Klima, byutvikling og transport

Ordføreravtalen (Covenant of Mayors) forplikter kommunen til høyt ambisjonsnivå for bærekraftig klimavennlig byutvikling. Stavanger har forpliktet seg til å redusere utslipp av klimagasser, økt bruk av fornybar energi og tiltak for energieffektivisering utover EU’s mål. En signert ordføreravtale var et av kriteriene for å kunne få status som fyrtårnby i Horisont 2020 programmets første utlysingsrunde i Smart Cities and Communities (SCC1). Triangulum er fyrtårnprosjektet som Stavangers partnerskap deltar i. Dette partnerskapet er et Triple Helix samarbeid mellom offentlig sektor, (Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune), næringslivet (Lyse A/S og Greater Stavanger) og akademia (Universitetet i Stavanger).

Miljø

Stavanger har utfordringer med klima- og miljøskadelige utslipp. Biltrafikken er spesielt utfordrende fordi den fører til klimagassutslipp, dårlig luftkvalitet og støy. Reisevaner er relativt stabile over tid. Det er imidlertid en positiv utvikling i Stavanger med økning i sykkel- og gangandelen, nedgang i bilreiser og noe økning i kollektivbruk. Kollektivandelen for reiser til jobb og skole var på 16 prosent i 2013/2014 i Stavanger, og dette er et lavere nivå enn i de andre store byene. Den tilsvarende bilandelen for 2013/2014 var på 48 prosent, sykkelandelen på 15% og gangandelen på 17%. Ser en på alle reiser er kollektivandelen for (2013/2014) på 10% og bilandelen på 51 %.

Energibruk i bygg

Arbeidet med å gjennomføre energitiltak med utgangspunkt i sak 95/14 Energitiltak i kommunale bygg fortsatte i 2015. Arbeidet med energimerking av kommunale bygg ble ferdigstilt i 2015.

Tilpasning til et klima i endring

Revidert kommuneplan skal håndtere klimaendringer. Til førstegangsbehandling av alle reguleringsplaner er det fastsatt bestemmelser om utarbeiding av rammeplan for vann og avløp. Overvannshåndtering og alternative flomveier skal vises i planen. Det er fastsatt bestemmelser for sikring av tilstrekkelig areal for overvannshåndtering, infiltrasjon til grunnen og vegetasjon. Bruksendringer av areal skal ikke medføre økt overvannsbelastning på eksisterende avløpssystem. Det er i tillegg innført retningslinjer om blågrønn faktor ved regulering.

Kommuneplanen gir bestilling om gjennomføring av en flomveikartlegging i kommunen. Dette arbeidet startet opp i 2015 med etablering av en prosjektgruppe hvor Geodataavdelingen, Vann og avløp og Beredskapsavdelingen er representert. Utarbeidelse av vannplan og flomkart i Forus Næringsparks nedslagsområde ble ferdigstilt i 2015. Stavanger kommune har besluttet å delta i det nye nasjonale nettverket for klimatilpasning for perioden 2015 – 2019.

Kommuneplanen – tiltak for å redusere utslipp av klimagasser

Bypakke Nord-Jæren utgjør hovedstrategien for å nå målet om nullvekst i personbiltransport og klimagassutslipp. Flyttingen av regionens største arbeidsplass (Stavanger universitetssykehus) bort fra den største gjennomførte investeringen (dobbeltspor Jærbanen) og den største planlagte investeringen i infrastruktur for høyverdig kollektivtransport (Bussvei), forsterker regionens utfordring med en god samordning av arealbruk og investeringer i transportinfrastruktur. Regjeringen inviterte i 2015 til et forpliktende samarbeid om samordning av areal- og transportbruk.

Stavanger kommune har arbeidet med tilrettelegging av overordnet grønnstruktur, det vil si tilgjengelige sammenhengende friområder og turveger, blant annet offentlige parkområder i Urban Sjøfront.

Prosjektet Framtidens byer (FB) ble avsluttet i 2014, og evaluerings- og årsrapport ble lagt fram for bystyret høsten 2015. Erfaringene fra prosjekter i FB vil bli tatt med i kommunens videre arbeid med miljø og klima. I perioden med FB ble det gjennomført mange pilotprosjekter med løsninger av innovativ og smart karakter, og resultater og målinger herfra inngår i datagrunnlaget for Triangulum.

Utvidet sykkelsatsing – Stavanger på sykkel

Sykkelsatsingen i 2015 har resultert i viktige utbedringer av sykkelrutene, og sykkeltellepunkter er satt opp forskjellige steder. Det er fortsatt høyt drifts- og vedlikeholdsnivå.

Felles infrastruktur for vannbåren varme

Ny strategi for energi- og varmeløsninger ble tatt inn i kommuneplanen, vedtatt i juni 2015. Strategien peker på at det i de tett utbygde byområdene må bygges felles energi- og varmeløsninger basert på en felles vannbåren infrastruktur. Forus Energigjenvinning produserer, i tillegg til strøm, fjernvarme som kan leveres bedrifter og private boliger i Stavanger, Sandnes og Sola.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

2.3 En klimarobust by 2.3 En klimarobust by