Vedlikeholdsetterslepet

Etterslepet i vedlikehold av kommunens bygningsmasse har økt noe i løpet av 2015. Økningen i etterslepet skyldes utsatt opptrapping av vedlikeholdet. Etterslepet gjelder spesielt for kommunale boliger der standarden for oppussing ved fraflytting er redusert, og har allerede resultert i at gjennomsnittskostnaden for oppussing per bolig er senket.

Nye krav til nybygg og nye uteområder bidrar til å redusere vedlikeholdsbehovet.

For å redusere fremtidige kostnader er det revet ett bygg i 2015 og solgt syv bygg.

Resultatet fra vedlikeholdsbefaringer, rapporter og tilstandsvurderinger følges opp. Oppfølging av vedlikeholdsstrategien er påbegynt.

Vedlikehold av utearealer

Rehabilitering av skolegårder er gjennomført i samsvar med vedtatt program. For barnehagenes uteområder er det ikke etablert tilsvarende program, og utbedring foregår etter prioritering av enkelttiltak. For utearealer ved andre typer formålsbygg eksisterer det ikke rehabiliteringsmidler.

I løpet av 2016 vil vedlikeholdsstrategien for uteområdene ved formålsbyggene bli gjennomgått med sikte på å utarbeide oppnåelige standard- og funksjonsmål. På sikt er målet å få etablert tiltaksplaner for uteområdene ved de andre formålsbyggene tilsvarende det man har for skolegårdene. Barnehagenes uteområder er i denne sammenhengen prioritert.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

2.4 Verdibevaring 2.4 Verdibevaring