NoteRegnskap 2015Justert budsjett 2015Opprinnelig budsjett 2015Regnskap 2014
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom374 023117 300341 600135 112
Andre salgsinntekter930001 486
Overføringer med krav til motytelse9 7020010 477
Kompensasjon for merverdiavgift159 467147 400153 600142 065
Statlige overføringer335 42150 00038 40040 638
Andre overføringer89 72300100 504
Sum inntekter369 266314 700533 600430 283
Utgifter
Lønnsutgifter2,430 86210 38310 38331 314
Sosiale utgifter2,57 3422 5872 5877 304
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon31 124 0191 231 6261 274 967988 804
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon20 0160023 354
Overføringer159 467−775−300143 022
Renteutgifter og omkostninger12005
Fordelte utgifter-193 234-15 388-15 388-182 121
Sum utgifter1 148 4831 228 4331 272 2491 011 681
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån145 98395 00095 000140 045
Utlån255 355364 850364 850425 900
Kjøp av aksjer og andeler15 67315 14415 10013 651
Dekning av tidligere års udekket18a00076 625
Avsatt til ubundne investeringsfond1000069 250
Avsatt til bundne investeringsfond105 0930045 391
Sum finansieringstransaksjoner422 104474 994474 950770 861
Finansieringsbehov1 201 3201 388 7271 213 5991 352 259
Dekket slik:
Bruk av lån890 1341 154 563945 5291 064 827
Salg av aksjer og andeler0007 423
Mottatte avdrag på utlån3214 775138 600138 600190 765
Overført fra driftsbudsjettet76 99876 998119 4204 647
Bruk av bundne driftsfond10847000
Bruk av ubundne investeringsfond1010 05010 05010 05047 350
Bruk av bundne investeringsfond108 5178 516037 247
Sum finansiering1 201 3201 388 7271 213 5991 352 259
Udekket/udisponert18a0000
Tabell 10.4 Hovedoversikt investering
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

10.1.4 Hovedoversikt investering 10.1.4 Hovedoversikt investering