Brutto investeringsutgifter ble kr 1,1 mrd. i 2015. Dette er om lag kr 80 mill. lavere enn budsjettet. Korrigert for justeringsavtaler utgjør mindreforbruket på investeringsprosjekter ca. kr 180 mill. Årsaken til dette er endret finansiell framdrift på flere store investeringsprosjekter.

Brutto investeringsinntekter ble i 2015 kr 369 mill., som er kr 55 mill. høyere enn justert budsjett. Korrigert for justeringsavtaler er investeringsinntektene om lag kr 36 mill. lavere enn justert budsjett og skyldes hovedsakelig forskjøvet salg av Norges Bank-bygget og Utenriksterminalen.

Endret finansiell framdrift i gjennomføring av flere investeringsprosjekter, samt lavere utbetalt startlån medførte at finansieringsbehov i 2015 ble kr 187 mill. lavere enn justert budsjett. Som følge av dette ble bruk av lån kr 264 mill. lavere. Udisponerte lånemidler fra 2015 er forventet brukt i løpet av 2016 for å finansiere utgifter som ble forskjøvet mellom regnskapsårene.

LinjeInvesteringsregnskapRegnskap 2015Justert budsjett 2015AvvikRegnskap 2014
1Sum investeringsinntekter −369 266−314 70054 566−430 283
2Brutto Investeringsutgifter1 148 4831 228 43379 9501 011 681
3Finanstransaksjoner 422 103474 99452 891770 861
4Finansieringsbehov 1 201 3201 388 727187 4071 352 259
5Dekket slik:
6Bruk av lån890 1341 154 563264 4291 064 827
7Salg av aksjer7 423
8Mottatte avdrag på utlån214 775138 600−76 175190 765
9Overføring fra driftsregnskapet76 99876 99804 647
10Bruk av bundne driftsfond8470−847
11Bruk av investeringsfond18 56618 566084 597
12Sum finansiering1 201 3201 388 727187 4071 352 259
13Udekket0000
Tabell 3.2 Hovedoversikt investeringer
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

3.1.5 Investeringsregnskapet 3.1.5 Investeringsregnskapet