Driftsregnskapet for 2015 viser et regnskapsmessig resultat på kr 149,7 mill. og er betydelig bedre enn fjorårets null-resultat.

Driftsinntektene i 2015 ble høyere enn driftskostnadene og gir dermed et brutto driftsresultat på kr 16,0 mill. sammenlignet med et negativt resultat på kr 316,0 mill. i 2014.

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat er differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter. Brutto driftsresultat korrigert for finanstransaksjoner gir netto driftsresultat.

Netto driftsresultat ble positivt i 2015 med kr 302,5 mill. i motsetning til det negative driftsresultatet i 2014 på kr 106,6 mill. Resultatene framkommer i tabell 3.3.

Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk

Når netto driftsresultat korrigeres for budsjetterte overføringer til investeringsregnskap, avsetning til og bruk av fond, samt bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk, får en et regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk.

Hovedoversikt driftRegnskap 2015Justert budsjett 2015Regnskap 2014
Sum driftsinntekter-9 265 121-9 120 348-8 825 166
Sum driftsutgifter9 249 1079 383 6459 141 215
Brutto driftsresultat-16 014263 297316 050
Resultat eksterne finanstransaksjoner202 982191 741259 186
Motpost avskrivninger-489 494-502 294-468 671
Netto driftsresultat-302 526-47 256106 565
Netto avsetninger, fond75 850-29 742-111 212
Overført til investeringsregnskapet76 99876 9984 647
Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk-149 67800
Tabell 3.3 Sammendrag av hovedoversikt drift 2015. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

3.1.6 Driftsregnskapet 3.1.6 Driftsregnskapet