Regnskapsskjema 1A - DriftsregnskapetRegnskap 2015Justert budsjett 2015Opprinnelig budsjett 2015Regnskap 2014
Skatt på inntekt og formue4 930 5084 799 4004 989 8004 775 566
Ordinært rammetilskudd1 694 0461 741 8031 606 3001 638 854
Skatt på eiendom280 872278 500275 000160 859
Andre generelle statstilskudd129 991119 698119 350124 708
Sum frie disponible inntekter7 035 4176 939 4016 990 4506 699 987
Renteinntekter og utbytte390 760376 245387 988386 325
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)16 55310 000014 751
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.269 093268 653303 041274 020
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)32 0020012 052
Avdrag på lån309 855309 464323 699374 042
Netto finansinnt./utg.-203 638-191 872-238 752-259 038
Til ubundne avsetninger87 38252 02200
Til bundne avsetninger4 17900843
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk0007 763
Bruk av ubundne avsetninger27 4580094 153
Bruk av bundne avsetninger25200149
Netto avsetninger-63 850-52 0220101 222
Overført til investeringsregnskapet76 99876 998119 4204 658
Til fordeling drift6 690 9316 618 5096 632 2786 537 514
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)6 541 2546 618 5096 632 2786 537 514
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk149 678000
Tabell 10.2 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

10.1.2 Regnskapsskjema 1A – Driftsregnskapet 10.1.2 Regnskapsskjema 1A – Driftsregnskapet