Note20152014
EIENDELER
Anleggsmidler24 179 29922 907 437
Faste eiendommer og anlegg712 666 30412 033 172
Utstyr, maskiner og transportmidler7454 663415 601
Utlån112 669 4142 629 689
Konserninterne langsiktige fordringer1129 25533 725
Aksjer og andeler12949 131953 992
Pensjonsmidler57 410 5316 841 258
Omløpsmidler2 364 3472 021 564
Kortsiktige fordringer13696 569674 483
Premieavvik5410 950528 271
Aksjer og andeler978968
Obligasjoner14425 161422 362
Kasse, postgiro, bankinnskudd830 689395 480
SUM EIENDELER26 543 64724 929 001
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital8 296 0917 733 862
Disposisjonsfond10105 03545 152
Bundne driftsfond10123 058107 938
Ubundne investeringsfond1011 85021 900
Bundne investeringsfond1050 88954 313
Regnskapsmessig mindreforbruk18a149 6780
Kapitalkonto247 895 4227 544 400
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest15-39 841-39 841
Langsiktig gjeld16 634 38915 639 302
Pensjonsforpliktelser59 217 0258 730 003
Ihendehaverobligasjonslån9a2 840 0001 130 000
Sertifikatlån9a875 0002 078 770
Andre lån9a3 663 3643 661 528
Konsernintern langsiktig gjeld9a, 1639 00039 000
Kortsiktig gjeld1 613 1671 555 837
Annen kortsiktig gjeld161 613 1671 555 837
SUM EGENKAPITAL OG GJELD26 543 64724 929 001
MEMORIAKONTI
Memoriakonto406 712335 668
Ubrukte lånemidler373 580299 811
Andre memoriakonti33 13235 857
Motkonto til memoriakontiene-406 712-335 668
Tabell 10.7 Hovedoversikt balanse
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

10.1.7 Hovedoversikt balanse 10.1.7 Hovedoversikt balanse