Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

Omfatter alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon, det vil si: alle ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av inventar og utstyr.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

Her føres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester som videreføres direkte til brukerne uten at kommunen selv bearbeider disse tjenestene videre. Betaling for tjenester utført av andre offentlige institusjoner, og betaling for tjenester utført av private som kommunen har driftsavtale med føres her.

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon20152014
Kommunalt tilskudd private barnehager414 983423 937
Tilskudd private alders- og sykehjem435 816439 270
Kjøp fra staten46 70644 065
Kjøp fra fylkeskommuner1 8832 140
Kjøp fra kommuner79 35375 533
Kjøp fra kommunale foretak (KF)319 159328 026
Kjøp fra interkommunale selskap (IKS)295 368280 328
Tilskudd til privatpraktiserende ( leger, fysioterapeuter)88 69585 543
Overf. til andre217 345206 352
Totalt1 899 3091 885 194
Tabell 10.26 Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Overføringer

Overføringer er utgifter som ikke medfører noen konkret forpliktelse om gjenytelse fra mottakerens side. Her føres bl.a. overføringer til stat og kommuner, tilskudd til private institusjoner, lag og organisasjoner.

Overføringer:20152014
Overføring til staten76 999149 403
Overføring til fylkeskommuner0548
Overføring til kommuner9822 197
Overføring til kommunale foretak (KF)63 63465 587
Overføring til interkommunale selskap (IKS)60 08653 300
Økonomisk sosialhjelp164 318150 672
MVA knyttet til kompensasjonsordningen143 973139 687
Fritak eiendomsskatt50 80226 037
Andre overføringer296 815283 136
Tap på krav7 6643 206
Totalt865 274873 773
Tabell 10.27 Overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger Konserthus IKS har pr 31.12.15 en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på 380 mill. Stavanger kommune har forpliktet seg å dekke avdrag og renter på denne gjelden som fremtidige tilskudd.

Sørmarka Flerbrukshall IKS har pr 31.12.15 en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på 182 mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 64.02%.

Multihallen og Storhallen IKS har pr 31.12.15 en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på 130 mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 62,4%.

Stavanger Kommune har gjenåpnet ordningen for kommunal oppreisning for perioden 01.05.2015 til 01.05.2017. Ordningen involverer også andre kommuner. Kostnader til dette er hensyntatt i Handlings- og økonomiplan for samme periode. Inneværende år inngår disse i overføringene til private da det foreløpig ikke er lagt til rette for innberetning via A-ordningen, jfr korrespondanse skatteetaten.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

10.2.6 Note nr. 6: Kjøp av varer og tjenester samt overføringer – Drift 10.2.6 Note nr. 6: Kjøp av varer og tjenester samt overføringer – Drift