Investeringsinntektene består av inntekter fra salg av bebygd og ubebygd eiendom, overføringer fra andre, statlige overføringer, andre salgsinntekter og refusjoner. Samlede investeringsinntekter ble i 2015 kr 369,3 mill., som er kr 54,6 mill. høyere enn justert budsjett. Merinntekten skyldes i all hovedsak mottatt utbyggerbidrag og momskompensasjon relatert til justeringsavtaler på til sammen kr 90,6 mill. Korrigert for dette forholdet er innvesteringsinntektene om lag kr 36 mill. lavere enn justert budsjett.

I tertialrapportene i 2015 ble budsjetterte salgsinntekter nedjustert fra kr 341,6 mill. til kr 117,3 mill., dvs. en reduksjon på kr 224,4 mill., jf. forventet salgstidspunkt for enkelte eiendommer. Regnskapsførte salgsinntekter fra arealer og bygninger ble kr 74 mill. Dette er kr 43,3 mill. lavere enn justert budsjett og i all hovedsak skyldes forskjøvet salg av Norges Bank-bygget og Utenriksterminalen. Av salgsinntektene for fast eiendom utgjør salg av arealer kr 45 mill. og er relatert til internsalg av tomt til Lervig sykehjem (kr 39 mill.), samt snipper og mindre arealer/tomter (kr 6 mill.). Salg av bygninger ble kr 29 mill. De største enkeltsalgene er relatert til salg av Eiganesveien 32 (kr 11,3 mill.), Markveien 5a (kr 6,4 mill.), Hundvågveien 21 (kr 4 mill.) og Hordaveien 3a (kr 5,3 mill.).

Mottatt kompensasjon for merverdiavgift på kr 159,5 mill. ble den største inntektskilden til investeringsinntektene og var kr 12 mill. over justert budsjett. Momskompensasjon relatert til justeringsavtaler ble kr 7,2 mill.

Statlige overføringer ble kr 35,4 mill. som er kr 14,6 mill. lavere enn budsjettert. Mindreinntekten skyldes forskjøvet innbetaling av oppstartstilskudd til Krosshaug bofellesskap der det ennå ikke er avlagt sluttregnskap på bofellesskapet. Mottatte statlige overføringer i 2015 er relatert til spillemidler til Stavanger Forum ishall på kr 12 mill., ekstraordinære spillemidler til svømmehallene Kvernevik og Hundvåg på kr 10 mill., spillemidler til Tastahellen på kr 5,6 mill., samt Husbanktilskudd til kjøp av boliger for vanskeligstilte på kr 3,5 mill. samt tilskudd til andre mindre investeringsprosjekter, hovedsakelig innenfor områdene vei, park og idrett.

I tillegg er det mottatt kr 9,7 mill. i overføringer med krav til motytelser i form av øremerkede midler. I all hovedsak skyldes dette mottatt utbyggerbidrag og andre mindre prosjekter innenfor park og vei. Midlene er delvis disponerte i 2015. Udisponert andel på kr 5,1 mill. ble avsatt til bundne investeringsfond til senere bruk.

Andre overføringer på kr 89,7 mill. er i all hovedsak knyttet til bokføring av justeringsavtaler.

Overføringer og statstilskudd er i praksis vanskelige å budsjettere korrekt ut fra framdrift. Regnskaps- og budsjettall vil jevnes ut over tid, det vil si at differansene hovedsakelig skyldes forskyvning mellom budsjettårene. Rådmannen søker å begrense slike avvik mest mulig ved budsjettendringer i tertialrapportene.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

3.2.1 Investeringsinntekter 3.2.1 Investeringsinntekter