Tydelige og langsiktige strategier for handlekraft

Den økonomiske framtiden er usikker, og Stavanger kommune står ovenfor store omstillinger. I en slik situasjon er det viktig å ha tydelige, langsiktige strategier. Ny kommuneplan 2014-2029 ble vedtatt i juni 2015, og det er jobbet med å videreutvikle føringene fra dette arbeidet. Det kan blant annet nevnes at en partssammensatt arbeidsgruppe i mai 2015 startet arbeidet med å rullere lønnspolitikken, og at arbeidet med rulleringen av kommunens arbeidsgiverstrategi startet opp i desember 2015.

Bystyret vedtok i januar 2015 en ny digitaliseringsstrategi for Stavanger kommune. De digitale løsningene skal gi innbyggere og næringsliv et reelt digitalt førstevalg, bidra til økt åpenhet og tilgjengelighet, samt høyere produktivitet og mer effektiv ressursbruk i kommunen. Samtidig skal personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet ivaretas. Revidert IKT-strategi ble behandlet parallelt med digitaliseringsstrategien og skal bidra til å operasjonalisere målene i denne. Begge strategiene skal ligge til grunn for alt IKT-arbeid i kommunen.

Nytt sak- og arkivsystem, Svar Ut, og digitalisering av eiendomsarkivet er eksempler på store prosjekt i 2015. Det ble gjort forberedelser for nye nettsider som skal lanseres i 2017, og antallet digitale søknadsskjema ble økt.

For alle nye løsninger, har det vært vesentlig at de er integrerte, sømløse, sikre og universelt utformet.

I forkant av innføringen av nytt sak- og arkivsystem har det vært gjennomført omfattende opplæring og veiledning. Det foregår også kontinuerlig opplæring i andre systemer, og det har vært viktig med god veiledning i nye publikumesløsninger på kommunens møteplasser.

Omstilling og økonomisk tilpasning

Omstilling og stram styring preget kommunens økonomi i 2015. For tjenesteområdene var det samlet sett økonomisk balanse etter nedjustering av budsjettrammene i størrelsesorden rundt kr 200 mill. Utgiftsveksten for hele kommunen var for første gang på flere år lavere enn veksten i inntektene. Enkelte områder erfarte utfordringer knyttet til å nedjustere aktiviteten i tråd med forutsetningene. Veksten i arbeidsledigheten i Stavanger førte til en økning i sosiale utgifter i 2015, og det forventes at denne utviklingen vil fortsette i 2016.

Omstilling og organisasjonsutvikling

HR-området har gitt aktiv støtte og oppfølging til virksomhetene i arbeidet med tilpasning til nye økonomiske rammer, inkludert bistand med det generelle omstillingsarbeidet og håndtering av overtallige i de ulike virksomhetsområdene. Ansettelsesgarantien i Stavanger kommune har blitt videreført, ingen personer er blitt oppsagt på grunn av overtallighetssituasjonen. HR-avdelingen har i samråd med de enkelte virksomhetsområdene tilbudt nytt arbeid til overtallige ansatte. Rådmannen har i 2015 hatt tilstrekkelig beredskap og virkemidler til å håndtere overtallighet.

I perioder med omstilling og endring kreves at den enkelte leder sammen med de ansatte har særlig oppmerksomhet på å opprettholde medarbeiderengasjement og bevare nødvendig kjernekompetanse. I 2015 startet utviklingen av et verktøy for å støtte virksomhetene i dette arbeidet. Verktøyet består av en tiltaksliste som kan tilpasses den enkelte arbeidsplass, og det vil være viktig å tilrettelegge for gode medvirkningsprosesser. Verktøyet skulle vært klar for implementering i 2015, men er noe forsinket og vil bli tatt i bruk i 1. tertial 2016.

Det har vært arbeidet med å tilrettelegge for ny tjenestemodell i HR i 2015.  Modellen skal tydeliggjøre HRs rolle, gi større grad av konsistens og sikre effektiv oppgaveløsning. Opprettelsen av strategiske HR- partnere skal styrke det overordnede strategiske HR- arbeidet i linjen.

