Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse. Netto driftsresultat framkommer når brutto driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter) reduseres for avdrag og netto renteutgifter, samt korrigeres for motpost avskrivinger. Netto driftsresultat viser overskuddet på årets drift før bruk av og avsetninger til fond, samt overføring til investeringer.

Netto driftsresultat i 2015 ble kr 302,5 mill. og utgjorde 3,3 % av kommunens driftsinntekter. Budsjettjustert netto driftsresultat var på 0,5 %. Hovedårsaken til et høyere resultat enn justert budsjett er høyere frie inntekter og lavere driftskostnader (bl.a. lønn og pensjon).

Netto driftsresultat må også ses over tid. I løpet av de siste 5 år har Stavanger kommune et snitt på 2,1 %, hvilket er lavere enn måltallet. Utviklingen over tid vises i figur 3.1. Inntektsføring av momskompensasjon fra investeringer ble gradvis overført fra drifts- til investeringsregnskapet fra og med 2010 og med full effekt fra 2014¹.

Figur 3.1 Netto driftsresultat i kroner og prosent av driftsinntekter (ekskl. finansinntekter) for Stavanger kommune i årene 2006-2015.

Netto driftsresultat for ASSS-kommunene var 2,9 % i 2015, mens gjennomsnitt alle kommuner var på 2,8 %.

¹Korrigert for inntektsføring i driften av momskompensasjon fra investeringer i årene 2011-2013, gir det en gjennomsnittlig sats på 1,1 % i netto driftsresultat siste 5 år.

 

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

3.1.2 Netto driftsresultat 3.1.2 Netto driftsresultat