Økonomiske resultat omhandler i all hovedsak Stavanger kommune som bykasse. De kommunale foretakene er omtalt særskilt i kapittel 8.

De økonomiske resultatene i 2015 er bedre enn tidligere forutsatt. Regnskapet for Stavanger kommune viser et netto driftsresultat på kr 302,5 mill., tilsvarende 3,3 % av samlede driftsinntekter. Det budsjettjusterte netto driftsresultatet var på 0,5 %. Høyere restskatter kombinert med ekstra innbetalinger av forskuddsskatt i slutten av året medførte høyere inntekter sammenlignet med den negative skatteveksten som kommunen erfarte i starten av 2015. I tillegg har lønnsoppgjørene blitt lavere på grunn av endrede forutsetninger, årslønnsveksten inkl. overheng og lønnsglidning ble lavere. Pensjonskostnadene ble også lavere som følge av endrede forutsetninger i forbindelse med uførepensjonsreformen og endringer i andre grunnlagsberegninger i løpet av året.

Virksomhetene har tilpasset seg lavere økonomiske rammer i 2015 og utgiftsveksten er for første gang på flere år lavere enn inntektsveksten. Det ble vedtatt omstillings- og effektiviseringskrav på om lag kr 210 mill. for 2015.

Brutto investeringsutgifter ble kr 1,1 mrd. i 2015. Dette er om lag kr 80 mill. lavere enn budsjettet. Årsaken til dette er endret finansiell framdrift på flere store investeringsprosjekter.

Videre i dette kapitlet følger først de overordnede tallstørrelsene og deretter mer detaljerte analyser på drifts-, investerings- og balanseregnskapet.

3.1.1 Finansielle målsettinger

Stavanger kommune har veletablerte finansielle og langsiktige målsettinger for kommunens økonomiske disposisjoner. På kort sikt kan resultatoppnåelsen variere, mens de på lengre sikt må oppnås for å skape en robust og bærekraftig økonomi.

Netto driftsresultat ble på 3,3 % i 2015 og er følgelig rett i overkant av den langsiktige målsetningen på 3,0 %. Egenfinansieringsgraden ble 45 % og dette er under kommunens langsiktige målsetning på 50 %. Gjeldsgraden er økende og ble like i overkant av kommunens langsiktige målsetning på 60 %.

Økonomiske målMål20152014
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene3,0 %3,3 %-1,2 %
Investeringer, andel egenfinansiering> 50 %45 %47 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene< 60 %61 %60 %
Tabell 3.1 Finansielle målsettinger
Last ned tabelldata (Excel)

Analyser av historiske måltall viser at de overordnede styringsmålene henger sammen og er viktige å opprettholde for å skape en god økonomisk bærekraft i framtiden.

3.1.2 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse. Netto driftsresultat framkommer når brutto driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter) reduseres for avdrag og netto renteutgifter, samt korrigeres for motpost avskrivinger. Netto driftsresultat viser overskuddet på årets drift før bruk av og avsetninger til fond, samt overføring til investeringer.

Netto driftsresultat i 2015 ble kr 302,5 mill. og utgjorde 3,3 % av kommunens driftsinntekter. Budsjettjustert netto driftsresultat var på 0,5 %. Hovedårsaken til et høyere resultat enn justert budsjett er høyere frie inntekter og lavere driftskostnader (bl.a. lønn og pensjon).

Netto driftsresultat må også ses over tid. I løpet av de siste 5 år har Stavanger kommune et snitt på 2,1 %, hvilket er lavere enn måltallet. Utviklingen over tid vises i figur 3.1. Inntektsføring av momskompensasjon fra investeringer ble gradvis overført fra drifts- til investeringsregnskapet fra og med 2010 og med full effekt fra 2014¹.

Figur 3.1 Netto driftsresultat i kroner og prosent av driftsinntekter (ekskl. finansinntekter) for Stavanger kommune i årene 2006-2015.

Netto driftsresultat for ASSS-kommunene var 2,9 % i 2015, mens gjennomsnitt alle kommuner var på 2,8 %.

¹Korrigert for inntektsføring i driften av momskompensasjon fra investeringer i årene 2011-2013, gir det en gjennomsnittlig sats på 1,1 % i netto driftsresultat siste 5 år.

