51 til kr 46,1 mill. Eiendommen er overtatt i januar 2016 og som følge av dette er utgifter knyttet til kjøpet tilsvarende forskjøvet til 2016. Grunnet tidsforskyvning av utgiften relatert til kjøpet av eiendommen, samt et generelt lavere aktivitetsnivå som følge av kapasitetsmessige årsaker, er forbruket innenfor kategorien for kjøp av arealer diverse eiendommer kr 71 mill. lavere enn budsjettert.

De samlede investeringene på kr 786 mill. i ulike administrasjons- og formålsbygg fordeler seg på hovedområder som spesifisert i figur 3.6. Det presiseres at avvikene mellom regnskap og årets budsjett hovedsakelig gjelder finansiell framdrift.

Figur 3.6 Sum investeringer egne bygg

Investeringer i sykehjem/bofellesskap/bolig, skolebygg og idrettsbygg har hatt høyest prioritet i 2015. Tilsammen ble kr 435 mill. disponert til disse formål i 2015, jf. figur 3.6.

Det er disponert kr 169 mill. på sykehjem/bofellesskap og kommunale boliger. Her inngår prosjektene Lervig sykehjem (kr 96,8 mill.), Krosshaug bofellesskap (kr 30,2 mill.), Lassahagen bofellesskap (kr 12,9 mill.), samt kjøp av boliger til vanskeligstilte og flyktninger (kr 10,1 mill.). Forbruket på investeringsprosjekter innenfor denne kategorien ble kr 18 mill. høyere enn budsjettert. Dette skyldes i all hovedsak at Lervig sykehjem hadde et merforbruk på kr 37,9 mill. mot justert årsbudsjett, mens andre prosjekter hadde et lavere forbruk enn budsjettert.

De største investeringsprosjektene som inngår i skolebygg er Eiganes skole (kr 77,5 mill.), Lenden skole (kr 24,3 mill.) og Kristianlyst skole (kr 12,3 mill.). Investeringsprosjekter innenfor skolebygg hadde et samlet mindreforbruk på kr 40 mill., hvorav kr 32,5 mill. er relatert til prosjektet Eiganes skole.

Investeringer i idrettsbygg ble kr 124 mill. De største enkeltprosjektene som inngår i denne kategorien er svømmehallene Kvernevik (kr 70,6 mill.) og Hundvåg (kr 32 mill.), samt Nye Gamlingen (kr 16,1 mill.). To sistnevnte prosjekter og reparasjon av tak på Hetlandshallen hadde et samlet mindreforbruk på om lag kr 22 mill. som tilsvarer årets mindreforbruk på prosjekter innenfor idrettsbygg.

Investeringer i barnehagebygg ble i 2015 kr 91 mill. og er relatert til Stokkatunet barnehage (kr 38,4 mill.) ny modulbarnehage på Eiganes (kr 25,1 mill.) og Emmaus barnehage (kr 13,5 mill.).

Det største investeringsprosjektet som inngår i gruppen diverse investeringer på kr 75 mill. er kulvert over motorveien (kr 22 mill.), dansesaler musikkskole (kr 13,2 mill.), nye Tou (kr 11,5 mill.) og energitiltak kommunale bygg (kr 9,1 mill.).

Tabellen under viser oversikt over ferdigstilte byggeprosjekter i 2015. For de prosjektene der det ikke er avlagt sluttregnskap per 31.12.15, forutsettes det avlagt i løpet av 1. halvår 2016.

Prosjekt ProsjektkategoriAkkumulert
regnskap per
31.12.2015
Kostnadsramme Merknader
Madlavoll skole ny ATO-avdOmbygging/tilbygg51,554,5
Lenden skole ombygging Ombygging54,155,5
Storhaug skoleTilbygg910
Stokkatunet barnehageNybygg50,450,7
Kløverenga barnehageTilbygg6,27,3
Skeiehagen barnehageNybygg36,937Avlagt sluttregnskap
Hundvåg svømmehallNybygg138,1141,8
Tastahallen rehabiliteringRehabilitering55,455,4
Krosshaug omsorgsboligerNybygg44,648,5
Prestebolig Hafrsfjord menighetNybygg77Avlagt sluttregnskap
Domkirken restaurering av vestfasadeRehabilitering12,312,5Avlagt sluttregnskap
Hinna kirkeRehabilitering29,129,1Avlagt sluttregnskap
VålandstårnetRehabilitering5,77
Sum500,3516,3
Tabell 3.7 Oversikt over ferdigstilte prosjekter. Alle tall i mill. kr
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

3.2.2 Investeringsutgifter 3.2.2 Investeringsutgifter