Regnskapsskjema 2A - InvesteringsregnskapetRegnskap 2015Justert budsjett 2015Opprinnelig budsjett 2015Regnskap 2014
Investeringer i anleggsmidler1 148 4831 228 4331 272 2491 011 681
Utlån og forskutteringer255 355364 850364 850425 900
Kjøp av aksjer og andeler15 67315 14415 10013 651
Avdrag på lån145 98395 00095 000140 045
Dekning av tidligere års udekket00076 625
Avsetninger5 09300114 641
Årets finansieringsbehov1 570 5871 703 4271 747 1991 782 541
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler890 1341 154 563945 5291 064 827
Inntekter fra salg av anleggsmidler74 023117 300341 600142 535
Tilskudd til investeringer125 14450 00038 400141 142
Kompensasjon for merverdiavgift159 467147 400153 600142 065
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner224 477138 600138 600201 242
Andre inntekter930001 486
Sum ekstern finansiering1 474 1751 607 8631 617 7291 693 297
Overført fra driftsregnskapet76 99876 998119 4204 647
Bruk av avsetninger19 41418 56610 05084 597
Sum finansiering1 570 5871 703 4271 747 1991 782 541
Udekket/udisponert0000
Tabell 10.5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

10.1.5 Regnskapsskjema 2A – Investeringsregnskapet 10.1.5 Regnskapsskjema 2A – Investeringsregnskapet