Grunnlagsarbeidet for en eventuell ny hovedmodell startet opp våren 2015. Det er gjennomført en innledende drøfting av makrotrender og deres mulige påvirkning på kommunen som samfunnsutvikler og tjenesteprodusent. Det er også vurdert hvilke av disse trendene som i sterkest grad vil utfordre kommunens organisering. Gjennomgangen har bekreftet at det er behov for modernisering og endring av den administrative hovedmodellen. Formannskapet vedtok å utsette arbeidet med en revidert og modernisert hovedmodell inntil ny rådmann kan delta i arbeidet.

Etikk og varsling

En høy bevissthet om etikk og etiske dilemmaer krever kontinuerlig oppmerksomhet. Etikk er et innarbeidet tema i alle lederopplæringsprogram og -kurs. På kompetansedelingsdagen for alle ansatte i mai var etikk nok en gang hovedtema. Etikk er et sentralt tema i yrkesprofesjonene, spesielt i oppvekst og levekår. For øvrig har det vært stor aktivitet i de ulike fagavdelingene knyttet til refleksjon rundt etiske dilemmaer. Folkevalgte fikk opplæring i etikk og antikorrupsjon våren 2015. Transparency International Norge sto for det faglige innholdet. Det er gjennomført et seminar om varsling av kritikkverdige forhold for ledere i skoler og barnehager.

Som en oppfølging av bystyrets behandling av plan for etikk i 2014, ble det igangsatt et prøveprosjekt; innføring i Synergi og varslingssystemene i syv virksomheter. Prosjektet ble avsluttet i 2015, og prosjektets anbefalinger er å styrke overvåking og kontroll av alvorlige hendelser og utfordringer knyttet til HMS.

Mangfold og likestilling

Stavanger kommune har i 2015 hatt særlig oppmerksomhet på arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Kommunen har mottatt øremerkede midler fra justis- og beredskapsdepartementet til dette arbeidet.

Stavanger kommune har vært aktiv i nettverket Intercultural Cities gjennom deltakelse på forskjellige fagsamlinger, og ble plukket ut til å dele sine erfaringer som medlemsby med demokrati- og styringskomiteen i Europarådet.

Innbyggerne i Stavanger viste et stort engasjement i forbindelse med flyktningsituasjonen. Gjennom oppretting av Syriasenteret koblet Stavanger kommune innbyggere som ville gjøre en innsats, sammen med frivillige lag og foreninger. Innbyggernes betydelige frivillige innsats har bidratt svært positivt i inkluderingsarbeidet.

Tjenesteutvikling, styringsinformasjon og internkontroll

God virksomhetsstyring bidrar til å innrette organisasjonen i samsvar med kommunens langsiktige mål og strategier. Stavanger kommunes overordnede styringsprinsipp bygger på balansert målstyring. Styringsinformasjon må være tilgjengelig og tilpasset behovet til beslutningstakerne. I 2015 styrket stab- og støttemiljøet sin organisasjon for å videreutvikle og implementere et felles verktøy for virksomhetsstyring og analyse i hele organisasjonen. Virksomhetsstyringssystemet skal blant annet bidra til en mer effektiv strategisk ledelse av organisasjonen og tjenestene, økt handlekraft, forbedret internkontroll og risikohåndtering, utvikling av gode analysemiljøer og en optimalisert ressursutnyttelse.

Bruker- og medarbeiderundersøkelser er viktige styringsverktøy. Brukernes tilbakemeldinger bidrar til å forme utviklingen av tjenestetilbudet. I 2015 ble det gjennomført brukerundersøkelser blant annet av politisk sekretariat, ressurssenter for styrket barnehagetilbud og korttidsopphold sykehjem. For mer informasjon om disse og øvrige brukerundersøkelser gjennomført i 2015 se kapittel 7.2.

