Stavanger kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid samtidig som det sikres forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling.

Stavanger kommune bruker hovedsakelig rentebytteavtaler som sikringsinstrumenter, men har også noen fastrentelån. Ved bruk av disse instrumenter oppnår kommunen forutsigbarhet i fremtidige rentekostnader samtidig som sensitiviteten for renteendringer holdes på et minimum.

Samlet har Stavanger Kommune benyttet rentebytteavtaler for kr 2,9 mrd. til 3,5 %, i tillegg har kommunen kr 1,96 mrd i ordinære fastrentelån, gjennomsn. Fastrente på disse lånene er 1,76%. Den gjennomsnittlige løpetiden for rentebytteavtalene er ca. 5 år, og 66 % av bruttogjelden er sikret med fastrente.

Rentesikringen er forankret i Stavanger kommunes finansreglement kapittel 5.

 

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

10.2.10 Note nr. 9B: Sikringsintrument 10.2.10 Note nr. 9B: Sikringsintrument