 

3.1.3 Gjeldsgrad

Gjeldsgrad

Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter), og er et nøkkeltall som gir en indikasjon på kommunens økonomiske handlefrihet. Startlån er inkludert i brutto lånegjeld.

Stavanger kommune har som målsetting at gjeldsgraden eksklusiv startlån over tid ikke skal ligge høyere enn 60 %. Kommunen hadde per 31.12.2015 en brutto lånegjeld på kr 7,42 mrd., hvorav startlån utgjorde kr 1,78 mrd. Dette ga en gjeldsgrad inklusiv startlån på 80 %, og en gjeldsgrad eksklusiv startlån på 61 %. Gjeldsgraden er rett i overkant av det langsiktige målet på 60 %.

Figur 3.2 Gjeldsgrad

3.1.4 Egenfinansiering av investeringer

Det er kommunens langsiktige målsetting at investeringene over tid skal være minst 50 % egenfinansiert. Denne målsetting ble ikke nådd i 2015, idet egenfinansieringsinntekter ble om lag kr 513 mill. og ga en egenfinansieringsandel på cirka 45 %. Egenfinansieringsinntekter er nærmere omtalt i avsnitt 3.2.1. Figur 3.3 viser egenfinansieringsandel av investeringer i perioden 2006-2015.

Figur 3.3 Egenfinansiering av investeringer

3.1.5 Investeringsregnskapet

Brutto investeringsutgifter ble kr 1,1 mrd. i 2015. Dette er om lag kr 80 mill. lavere enn budsjettet. Korrigert for justeringsavtaler utgjør mindreforbruket på investeringsprosjekter ca. kr 180 mill. Årsaken til dette er endret finansiell framdrift på flere store investeringsprosjekter.

Brutto investeringsinntekter ble i 2015 kr 369 mill., som er kr 55 mill. høyere enn justert budsjett. Korrigert for justeringsavtaler er investeringsinntektene om lag kr 36 mill. lavere enn justert budsjett og skyldes hovedsakelig forskjøvet salg av Norges Bank-bygget og Utenriksterminalen.

Endret finansiell framdrift i gjennomføring av flere investeringsprosjekter, samt lavere utbetalt startlån medførte at finansieringsbehov i 2015 ble kr 187 mill. lavere enn justert budsjett. Som følge av dette ble bruk av lån kr 264 mill. lavere. Udisponerte lånemidler fra 2015 er forventet brukt i løpet av 2016 for å finansiere utgifter som ble forskjøvet mellom regnskapsårene.

LinjeInvesteringsregnskapRegnskap 2015Justert budsjett 2015AvvikRegnskap 2014
1Sum investeringsinntekter −369 266−314 70054 566−430 283
2Brutto Investeringsutgifter1 148 4831 228 43379 9501 011 681
3Finanstransaksjoner 422 103474 99452 891770 861
4Finansieringsbehov 1 201 3201 388 727187 4071 352 259
5Dekket slik:
6Bruk av lån890 1341 154 563264 4291 064 827
7Salg av aksjer7 423
8Mottatte avdrag på utlån214 775138 600−76 175190 765
9Overføring fra driftsregnskapet76 99876 99804 647
10Bruk av bundne driftsfond8470−847
11Bruk av investeringsfond18 56618 566084 597
12Sum finansiering1 201 3201 388 727187 4071 352 259
13Udekket0000
Tabell 3.2 Hovedoversikt investeringer
Last ned tabelldata (Excel)

3.1.6 Driftsregnskapet

Driftsregnskapet for 2015 viser et regnskapsmessig resultat på kr 149,7 mill. og er betydelig bedre enn fjorårets null-resultat.

Driftsinntektene i 2015 ble høyere enn driftskostnadene og gir dermed et brutto driftsresultat på kr 16,0 mill. sammenlignet med et negativt resultat på kr 316,0 mill. i 2014.

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat er differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter. Brutto driftsresultat korrigert for finanstransaksjoner gir netto driftsresultat.

Netto driftsresultat ble positivt i 2015 med kr 302,5 mill. i motsetning til det negative driftsresultatet i 2014 på kr 106,6 mill. Resultatene framkommer i tabell 3.3.

Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk

Når netto driftsresultat korrigeres for budsjetterte overføringer til investeringsregnskap, avsetning til og bruk av fond, samt bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk, får en et regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk.

Hovedoversikt driftRegnskap 2015Justert budsjett 2015Regnskap 2014
Sum driftsinntekter-9 265 121-9 120 348-8 825 166
Sum driftsutgifter9 249 1079 383 6459 141 215
Brutto driftsresultat-16 014263 297316 050
Resultat eksterne finanstransaksjoner202 982191 741259 186
Motpost avskrivninger-489 494-502 294-468 671
Netto driftsresultat-302 526-47 256106 565
Netto avsetninger, fond75 850-29 742-111 212
Overført til investeringsregnskapet76 99876 9984 647
Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk-149 67800
Tabell 3.3 Sammendrag av hovedoversikt drift 2015. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

3.1.7 Hovedtall per tjenesteområde

Økonomiresultatet på tjenesteområdene viser samlet sett at det har vært god økonomistyring med et positivt avvik på kr 5,3 mill. av en budsjettramme på kr 6 mrd. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,9. Det er gjennomført omfattende omstillinger i løpet av året. Bystyret vedtok nedjusteringer av budsjettrammene på om lag kr 210 mill. Omstillingene videreføres og trappes opp i 2016.

Det fremkommer likevel avvik i de enkelte tjenesteområdene. For rådmannen, stab og støttefunksjoner viser regnskapsresultatet et mindreforbruk på kr 10,3 mill. og dette gjelder utsatte prosjekter og ubesatte stillinger. Oppvekst og levekår har et merforbruk på kr 34,2 mill. Dette gjelder blant annet økonomisk sosialhjelp, tradisjonelle hjemmehjelpstjenester og barnevern. Bymiljø og utbygging har et mindreforbruk på kr 30,3 mill. Vedlikehold og oppussing av kommunale leiligheter samt administrasjons- og formålsbygg er strammet kraftig inn for å bremse kostnadsutviklingen.

TjenesteområderRegnskap 2015Justert budsjettAvvik i krForbruk i %Regnskap 2014
Rådmannen, stab og støttefunksjoner296 969307 34010 37196,6297 951
Oppvekst og levekår5 539 5005 505 268-34 232100,75 587 822
Bymiljø og utbygging-60 900-30 57330 327199,2-24 551
Kultur og byutvikling201 937200 796-1 141100,6198 068
Sum Tjenesteområder5 977 5065 982 8315 32599,96 059 290
Tabell 3.4 Hovedtall per tjenesteområde. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Nærmere kommentarer finnes i avsnitt 3.3.6 Resultat per tjenesteområde samt kapitlene 5-7 som omhandler aktiviteten innenfor tjenesteområdene i løpet av året.

3.1.8 Balanseregnskapet

Balanseregnskapet viser at anleggsmidlene økte med kr 1,3 mrd. i 2015 som følge av aktiverte investeringer og økte pensjonsmidler. Økningen i omløpsmidler på kr 0,34 mrd. er hovedsakelig et resultat av økte bankinnskudd. Den langsiktige gjeldsforpliktelsen økte mer enn oppbyggingen av egenkapitalen. Økte pensjonsforpliktelser utgjorde 49 % av samlet økning i langsiktig gjeld. Arbeidskapitalen er styrket med kr 285 mill. fra 2014 til 2015. Balanseregnskapet er nærmere omtalt i avsnitt 3.4.

Balanseregnskapet (alle tall i mill. kr.)Regnskap 2015Andel 2015Regnskap 2014Andel 2014Endring 2015-2014
Anleggsmidler24 17991,1 %22 90791,9 %1 272
Omløpsmidler2 3648,9 %2 0228,1 %343
Sum eiendeler26 544100,0 %24 929100,0 %1 615
Egenkapital8 29631,3 %7 73431,0 %562
Langsiktig gjeld16 63462,7 %15 63962,7 %995
Kortsiktig gjeld1 6136,1 %1 5566,2 %57
Sum egenkapital og gjeld26 544100,0 %24 929100,0 %1 615
Arbeidskapital751466285
Tabell 3.5 Balanseregnskap. Alle tall i mill. kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

3.1 Økonomiske hovedtall 3.1 Økonomiske hovedtall