Internkontroll er et viktig område i kommunens samlede virksomhetsstyring, og det arbeides kontinuerlig med å styrke denne. I 2015 ble det gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens internkontroll, og bystyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten 23. november i sak 200/15. Revisjonen hadde spesiell oppmerksomhet på kommunens overordnede system for internkontroll og i hvilken grad kommunens systemer og rutiner for internkontroll var godt nok kjent og ble etterfulgt av ytre enheter. Rådmannen har startet planleggingen av en prosess for styrking av internkontrollen, sett i lys av funnene i forvaltningsrevisjonsrapporten og rådmannens egne forbedringsønsker. Forvaltningsrevisjonsrapporten gir flere viktige innspill som vil bli lagt til grunn i det videre arbeidet.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Stavanger kommune ble i 2015 valgt ut av EU til å delta i et 2-årig prosjekt om risikostyring (crismaseurope.eu). Den planlagte revideringen av kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse blir gjennomført som en del av dette prosjektet og har oppstart i januar 2016.

Det var opprinnelig planlagt at den regionale beredskapsstrategien/-analysen skulle vært fullført i løpet av høsten 2015. På grunn av betydelig arbeidsomfang i forbindelse med asylsøkersituasjonen utover høsten 2015, er sluttføringen planlagt ferdigstilt våren 2016.

I 2015 er det gjennomført en pilot der SMS-varsling er vurdert som kanal ved akutte hendelser hvor store befolkningsmengder er involvert. Bystyret vedtok i desember å bevilge årlige driftsmidler, slik at varslingssystemet kan anskaffes i 2016.

Ved utgangen av 2015 har alle virksomheter i Oppvekst og levekår blitt tilbudt en kursrekke i risiko- og sårbarhetsanalyse, beredskapsplanlegging og gjennomføring av øvelser.

Styrke tilstedeværelse i nasjonale og internasjonale kompetansemiljøer og internasjonalt engasjement

I 2015 deltok Stavanger kommune sammen med Greater Stavanger og Stavangerregionens Europakontor i seminarer, prosjektsøknader og internasjonale nettverk og delegasjoner.

Stavangers ordfører har vært president i nettverket Verdens energibyer fram til årskonferansen i 2015.

Under årskonferansen i matbynettverket Delice, ble Stavanger bedt om å lede en arbeidsgruppe som skal jobbe med næringsutvikling relatert til mat. Stavanger markerte seg også under Global Seafood Expo i Brussel i april 2015, hvor Gastronomisk institutt samarbeidet med en kokk fra Brussel om å lage meny på restaurant-trikken TRAM-experience. Ordføreren og en delegasjon fra Stavanger hadde fiskeriministeren og ambassadøren som gjester på trikken under sjømatmessen, og arrangerte en større mottakelse for Stavangers samarbeidspartnere i Brussel.

I 2015 er det ansatt en spesialrådgiver for internasjonalisering i kommunen, med hensikt å systematisere og målrette Stavanger kommunes internasjonale arbeid.

Prosjektbidrag til innovative løsninger

Forløperen for Horisont 2020 var rammeprogram 7. Stavanger kommune deltar, med Park og vei, i de to EU-prosjektene ENIGMA (Enlightenment and Innovation, Ensured through Pre Commercial Procurement in Cities), og SSL-erate: Accelerate SSL (solid state lighting) Innovation for Europe, re-invent the lighting market and industry). I begge prosjektene har også Lyse Elnett bidratt og i ENIGMA har Innkjøp deltatt. ENIGMA handler om nyskapende og IKT-baserte belysningsløsninger i uterom gjennom gode innovative innkjøpsprosesser. Prosjektet ble imidlertid terminert i 2015. SSL-erate dreier seg om tilrettelegging for å ta i bruk ny belysningsteknologi hvor LED og IKT-løsninger er sentral elementer og muliggjør rett lys på rett sted til rett tid. Dette vil både bidra til å redusere energiforbruket og gi bedre belysningsløsninger med økt trygghet og livskvalitet.

