Hovedoversikt driftNoteRegnskap 2015Justert budsjett 2015Opprinnelig budsjett 2015Regnskap 2014
Driftsinntekter
Brukerbetalinger1454 444452 758448 081440 870
Andre salgs- og leieinntekter1824 101791 710784 590798 376
Overføringer med krav til motytelse900 166864 387662 212838 675
Rammetilskudd1 694 0461 741 8031 606 3001 638 854
Andre statlige overføringer149 558135 528131 483149 849
Andre overføringer31 42656 26215 84022 117
Skatt på inntekt og formue4 930 5084 799 4004 989 8004 775 566
Eiendomsskatt280 872278 500275 000160 859
Sum driftsinntekter9 265 1219 120 3488 913 3068 825 166
Driftsutgifter
Lønnsutgifter2,43 981 7683 981 1773 796 6933 882 520
Sosiale utgifter2,51 075 8641 126 3721 097 7891 064 439
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon1 004 8141 031 7181 454 2821 038 740
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon61 899 3091 883 5791 771 8181 885 194
Overføringer6865 274921 207919 333873 773
Avskrivninger7489 494502 295478 295468 671
Fordelte utgifter-67 416-62 703-468 995-72 121
Sum driftsutgifter9 249 1079 383 6459 049 2159 141 215
Brutto driftsresultat16 014-263 297-135 909-316 050
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte8,12390 760376 245387 988386 325
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)816 55310 000014 751
Mottatte avdrag på utlån1 6101 3611 3611 510
Sum eksterne finansinntekter408 923387 606389 349402 586
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger8269 093268 653303 041274 020
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)832 0020012 052
Avdrag på lån17309 855309 464323 699374 042
Utlån9541 2301 2301 659
Sum eksterne finansutgifter611 905579 347627 970661 772
Resultat eksterne finanstransaksjoner-202 982-191 741-238 621-259 186
Motpost avskrivninger7489 494502 294478 294468 671
Netto driftsresultat302 52647 256103 764-106 565
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk18a0007 763
Bruk av disposisjonsfond1027 5170094 153
Bruk av bundne fond1081 84481 76415 65688 228
Sum bruk av avsetninger109 36181 76415 656190 143
Overført til investeringsregnskapet1076 99876 998119 4204 647
Avsatt til disposisjonsfond1087 40152 02200
Avsatt til bundne fond1097 8100078 931
Sum avsetninger262 210129 020119 42083 578
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk18a149 678000
Tabell 10.1 Hovedoversikt drift
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

10.1.1 Hovedoversikt drift 10.1.1 Hovedoversikt drift