Resultat 2015InntekterUtgifterMer(+)/
mindreforbruk (-)
Renovasjon143 829142 358-1 471
Vann101 21197 986-3 226
Avløp200 410183 695-16 715
Byggesak17 23022 9385 709
Tabell 10.53 Resultat 2015
Last ned tabelldata (Excel)
Balansen 2015Årets deknings-grad i % *1)Avsetn(+)/ bruk av (-) deknings-gradsfondRenter deknings-gradsfondDeknings-gradsfond pr. 31.12 *2)
Renovasjon101 %1 47127215 036
Vann103 %3 22638822 014
Avløp109 %20 30323220 535
Byggesak75 %-5 709−90
Tabell 10.54 Balansen 2015
Last ned tabelldata (Excel)

1) Årets dekningsgrad før avsetnings/bruk av selvkostfond.

2) Selvkostfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Selvkostfond må benyttes innen en 3-5 års periode.

Regnskapsresultatet til byggesak viser et merforbruk på kr 5,7 mill. Deler av merforbruket dekkes av byggesaksfondet som da går i 0.Gjenstående merforbruk på kr 3,395 mill er dekket over kommunens driftsregnskap 2015.

Seksjonering og delingsforretning er fom 2013 inkludert i selvkostområdet for byggesak.

Selvkostregnskapet for kart og oppmåling viser et underskudd på kr 2,1 mill.

Selvkostregnskapet for plansaksbehandling viser et underskudd på kr 0,0077 mill.

I 2015 viser selvkostregnskapet for feiing et underskudd på kr 0,28 mill. Pr. 31.12.15 er akkumulert underskudd kr 3,31 mill.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

10.2.23 Note nr. 21: Selvkostområder 10.2.23 Note nr. 21: Selvkostområder