Stavanger kommune har kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte og frikjøpte folkevalgte. Ordningene er ytelsesbaserte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemte. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Pensjonsordningene leveres av Statens Pensjonskasse (SPK) for lærere og Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) for sykepleiere og øvrige yrkesgrupper. SPK finansieres løpende over statsbudsjettet, mens KLP er en fondert ordning. Stavanger kommune har egenkapitaltilskudd i KLP. Premiefond (fond for tilbakeført premie og overskudd i KLP) benyttes i sin helhet til reduksjon av premieinnbetalinger i det enkelte år.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygden sine ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på ca. 66 % av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall år og lønnsnivå i opptjeningsperioden. Ordningene sikrer også uførepensjon og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon. Uførepensjon er justert for nye regler for uføretrygd gjeldende fra 01.01.2015. Pensjonsordningene i offentlig sektor er til vurdering for framtidig endringer.

De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. Stavanger kommune har fra 1.1.2003 vært selv­assurandør for deler av denne ordningen.

Prinsippene for presentasjon av pensjoner i kommuneregnskapet følger av Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 13. I tråd med forskriften inntar kommunen brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen samt at avvik mellom beregnet pensjonskostnad og premieinnbetalinger (premieavviket) blir balanseført. Premieavviket opparbeidet i årene 2002-2010 amortiseres over 15 år, premieavvik i årene 2011-2013 amortiseres over 10 år. Premieavvik opparbeidet f.o.m 2014 amortiseres over 7 år.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har fastsatt enkelte endringer i regnskapsforskriften § 13. Estimatavviket som tidligere ble amortisert over 15 år skal fra og med 2011 balanseføres fullt ut.

Årets pensjonskostnad spesifisert:KLPSPKSum
Nåverdi av årets pensjonsopptjening358 68588 011446 696
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpl.291 31255 619346 931
Brutto pensjonskostnad649 997143 630793 627
Forventet avkastning på pensjonsmidlene269 75351 625321 378
Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.)380 24492 005472 249
Sum amortisert premieavvik65 358-3 51161 847
Administrasjonskostnad25 3832 90428 287
Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.)470 98591 398562 383
Tabell 10.21 Årets pensjonskostnad spesifisert
Last ned tabelldata (Excel)
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik:KLPSPKSum
Brutto pensjonsmidler 31.12.156 117 3671 293 1637 410 530
Brutto pensjons-forpliktelser 31.12.157 459 6981 534 0888 993 786
Netto pensjonsforpliktelser (før aga)1 342 331240 9251 583 256
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser189 26933 970223 239
Akkumulert premieavvik pr 31.12.14494 932-31 943462 989
Årets premieavvik-58 49017 514-40 976
Sum amortisert premieavvik65 358-3 51161 847
Akkumulert premieavvik 31.12.15371 084-10 918360 166
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik52 323-1 53850 784
Akkumulert premieavvik inkl aga 31.12.15423 407-12 456410 950
Tabell 10.22 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Årets premieavvik er differansen mellom årets premieinnbetalinger til KLP/SPK og netto pensjonskostnad. Hvis pensjonspremien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal årets premieavvik inntektsføres (utgiftsføres) og balanseføres mot kortsiktig fordring (gjeld). Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden.

Premiefond i KLP var per 31.12.2014 kr 100,8 mill. I 2015 er det inntektsført bruk av premiefond med kr 100,5 mill.

Forutsetninger 2015:

Økonomiske forutsetninger20152014
Årlig avkastning4,65/4,35%4,65/4,35%
Diskonteringsrente (risikofri rente)4,00 %4,00 %
Årlig lønnsvekst2,97 %2,97 %
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp2,97 %2,97 %
Årlig vekst i pensjonsreguleringen2,20 %2,97 %
Forholdstallet fra KMD1,01,0
Tabell 10.23 Forutsetninger 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Andre forutsetninger 2015:

KLP har anvendt dødelighetstabellen K2013FT og KLP uføretariff.

SPK har anvendt dødelighetstabellen K2013BE og uføretabellen K1963 (200%)

Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvikKLPSPK
Faktisk forpliktelse 01.01.157 038 5111 390 458
Estimert forpliktelse 01.01.156 838 2421 658 357
Årets estimatavvik forpliktelse200 269-267 899
Faktiske pensjonsmidler 01.01.155 754 6701 132 019
Estimerte pensjonsmidler 01.01.155 630 1161 211 142
Årets estimatavvik pensjonsmidler124 554-79 123
Tabell 10.24 Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvik. Ekskl. arbeidsgiveravgift
Last ned tabelldata (Excel)
Spesifikasjon av estimatavvik, planendring og tariffendringKLPSPK
Endret forpliktelse - planendring-1 304 084-74 847
Endret forpliktelse - ny dødelighetstariff1 271 2450
Endret forpliktelse - øvrige endringer233 108-193 052
Endringer forpliktelse - totalt200 269-167 899
Tabell 10.25 Spesifikasjon av estimatavvik, planendring og tariffendring
Last ned tabelldata (Excel)

Estimatavviket er spesifisert på planendringer, endring i dødelighetstariff og øvrige endringer.

Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler, kalles årets estimatavvik for pensjonsmidlene.

SPK har implementert endringer i 2015. KLP har varslet framtidige endringer grunnet omberegninger, bl.a. av «uføreavsetning», som vil bli innarbeidet i 2016. Endringene vil ikke ha betydning for regnskapsåret 2015.

 

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

10.2.5 Note nr. 5: Pensjon 10.2.5 Note nr. 5: Pensjon