Økonomiresultatet på tjenesteområdene viser samlet sett at det har vært god økonomistyring med et positivt avvik på kr 5,3 mill. av en budsjettramme på kr 6 mrd. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,9. Det er gjennomført omfattende omstillinger i løpet av året. Bystyret vedtok nedjusteringer av budsjettrammene på om lag kr 210 mill. Omstillingene videreføres og trappes opp i 2016.

Det fremkommer likevel avvik i de enkelte tjenesteområdene. For rådmannen, stab og støttefunksjoner viser regnskapsresultatet et mindreforbruk på kr 10,3 mill. og dette gjelder utsatte prosjekter og ubesatte stillinger. Oppvekst og levekår har et merforbruk på kr 34,2 mill. Dette gjelder blant annet økonomisk sosialhjelp, tradisjonelle hjemmehjelpstjenester og barnevern. Bymiljø og utbygging har et mindreforbruk på kr 30,3 mill. Vedlikehold og oppussing av kommunale leiligheter samt administrasjons- og formålsbygg er strammet kraftig inn for å bremse kostnadsutviklingen.

TjenesteområderRegnskap 2015Justert budsjettAvvik i krForbruk i %Regnskap 2014
Rådmannen, stab og støttefunksjoner296 969307 34010 37196,6297 951
Oppvekst og levekår5 539 5005 505 268-34 232100,75 587 822
Bymiljø og utbygging-60 900-30 57330 327199,2-24 551
Kultur og byutvikling201 937200 796-1 141100,6198 068
Sum Tjenesteområder5 977 5065 982 8315 32599,96 059 290
Tabell 3.4 Hovedtall per tjenesteområde. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Nærmere kommentarer finnes i avsnitt 3.3.6 Resultat per tjenesteområde samt kapitlene 5-7 som omhandler aktiviteten innenfor tjenesteområdene i løpet av året.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

3.1.7 Hovedtall per tjenesteområde 3.1.7 Hovedtall per tjenesteområde