Gjeldsforpliktelser20152014
Kommunens samlede lånegjeld7 417 3646 909 298
Fordelt på følgende kreditorer:
Obligasjonslån
Swedbank550 000550 000
Handelsbanken0300 000
DNB Markets250 000280 000
Kommunalbanken800 0000
Danske bank1 240 0000
Sum2 840 0001 130 000
Sertifikatlån
Danske bank275 0000
Kommunalbank1 228 770
DNB550 000
Swedbank0
Nordea Bank600 000300 000
Sum875 0002 078 770
Andre lån
Startlån
Husbanken startlån, flytende rente1 782 1471 605 585
Husbanken startlån, fast rente48 24954 351
Ekstraord. avdrag betalt andre kreditorer-46 664-88 588
Investeringslån
Husbanken investeringslån fast22 02524 026
Kommunalbank flytende rente1 524 4231 682 735
Kommunalbank fast rente
KLP fast rente271 584284 832
Ekstraord avdrag startlån46 66488 588
Annen langsiktig gjeld5 00010 000
Finansiell leasing0
Annen langsiktig gjeld AS9 935
Sum3 663 3643 661 528
Konsernintern langs. gjeld
Forpliktelse EK foretak (jf note 11)39 00039 000
Sum39 00039 000
Tabell 10.33 Gjeldsforpliktelser
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger kommune har obligasjons- og sertifikatlån. Det avsettes avdrag tilsvarende en nedbetalingstid på 30 år på disse lånene. Avdragstiden ble i 2015 endret fra 25 til 30 år for de aller fleste av disse lånene ref. Bystyrets saksnr. 151/15. De avsatte avdragene er nedbetalt på annen langsiktig gjeld.

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jfr. Kommunelovens(KL) § 50 nr. 7 ved å beregne minste tillatte avdrag etter forenklet formel utgitt av KRD. Denne forenklede formel benyttes etter anbefaling fra Norges Kommunerevisorforbund, da den gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivningene, kapitalslitet, på lånefinansierte anleggsmidler. Det er i driftsregnskapet utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen 309 855 tusen kroner. Minste lovlige avdrag etter KL § 50 nr. 17 utgjør 146 458 tusen kroner, eller kr 177 685 tusen kroner når vi beregner uten tomter. Det er ikke behov for å betale ytterligere avdrag for 2015.

Låneopptak i Kommunale foretak regnskapsføres og betjenes av det enkelte foretak, jf vedlagte årsregnskap 2015 for foretakene.

De kommunale foretakenes egenkapital er tidligere styrket med 39 mill ved en overføring fra kommunens kapitalkonto. Beløpet står som en langsiktig forpliktelse i kommunens balanse og som en langsiktig fordring i foretakenes balanser.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

10.2.9 Note nr. 9A: Gjeldsforpliktelser 10.2.9 Note nr. 9A: Gjeldsforpliktelser