Aktiva klasseMarkedsverdi 2015Bokført verdi 2015Årets resultatførte verdiendring
Aksjefond58 72455 3743 350
Ansvarlige lån, fondsobligasjoner5 0014 9973
Industriobligasjoner/sertifikater245 907266 282-20 375
Bankobligasjoner og bankinnskudd72 52773 197−670
- Herav bankinnskudd141 770141 805−35
Andre verdipapir-98 787-98 7870
Kursregulering pr 01.0120200
Urealisert gevinst pr 31.1213 984-13 984
Sum-31 71031 710
Sum425 161425 1610
Tabell 10.44 Finansielle omløpsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

*Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir, men samles og legges til anskaffelseskost pr. 31.12 slik at bokført verdi blir lik markedsverdi. Realiserte tap og gevinster på 16,3 mill er resultatført i 2015. Urealisert tap på 31,7 mill og realisert tap på 0,3 mill – totalt 32,0 mill- er tapsført i 2015. Kursreguleringsfondet er pr. 31.12.15 på 51,8 mill. og er stort nok i henhold til finansreglementet.

Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra VPS. Regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal vurderes med resultateffekt til markedsverdi.

Bokført verdi 31.12.15 = Anskaffelseskost med tillegg av urealiserte gevinster og tap pr. 31.12.15.

Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger innenfor rammer i gjeldende finansreglement av 29.10.2012.

Stavanger kommune eier i tillegg en andel i Skagen Høyrente VPF på 0,9 mill, disse midlene er knyttet til Byhistorisk verk og er avsatt på fond.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

10.2.15 Note nr. 14: Finansielle omløpsmidler 10.2.15 Note nr. 14: Finansielle omløpsmidler