Smarte byer (Smart Cities and Communities – SCC) er den mest omfattende EU-satsingen på innovasjon for bærekraftig vekst i urbane lavkarbon-samfunn i Horisont 2020-programmet.  Fyrtårnprosjektet på smarte byer, femårs- prosjektet Triangulum, ble igangsatt i 2015. Hensikten med prosjektet er å vise nye bærekraftige løsninger, dele disse med andre og bidra til at våre løsninger kan benyttes andre steder.

Ved å integrere energi, mobilitet og IKT gjennom innovative og effektive løsninger skal Triangulum vise hvordan disse løsningene kan bidra til å takle samfunnsutfordringer og gjøre byer i vekst mer bærekraftige. Stavanger kommune leder det lokale konsortiet og koordinerer de fem partnernes aktiviteter og deltakelse i det internasjonale samarbeidet. Manchester og Eindhoven er fyrtårnbyer sammen med Stavanger, og Sabadell, Leipzig og Praha deltar som følgebyer. Prosjektet ledes internasjonalt av forskningsinstituttet Fraunhofer.

Næringsutvikling, omstilling og innovasjon

Stavangerregionen har i løpet av året opplevd fallende oljepris, stigende arbeidsledighet og økt forventning om et grønt skifte. Næringslivet i regionen opplever utfordrende tider og henvendelsene om samarbeid med kommunen er mange. Greater Stavanger er kommunens næringsstrategiske verktøy, og har en sentral rolle i å møte utfordringene Stavanger kommune står overfor.

Kommunen bidrar til å skape arbeidsplasser gjennom investeringsprosjekter og tilskudd til innovasjon og næringsutvikling. Det er videre gitt tilskudd til å styrke næringsutvikling gjennom aktører som driver med inkubatorvirksomhet, innovasjon og gründervirksomhet. I flere av prosjektene som Stavanger kommune gir tilskudd til, er kommunen også en partner i et samarbeid mellom aktørgrupper.

I EU sitt innovasjons- og forskningsprogram, Horisont 2020, var det satt av midler til en europeisk innovasjonshovedstad. Konkurransen Europeisk innovasjonshovedstad arrangeres annen hvert år, i regi av Europakommisjonen, og premierer byer som legger til rette for gode innovasjonsmiljø. Prisen går til byen med det beste innovasjonsøkosystemet, som knytter sammen byens offentlige myndigheter, innbyggerne, forskningsmiljø og næringsliv. Søknadsprosessen for å bli innovasjonshovedstad dokumenterte at kommunen er godt i gang med innovasjonsarbeidet. Stavanger er imidlertid ikke blant finalistene som konkurrerer om å bli innovasjonshovedstad. Eidhoven, en av Stavangers partnerbyer i Triangulum-prosjektet, er med videre. Også Torino, som Stavanger jobber sammen med i det internasjonale matnettverket Delice, er i finalen.

For å stimulere til omstilling og fornying, prioriterte Stavanger kommune å sette av midler til innovasjons- og utviklingsprosjekter i 2015. På våren, i sak 20/15, tildelte administrasjonsutvalget kr 1,3 mill. til sju innovasjons- og utviklingsprosjekt. Av disse var ett innenfor personal og organisasjon og de øvrige innenfor oppvekst og levekår. Administrasjonsutvalget tildelte på høsten, i sak 49/15, kr 3,6 mill. til tretten innovasjons- og utviklingsprosjekt der økonomi/it, økonomi/innkjøp, personal og organisasjon/HMS, personal og organisasjon/beredskap og kultur og byutvikling hadde et prosjekt hver. De resterende åtte prosjektene var innenfor oppvekst og levekår.

Sommeren 2015 tildelte Fylkesmannen Stavanger kommune kr 0,95 mill. til tre innovasjonsprosjekt innen oppvekst og levekår.

Mulighetsterminalen ble etablert på tampen av året, på grunn av den økte arbeidsledigheten blant arbeidssøkere med høyere kompetanse. Greater Stavanger er prosjekteier i et samarbeid med NAV og Stavanger kommune.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

2.5 En handlekraftig organisasjon 2.5 En handlekraftig organisasjon